GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u30015-03 (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字:𰀕 (u30015) (u30015-03) (=u2ff0-u4e19-u4e19-var-001)
(u30015-03-var-001) (=u2ff0-u4e19-u4e19-var-002)
(u30015-jv) (=u30015-g) (=u2ff0-u4e19-u4e19) (=g-hzr1002906) (=zihai-000818) (=u30015) (=u4e3d-itaiji-002) (=irg2015-00028)
(hkcs_m30015)
異體字: (u4e3d)
[中華字海]
(u4e3d-03)
(u4e3d-03-var-001)
(u4e3d-03-var-002)
(u4e3d-03-var-003)
(u4e3d-07)
(u4e3d-g) (=zihai-000537) (=u4e3d-jv) (=u4e3d) (=kx-008104) (=kx-0081004) (=k5-027b) (=hitsujun-u4e3d-007) (=cdpo-82f1)
(u4e3d-itaiji-002)
(u4e3d-itaiji-004)
(u4e3d-itaiji-005)
(u4e3d-itaiji-006)
(u4e3d-itaiji-008)
(u4e3d-itaiji-009)
(u4e3d-itaiji-010)
(u4e3d-t) (=u4e3d-h) (=cdpo-8cb7) (=u4e3d-ue0101) (=jmj-006366) (=dkw-00104) (=koseki-001200) (=cbeta-10880) (=gt-00145) (=cdp-8cb7) (=nyukan-f108)
(u4e3d-t03)
(u4e3d-var-001)
(u4e3d-var-002) (=cdpn-8cb7)
(cbeta-11513)
(jmj-006365) (=u4e3d-ue0100)
(koseki-000870) (=u4e3d-itaiji-007) (=tron-08-215b) (=gt-00087) (=dkw-00059)
(toki-01000270) (=u4e3d-ue0102)
(toki-01000330) (=heisei-tk01000330)
(toki-01000370) (=heisei-tk01000370)
(toki-01000380) (=heisei-tk01000380)
(u2f800) (=c6-2936) (=t6-2936) (=u2f800-t) (=u4e3d-ufe00)
(u2ff0-u2313c-u2313c) (=zihai-083210)
(u2ff0-u4e19-u4e19)
(u2ff0-u5e00-u5e00-03)
(u2ff1-cdp-8969-u2f800)
(u2ff1-u4e00-u5369)
(u2ff1-u4e00-u660d) (=irg2021-00007) (=uk-20897) (=unstable-bsh-f72d)
(u2ff1-u4e00-u76ee)
(u2ff5-cdp-8bc0-u4e36)
(u2ff5-u2ff1-u4e06-cdp-8bc0-u4e36)
(u2ff5-u5182-u4e36) (=zihai-006206) (=u4e3d-itaiji-001)
(zihai-000641)
(zihai-073320)
(zihai-172630)
(fitzgerald_cop31)
(hkcs_m4e3d)
(hkcs_m4e3d-p03-s00)
(hkcs_m4e3d-p03-s01)

本字形的別名一覽

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部