GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u4e21 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+4E21「両」) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u4e21) (u4e21-03) (=u96e8-03-itaiji-004)
(u4e21-g) (=zihai-000439) (=hkcs_u4e21)
(u4e21-j) (=hitsujun-u4e21-006) (=u4e21) (=jmj-006336) (=u4e21-ue0100) (=koseki-000650) (=juki-4e21) (=gt-00065) (=dkw-00046) (=aj1-03974) (=cdpo-8564)
(u4e21-k)
(u4e21-t) (=twedu-a00284-001) (=u4e21-h)
(u4e21-var-001)
(u4e21-var-002)
(u4e21-var-003)
(cdp-8564)
(hkcs_m4e21)
(n-gtwinppx_en-u4e21)
(ziyuan2020_u4e21)
異體字: (u34b3)
[入管正字]
(u34b3-g) (=cdpo-8abc) (=zihai-006307) (=cdp-8abc)
(u34b3-jv) (=cdpn-8abc) (=u34b3) (=kx-0126010) (=kx-012610) (=koseki-016710) (=dkw-01430) (=cbeta-11011) (=jmj-000139)
(cdp-8c62) (=cdpo-8c62)
(cdp-8c62-itaiji-001)
(cdp-8c62-var-001)
(cdpn-8c62)
(twedu-n00032) (=twedu-a00284-003) (=u34b3-t)
(u2ffb-cdp-8a44-u2ff0-u4e28-u2ff1-u4e3f-u4e36)
(u2ffb-cdp-8a44-u4ece) (=twedu-n00032-001) (=twedu-a00284-004) (=zihai-006308)
(hkcs_m34b3)
(u4e24)
[関連字(JIS X 0212)]
(u4e24) (=cdpo-89e9) (=hitsujun-u4e24-007) (=u4e24-k) (=u4e24-t) (=u4e24-h) (=zihai-000536) (=cdp-89e9) (=dkw-00051) (=gt-00077) (=hkcs_u4e24) (=juki-4e24) (=koseki-000760) (=tron-08-2153) (=twedu-a00284-002) (=jmj-006339)
(u4e24-14)
(u4e24-g)
(u4e24-j) (=u4e24-ue0100) (=aj1-19142)
(u4e24-var-001) (=cdpn-89e9)
(u4e24-var-002)
(sawd-06011)
(sawn-f3bcf)
(zihai-000437) (=twedu-a00284-018) (=k5-026a)
(zihai-010215)
(hkcs_m4e24)
(ziyuan2020_u4e24)
(u5169)
[異体字(常用漢字表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u5169) (=uf978-k) (=kx-0126013) (=koseki-016770) (=aj1-04215) (=uf978) (=u5169-ue0100) (=dkw-01436) (=juki-5169) (=kx-012613) (=u5169-k) (=u5169-ue0101) (=u5169-ufe00) (=jmj-007270)
(u5169-03)
(u5169-03-var-001)
(u5169-14)
(u5169-g) (=zihai-000627) (=lgccc-0281)
(u5169-g03)
(u5169-g14)
(u5169-j)
(u5169-t) (=u5169-h) (=twedu-a04468-008) (=twedu-a00284)
(u5169-v)
(u5169-var-001)
(u5169-var-003)
(juki-adc7) (=gt-00804) (=jmj-007269) (=u5169-ue0102)
(koseki-007530) (=sarashina_hkrm-01045811) (=extd-00248) (=zihai-010215) (=twedu-a04468-007) (=twedu-a00284-005) (=u5169-var-002)
(toki-01056690) (=twedu-a00284-016)
(twedu-a00284-007)
(twedu-a00284-008)
(twedu-a00284-009)
(twedu-a00284-011) (=u2ff0-u5169-u8cb3)
(twedu-a00284-012)
(twedu-a00284-013) (=zihai-011511)
(twedu-a00284-018)
(twedu-a00284-019)
(twedu-a00284-020)
(twedu-a00284-022)
(u2ffb-u5e00-u4ece) (=zihai-000628) (=twedu-a00284-021)
(unstable-bsh-e93b)
(utc-00140)
(zihai-000629) (=ebag_s050-077) (=twedu-a00284-006)
(zihai-000630)
(ebag_s001-072)
(ebag_s123-048)
(hkcs_m5169)
(hkcs_m5169-p02-s00)
(hkcs_m5169-p02-s10)
(hkcs_m5169-p03-s00)
(hkcs_u5169)
(inaz_hkrm-06144211)
(n-gtwinppx_kanjishashin-016-010)
(umbreon126_u5169-j)
(ziyuan2020_u5169)
(u8f1b)
[同音の書き換え字]
(u8f1b-j) (=u8f1b) (=dkw-38361) (=u8f1b-ue0100) (=koseki-433930) (=juki-8f1b) (=aj1-06864) (=u8f1b-k)
(u2ff0-u8eca-u4e24) (=unstable-bsh-f3dc) (=u8f1b-itaiji-001)
(hkcs_m8f1b)
(hkcs_u8f1b)
(tomm_u8f1b)
𭁢 (u2d062)
[その他]
(u2d062-j) (=koseki-018080) (=u2d062) (=jmj-057008) (=extf-00531)
𭃂 (u2d0c2)
[その他]
(u2d0c2-01) (=cdp-89fa-01-var-001)
(u2d0c2-g) (=g-z0602101) (=n-gtwinppx_kanjishashin-016-010) (=g-xm00080) (=cdp-89fa) (=g-rm100104) (=twedu-a00284-022) (=sawn-f3bce) (=sawn-f553f)
(u2d0c2-g01) (=cdp-89fa-01)
(u2d0c2-jv) (=u2d0c2) (=irg2017-00055) (=gt-k00688) (=extf-00639) (=extd-00605)
(u2d0c2-var-001)
(sawd-06010)
(u2ffb-u2e86-u4e8c)
(hkcs_m2d0c2)
(inaz_u2d0c2-var-001)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部