GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u706b-01 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+706B「火」偏化変形部品) (@8)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u706b) (u706b-01) (=cdpo-9f41)
(u706b-01-var-001)
(u706b-01-var-002)
(u706b-01-var-003)
(u706b-01-var-004)
(u706b-01-var-005)
(u706b-01-var-006)
(u706b-01-var-007)
(u706b-01-var-008)
(u706b-01-var-009)
(u706b-02)
(u706b-02-var-001)
(u706b-02-var-002)
(u706b-02-var-003)
(u706b-03)
(u706b-03-var-001)
(u706b-03-var-002)
(u706b-03-var-003)
(u706b-03-var-004)
(u706b-03-var-005)
(u706b-03-var-006)
(u706b-03-var-007)
(u706b-03-var-008)
(u706b-03-var-009)
(u706b-03-var-010)
(u706b-04)
(u706b-04-var-001)
(u706b-04-var-002)
(u706b-04-var-003)
(u706b-04-var-004)
(u706b-04-var-005)
(u706b-04-var-006)
(u706b-04-var-007)
(u706b-04-var-008)
(u706b-04-var-009)
(u706b-04-var-010)
(u706b-04-var-011)
(u706b-06)
(u706b-06-var-001)
(u706b-06-var-002)
(u706b-06-var-003)
(u706b-06-var-004)
(u706b-06-var-005)
(u706b-06-var-006)
(u706b-07-var-001)
(u706b-08)
(u706b-09)
(u706b-09-var-001)
(u706b-09-var-002)
(u706b-14)
(u706b-14-var-001)
(u706b-g)
(u706b-g03)
(u706b-h04)
(u706b-itaiji-001)
(u706b-j) (=hdic-tanki04_hkrm-07030221) (=hdic-tanki06_hkrm-08063121) (=hdic-tanki06_hkrm-08063111) (=haradanaomi_hkrm-04040111) (=haradanaomi_hkrm-04037422) (=haradanaomi_hkrm-04036210) (=hdic_hkrm-03110131) (=kaido_hkrm-03110131) (=hkcs_u706b) (=gt-24152) (=dkw-18850) (=u706b-v) (=aj1-01360) (=u2f55) (=u706b-k) (=u706b-ue0100) (=jmj-016260) (=fzyouhei_u706b) (=u706b)
(u706b-t01)
(u706b-t02)
(u706b-t03)
(u706b-t04)
(u706b-t06)
(u706b-u20de) (=aj1-11025)
(u706b-var-001) (=u706b-h) (=twedu-a02383) (=u706b-t)
(u706b-var-002)
(u706b-var-003)
(u706b-var-004)
(u706b-var-005)
(aj1-10755)
(aj1-11568)
(aj1-11837) (=aj1-11298)
(c1-4556)
(cdp-85d5)
(cdp-85d5-03)
(cdp-85d5-04)
(cdp-85d5-var-001)
(cdp-867b)
(cdp-867b-01)
(juchen-500000)
(k5-03db)
(koseki-212430) (=juki-706b)
(twedu-a02383-004)
(u18c6a)
(u1b195)
(u1f525)
(u2ff0-u4e36-u2ffa-u4e5a-u21fe8)
(u2ff0-u51ab-u65e5)
(u2ff0-u51ab-u65e5-var-001) (=unstable-bsh-eb10) (=vn-f073c) (=vnpf-6079e) (=cc-2536)
(u2ff0-u51ab-u65e5-var-002) (=tc-2536)
(u2ff1-u21b54-u4e00-var-001)
(u2ff1-u2e8c-u4e00)
(u2ff1-u2e8c-u4e00-var-001)
(u2ffb-u4e04-u516b)
(u322b) (=aj1-08199)
(u322b-var-001) (=c8-767d)
(u328b) (=cbeta-16025) (=ak1-09302) (=aj1-10473)
