GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u719c-ue0101 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+719C「熜」IVS異体字「熜󠄁」) (@5)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u719c) (u719c-jv) (=u719c-ue0100) (=u719c) (=toki-01055970)
(koseki-217700) (=u719c-ue0101) (=nyukan-f6ba) (=jmj-016569) (=dkw-19326)
(u2f91e) (=u719c-ufe00)
(u2ff0-u706b-u603b) (=u719c-itaiji-001)
(hkcs_m719c)
(hkcs_u719c)
異體字: (u3dd3)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u3dd3-jv) (=u2ff0-u706b-u6031) (=koseki-216370) (=jmj-002285) (=dkw-19215) (=u3dd3)
(hkcs_m3dd3)
(u56f1)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u56f1-g) (=zihai-043225) (=nyukan-f6da)
(u56f1-h)
(u56f1-j) (=u56f1-ue0100) (=u56f1-k) (=u56f1) (=koseki-053810) (=juki-56f1) (=jmj-008840) (=dkw-04710) (=aj1-19274)
(u56f1-t) (=cbeta-06400)
(u56f1-var-001) (=u56f1-v)
(u56f1-var-002)
(hkcs_m56f1)
(hkcs_u56f1)
(u7127)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u7127-jv) (=u7127) (=koseki-215390) (=jmj-016441) (=dkw-19123)
(hkcs_m7127)
(u71ea)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u71ea-jv) (=u71ea)
(koseki-219340) (=jmj-016660) (=dkw-19476)
(hkcs_m71ea)
𤊘 (u24298)
[異體字(民國教育部)]
(u24298-jv) (=haradanaomi_hkrm-04045240) (=u24298) (=dkw-19164)
𤑢 (u24462)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24462-jv) (=u24462)
(koseki-220320) (=dkw-19561)
熜 (u2f91e)
[UCS互換]

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部