GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u51f5-j (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+51F5「凵」地域ソース字形) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u51f5) (u51f5-05)
(u51f5-g05)
(u51f5-j) (=u51f5) (=kx-0134039) (=jmj-007436) (=u51f5-ufe00) (=kx-013439) (=juki-51f5) (=dkw-01800) (=u51f5-ue0100) (=u2f81d) (=aj1-04248) (=u2f10) (=koseki-021250) (=tomita_rtk-1291)
(u51f5-t) (=u2f81d-t)
(u51f5-v01)
(u51f5-var-001) (=zihai-018701) (=u51f5-g)
(u51f5-var-002)
(u51f5-var-003)
(u51f5-var-004)
(cdp-867a) (=u51f5-itaiji-004) (=tenrei-5032a41)
(cdp-867a-var-001) (=cdp-87b3-var-003)
(cdp-87b2) (=u51f5-itaiji-001)
(cdp-87b2-var-001)
(cdp-87b3) (=u51f5-itaiji-002)
(cdp-87b3-var-001)
(cdp-87b3-var-004)
(cdp-885b)
(cdp-885b-15)
(cdp-885b-15-var-001)
(cdp-885b-var-001)
(cdp-885b-var-004)
(cdp-885b-var-005)
(cdp-885b-var-006) (=u51f5-itaiji-005)
(cdp-885b-var-007)
(u2ffb-cdp-87b3-u2ff0-u4e00-u4e00) (=u51f5-itaiji-003)
(u2ffb-cdp-87b3-u2ff0-u4e00-u4e00-var-001) (=cdp-87b3-var-002)
(u2ffb-cdp-8cbd-u200cd)
(u2ffb-u2ff0-u4ebb-u200cd-u4e00-var-001) (=u2ffb-cdp-8cbd-u200cd-var-001)
(u2ffb-u2ff0-u4ebb-u200cd-u4e00-var-002) (=u2ffb-cdp-8cbd-u200cd-var-002)
(fitzgerald_cop72)
(fitzgerald_cop81)
(hkcs_m51f5)
(hkcs_m51f5-p05-s00)
(hkcs_m51f5-p05-s01)
異體字: (u2f10)
[康煕部首(非漢字)]
(u3129)
[ボポモフォ]
(u574e)
[異體字(漢語大字典)]
(u574e-03)
(u574e-g) (=zihai-022126)
(u574e-j) (=u574e) (=u574e-ue0100) (=u574e-k) (=koseki-056250) (=juki-574e) (=jmj-008943) (=dkw-04928) (=aj1-04477)
(u574e-t)
(u574e-var-001)
(u2635) (=cdpo-9fa6)
(u2ff0-u574e-u21fe8)
(u4ddc) (=c8-7b7e)
(hkcs_m574e)
(hkcs_m574e-p03-s00)
(hkcs_m574e-p04-s00)
(hkcs_u574e)
凵 (u2f81d)
[UCS互換]

本字形的別名一覽

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部