GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u5196-03 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+5196「冖」偏化変形部品) (@7)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u5196) (u5196-03) (=u5196-g) (=hkcs_u5196-03) (=fzyouhei_u5196)
(u5196-03-itaiji-001)
(u5196-03-var-001)
(u5196-03-var-002)
(u5196-03-var-003)
(u5196-03-var-004)
(u5196-03-var-005)
(u5196-08-var-001)
(u5196-08-var-002)
(u5196-08-var-003)
(u5196-itaiji-001)
(u5196-itaiji-002)
(u5196-j) (=zihai-015101) (=u5196-ue0100) (=u5196-t) (=u5196-k) (=u5196-h) (=u5196) (=u2f0d) (=twedu-n00044) (=twedu-b00207-002) (=kx-013012) (=kx-0130012) (=koseki-018640) (=juki-5196) (=jmj-007328) (=hdic-tanki04_hkrm-07055220) (=dkw-01565) (=cdp-8b40) (=cbeta-07152) (=aj1-04227)
(u5196-var-001)
(u5196-var-002)
(u5196-var-003)
(u3107) (=c1-2549)
(ebag_s014-003)
(ebag_s014-004)
(hkcs_m5196)
(hkcs_m5196-p0103-s00)
(hkcs_m5196-p0203-s00)
(hkcs_m5196-p03-s00)
(hkcs_m5196-p03-s01)
(hkcs_m5196-p03-s02)
(kesuuko_dot88-u5196)
(kesuuko_dot88-u5196-03)
(simch-kx_t013012)
異體字: (u2f0d)
[康煕部首(非漢字)]
(u30ef)
[カタカナ]
(u51aa)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u51aa-j) (=ge-3172) (=u51aa-g) (=koseki-553310) (=zihai-015316) (=u51aa-ue0101) (=u51aa-ue0100) (=u51aa-k) (=u51aa) (=toki-01008460) (=kx-013109) (=kx-0131009) (=juki-51aa) (=j90-5151) (=aj1-04232)
(u51aa-t) (=u51aa-h) (=twedu-b00207)
(u51aa-v) (=vn-051aa)
(u51aa-var-001)
(u51aa-var-002) (=jmj-007356)
(dkw-01601)
(jmj-007355)
(koseki-019150) (=u51aa-ue0102)
(twedu-b00207-004) (=zihai-015302)
(u2ff1-u5b80-u5e55) (=unstable-bsh-ed89)
(vnpf-60046)
(eason9000_u51aa-t)
(hkcs_m51aa)
(simch-kx_t013109) (=simch-kx_kp0dae0)

本字形的別名一覽

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部