GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u506a-ue0100 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+506A「偪」IVS異体字「偪󠄀」) (@10)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u506a) (u506a) (=zihai-008133) (=u506a-ue0100) (=kx-011123) (=kx-0111023) (=koseki-010320) (=juki-506a) (=jmj-006939) (=dkw-00887) (=aj1-14335)
(twedu-b00105) (=u506a-t) (=twedu-c07742-002) (=twedu-a04162-002)
(ebag_s009-148)
(hkcs_m506a)
異體字: (u7550)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u7550-02)
(u7550-07)
(u7550-08)
(u7550-08-var-001)
(u7550-14)
(u7550-j) (=u7550-ue0100) (=u7550) (=koseki-244280) (=juki-7550) (=gt-27973) (=dkw-21787) (=cdp-8bf0) (=aj1-18129)
(u7550-t02)
(u7550-t08)
(u7550-t14)
(u7550-vv02)
(twedu-c07742) (=u7550-t)
(u2ff1-u20089-u53e3)
(u2ff1-u200cb-u53e3)
(u2ff1-u20b9b-u308b4)
(u2ff1-u20b9b-u56de)
(u2ff1-u20b9b-u65e5)
(u2ff1-u20b9b-u65e5-var-001)
(u2ff1-u20ba5-u7530)
(u2ff1-u2313c-u7530)
(u2ff1-u2ffb-u4e4d-u4e28-u7530)
(u2ff1-u4e00-u2ffb-u3565-u7531) (=u7550-itaiji-004)
(u2ff1-u5360-u7530)
(u2ff1-u53b6-u7530)
(u2ff1-u53e3-u7530) (=ka-kc02690) (=extf-04712)
(u2ff1-u53e3-u7530-var-001) (=otakusei_hkrm-02032640)
(u2ff1-u53e3-u7536)
(u2ff1-u53f0-u7530)
(u2ff1-u65e5-u7530)
(u2ff1-u65e6-u7530)
(u2ff3-u20089-cdp-89cc-u7530)
(u2ff3-u4e00-cdp-89cc-u5188)
(u2ff3-u4e00-cdp-89cc-u7530) (=u7550-itaiji-001)
(u2ff3-u4e00-u9fb4-u7530)
(u2ff3-u4e00-u9fb4-u7530-var-001)
(u2ff8-u2ffb-u5c38-cdp-8c78-u2ffb-u5182-u5341)
(barcos_b33-1505)
(hkcs_m7550)
(hkcs_m7550-p01-s00)
(hkcs_m7550-p02-s00)
(hkcs_m7550-p14-s00)
(hkcs_m7550-p14-s01)
(hkcs_u7550-02)
(hkcs_u7550-14)
(u903c)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
[関連字(JIS X 0212)]
(u903c-j) (=u903c-ue0103) (=u903c-ue0101) (=u903c-k) (=u903c) (=koseki-442000) (=jx1-2004-492f) (=juki-bce0) (=j78-492f) (=gt-52393) (=dkw-38973) (=aj1-07783)
(u903c-t) (=twedu-a04162)
(u903c-var-001)
(u903c-var-002)
(aj1-03489) (=sarashina_hkrm-01058510) (=u903c-ue0102) (=u903c-ue0100) (=nyukan-f730) (=koseki-441680) (=jx1-2000-492f) (=juki-903c) (=j90-492f) (=gt-52281)
(twedu-a04162-001)
(twedu-a04162-003)
(hkcs_m903c)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部