(u328b-var-001) (=c8-7772)
(utc-00795)
(vnpf-60799)
(haradanaomi_hkrm-04036312)
(hdic-tanki05_u706b-var-001)
(hkcs_m706b)
(hkcs_m706b-p01-s00)
(hkcs_m706b-p01-s03)
(hkcs_m706b-p01-s05)
(hkcs_m706b-p01-s06)
(hkcs_m706b-p01-s14)
(hkcs_m706b-p0104-s00)
(hkcs_m706b-p02-s00)
(hkcs_m706b-p0204-s00)
(hkcs_m706b-p0204-s01)
(hkcs_m706b-p03-s00)
(hkcs_m706b-p04-s00)
(hkcs_m706b-p04-s01)
(hkcs_m706b-p14-s00)
(hkcs_m706b-p24-s00)
(hkcs_u706b-02)
(n-gtwinppx_en-u706b)
(univerx_u706b-003)
異體字: (u2f55)
[康煕部首(非漢字)]
(u322b)
[カッコ付き]
(u328b)
[◯囲み]
(u3da1)
[入管正字]
[異體字(民國教育部)]
(u3da1) (=dkw-18857) (=koseki-212500)
(u3da1-var-001) (=jmj-002244)
(twedu-a02383-003)
(zihai-012146)
(zihai-012206)
(hkcs_m3da1)
(u4f19)
[異体字(戸籍統一文字)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u4f19-itaiji-001)
(u4f19-j) (=u4f19-g) (=u4f19) (=zihai-006811) (=juki-4f19) (=aj1-19146) (=u4f19-ue0100) (=koseki-005490) (=dkw-00457)
(u4f19-t) (=lgccc-0089)
(u4f19-var-001) (=gt-00527)
(u4f19-var-002) (=jmj-006585)
(hkcs_m4f19)
(hkcs_u4f19)
(u5925)
[異體字(漢語大字典)]
(u5925-g)
(u5925-j) (=u5925) (=jmj-009450) (=u5925-ue0100) (=koseki-066590) (=juki-5925) (=dkw-05808) (=aj1-04543)
(hkcs_m5925)
(u706c)
[偏旁]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(その他)]
(u706c-01)
(u706c-01-var-001)
(u706c-02)
(u706c-04) (=hkcs_u706c-04) (=u706c-g) (=fzyouhei_u706c)
(u706c-04-var-001) (=haradanaomi_hkrm-04036220)
(u706c-06)
(u706c-06-var-001)
(u706c-itaiji-001)
(u706c-j) (=c8-7366) (=unstable-u1b529) (=jmj-016261) (=juki-706c) (=u706c-h) (=u706c-t) (=dkw-18851) (=twedu-a02383-001) (=cbeta-07309) (=gt-24153) (=aj1-14749) (=koseki-212440) (=u2ea3) (=u706c-ue0100) (=u706c)
(u706c-k)
(u706c-var-001) (=cdp-8b4f)
(cdp-885e)
(cdp-885e-04) (=u706c-04-itaiji-001)
(cdp-885e-06) (=cdp-885e-var-007)
(cdp-885e-var-001)
(cdp-885e-var-002)
(cdp-885e-var-003)
(cdp-885e-var-004)
(cdp-885e-var-005)
(cdp-885e-var-006)
(u2ff0-cdp-885e-cdp-88cd)
(u2ff0-u4e36-u2e8d)
(unstable-bsh-f100)
(hkcs_m706c)
(hkcs_m706c-p0104-s00)
(hkcs_m706c-p0104-s01)
(hkcs_m706c-p0304-s00)
(hkcs_m706c-p04-s00)
(zackroy-san_ns00021)
(u7177)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u7177-jv) (=u7177)
(hkcs_m7177)
𤆄 (u24184)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24184-jv) (=u24184) (=koseki-212550) (=dkw-18863)
(twedu-a02383-002) (=u24184-t) (=twedu-a02387-014)

本字形的別名一覽

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部