GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u5fc3-04 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+5FC3「心」偏化変形部品) (@10)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u5fc3) (u5fc3-02)
(u5fc3-02-var-001)
(u5fc3-03)
(u5fc3-03-var-001)
(u5fc3-04)
(u5fc3-04-itaiji-001)
(u5fc3-04-var-001) (=hkcs_u5fc3-04-var-001)
(u5fc3-04-var-002)
(u5fc3-04-var-003)
(u5fc3-04-var-004)
(u5fc3-04-var-005)
(u5fc3-04-var-006)
(u5fc3-04-var-007)
(u5fc3-07)
(u5fc3-08)
(u5fc3-09)
(u5fc3-14)
(u5fc3-itaiji-001)
(u5fc3-itaiji-003)
(u5fc3-itaiji-004)
(u5fc3-itaiji-005)
(u5fc3-itaiji-006)
(u5fc3-j) (=hdic-tanki04_hkrm-07047812) (=hdic-tanki01_hkrm-01073842) (=linchuyi_hkrm-06068822) (=linchuyi_hkrm-06068710) (=hdic_hkrm-03109132) (=hdic_hkrm-03109122) (=kaido_hkrm-03109122) (=linchuyi_hkrm-02136512) (=kaido_hkrm-03109132) (=ligang_hkrm-03056331) (=u5fc3-ue0100) (=u5fc3-t) (=u5fc3-k) (=u5fc3-g) (=u5fc3) (=u2f3c) (=koseki-116250) (=juki-5fc3) (=jmj-011369) (=gt-12995) (=dkw-10295) (=aj1-02554)
(hokke-21152)
(twedu-a01305-003)
(twedu-a01305-004)
(u2ff0-u541b-u2ff1-u7384-u706b) (=unstable-bsh-e979) (=u5fc3-itaiji-002)
(u2ffa-u5902-u2ff0-u4e36-u4e36)
(dzimuguri_u5fc3-04)
(ebag_s061-022)
(ebag_s061-023)
(ebag_s061-026)
(ebag_s061-028)
(fjtjnj_ss-m-u5fc3)
(fjtjnj_ss-m-u5fc3-04)
(futurulus_cjkd-37259)
(futurulus_cjkd-37259-06)
(hkcs_m5fc3)
(hkcs_m5fc3-p01-s00)
(hkcs_m5fc3-p0104-s00)
(hkcs_m5fc3-p0104-s01)
(hkcs_m5fc3-p02-s00)
(hkcs_m5fc3-p0204-s00)
(hkcs_m5fc3-p03-s00)
(hkcs_m5fc3-p03-s01)
(hkcs_m5fc3-p04-s00)
(hkcs_m5fc3-p04-s01)
(hkcs_m5fc3-p04-s02)
(hkcs_m5fc30-p0204-s00)
(hkcs_u5fc3)
(hkcs_u5fc3-02)
(hkcs_u5fc3-04)
(kamiyo_chars-u5fc3-itaiji-001)
(n-gtwinppx_u5fc3)
(umbreon126_u5fc3-01)
(umbreon126_u5fc3-04-var-001)
(umbreon126_u5fc3-var-001)
(umbreon126_u5fc3-var-003)
異體字: (u2f3c)
[康煕部首(非漢字)]
(u38fa)
[ユーザー]
[偏旁]
[異体字(戸籍統一文字)]
(u38fa-04) (=c8-735b)
(u38fa-04-var-001)
(u38fa-04-var-002)
(u38fa-04-var-003)
(u38fa-14)
(u38fa-g04)
(u38fa-h)
(u38fa-h04)
(u38fa-j) (=jmj-001133) (=u38fa) (=u38fa-ja) (=u38fa-ue0102) (=gt-12997) (=u2e97) (=juki-38fa) (=koseki-116280) (=u38fa-ue0100) (=aj1-13852)
(u38fa-t) (=u38fa-k) (=k6-1011) (=dkw-10298) (=c6-217e)
(u38fa-v04)
(u38fa-var-001) (=cdp-8cd9)
(u38fa-var-002) (=koseki-116260) (=gt-12996) (=u38fa-ue0101) (=jmj-001132)
(fitzgerald_cop84)
(hkcs_m38fa)
(hkcs_m38fa-p04-s00)
(hkcs_m38fa-p04-s01)
(hkcs_u38fa-04)
(u5422)
[入管正字]
(u5422) (=otakusei_hkrm-02040642) (=koseki-038630) (=jmj-008090) (=dkw-03335)
(hkcs_m5422)
(u5fc4)
[偏旁]
[異体字(戸籍統一文字)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u5fc4-01) (=fzyouhei_u5fc4) (=cbeta-07285)
(u5fc4-01-itaiji-002)
(u5fc4-01-itaiji-003)
(u5fc4-01-var-001)
(u5fc4-01-var-002)
(u5fc4-01-var-003)
(u5fc4-g01) (=u5fc4-g)
(u5fc4-itaiji-001)
(u5fc4-j) (=linchuyi_hkrm-06068740) (=u5fc4-k) (=u5fc4) (=jmj-011370) (=u5fc4-ue0100) (=u2e96) (=koseki-116240) (=juki-5fc4) (=gt-12992) (=aj1-14530) (=dkw-10297)
(u5fc4-t) (=u5fc4-h) (=c8-735a)
(u5fc4-t01) (=hkcs_u5fc4-01)
(u5fc4-var-001) (=cdp-8b51)
(u2ffb-cdp-8bea-u4e28)
(u2ffb-u20089-u4e28) (=cbeta-18667)
(u2ffb-u20089-u4e28-var-001) (=u5fc4-01-itaiji-001)
(u2ffb-u20089-u4e28-var-002) (=u5fc4-07-var-001)
(zihai-058801)
(dzimuguri_u5fc4-01)
(hkcs_m5fc4)
(hkcs_m5fc4-p01-s00)
(hkcs_m5fc4-p01-s01)
(hkcs_m5fc4-p01-s02)
(hkcs_m5fc4-p01-s03)
(hkcs_m5fc4-p01-s12)
(hkcs_m5fc4-p01-s22)
(hkcs_u5fc4)
(hkcs_u5fc4-01-var-002)
(linchuyi_hkrm-06068730)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部