GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u6b67-itaiji-001 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+6B67「歧」 異體字) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u6b67) (u6b67-itaiji-001)
(u6b67-j) (=u6b67) (=dkw-16275) (=jmj-014829) (=u6b67-ue0100) (=koseki-184730) (=aj1-16922) (=juki-6b67)
(u2ff0-u6b62-u301b0) (=z-sat05106) (=irg2017-01820)
(hkcs_m6b67)
(hkcs_u6b67)
異體字: (u3a7a)
[入管正字]
(u3a7a) (=koseki-146830) (=jmj-001497) (=dkw-13064)
(hkcs_m3a7a)
(u4169)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u4169) (=koseki-281890) (=jmj-003151) (=dkw-25186)
(zihai-108539)
(zihai-108614)
(hkcs_m4169)
(sarashina_hkrm-07023520)
(u5c90)
[異體字(漢語大字典)]
[繁簡関係(二簡字)]
(u5c90-g)
(u5c90-j) (=haradanaomi_hkrm-05115340) (=u5c90) (=dkw-07936) (=jmj-010422) (=u5c90-k) (=u5c90-ue0100) (=koseki-090040) (=juki-5c90) (=aj1-01584)
(u2ff0-u5c71-u301b0) (=z-sat05107)
(zihai-075308)
(hkcs_m5c90)
(n-gtwinppx_u5c90)
(u679d)
[異體字(漢語大字典)]
(u679d-j) (=u679d-g) (=hdic_hkrm-03124730) (=zhangxinfang_hkrm-03124730) (=u679d) (=dkw-14557) (=u679d-ue0100) (=u679d-k) (=koseki-163900) (=juki-679d) (=jmj-013706) (=aj1-02220)
(u679d-var-001)
(u2ff0-u706b-u652f) (=ka-kc07520) (=irg2017-02278)
(u2ff0-u706b-u652f-var-001) (=cc-3435)
(ebag_s075-318)
(hkcs_m679d)
(hkcs_u679d)
(kk-shusei_kr051612)
(u8dc2)
[異體字(漢語大字典)]
(u8dc2) (=zhangxinfang_hkrm-05075630) (=dkw-37416) (=aj1-06790) (=juki-8dc2) (=koseki-423880) (=u8dc2-ue0100)
(hkcs_m8dc2)
𢺵 (u22eb5)
[異體字(民國教育部)]
(u22eb5) (=koseki-146630) (=dkw-13062)
𣥖 (u23956)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u23956) (=u23956-t) (=twedu-c08079-003) (=twedu-a02068-002) (=koseki-184770) (=dkw-16280)
(u23956-04)
(u23956-09)
(u23956-09-var-001)
(u23956-itaiji-001)
(u23956-var-001)
(hkcs_m23956)
(hkcs_m23956-p04-s00)
𭭛 (u2db5b)
[その他]
(u2db5b-jv) (=u2db5b-s) (=extf-03730) (=u2db5b) (=z-sat01950)
(cbeta-09022)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部