GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u5420-k (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+5420「吠」地域ソース字形) (@9)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u5420) (u5420-j) (=otakusei_hkrm-02031610) (=u5420-ue0100) (=u5420-k) (=u5420) (=koseki-038590) (=juki-5420) (=jmj-008088) (=dkw-03331) (=aj1-03704)
(u5420-t) (=twedu-a00535)
(hkcs_m5420)
異體字: (u3571)
[入管正字]
[疑難字考釋與研究]
(u3571-jv) (=koseki-039200) (=jmj-000335) (=dkw-03390) (=u3571)
(hkcs_m3571)
(u3579)
[異體字(民國教育部)]
(u3579-g) (=cbeta-07662)
(u3579-itaiji-001) (=u356d-itaiji-001)
(u3579-j) (=cbeta-01511) (=u3579) (=koseki-039940) (=juki-3579) (=jmj-000342) (=dkw-03458)
(u3579-t) (=twedu-c01072) (=twedu-a00535-002-1)
(cbeta-05459) (=zihai-038319)
(extf-00968) (=z-sat04056) (=cbeta-01508) (=twedu-c01072-001)
(twedu-a00535-006)
(hkcs_m3579)
(u3eb4)
[入管正字]
(u3eb4) (=koseki-234190) (=jmj-002491) (=dkw-20880)
(hkcs_m3eb4)
(u5454)
[入管正字]
(u5454-g)
(u5454-jv) (=u5454-h) (=u5454)
(u5454-t)
(hkcs_m5454)
(hkcs_u5454)
(u72bb)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u72bb-jv) (=dkw-20264) (=koseki-227730) (=twedu-c07156) (=u72bb) (=jmj-016902) (=u72bb-t)
(twedu-c07156-003) (=twedu-a00535-008)
(hkcs_m72bb)
(hkcs_u72bb)
(kesuuko_doukeiiji-u72bb)
𠯈 (u20bc8)
[関連字(その他)]
(u20bc8-jv) (=u20bc8) (=koseki-038310) (=dkw-03307)
(hkcs_m20bc8)
(simch-hangul_u11e0-1)
(simch-hangul_u11e0-2)
(simch-hangul_u11e0-3)
𠲎 (u20c8e)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20c8e-jv) (=u20c8e) (=koseki-041620) (=dkw-03622) (=cbeta-01017)
(u20c8e-t) (=twedu-c01132) (=twedu-a00535-003)
(hkcs_m20c8e)
𤝜 (u2475c)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2475c) (=u2475c-t) (=dkw-20334) (=koseki-228430) (=twedu-a00535-001) (=twedu-b02498-001-1)
(u2475c-g)
(twedu-a00535-005) (=twedu-b02498-002)
(twedu-a00535-009)
(hkcs_m2475c)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部