GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u72ac-01 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+72AC「犬」偏化変形部品) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u72ac) (u72ac-01)
(u72ac-01-var-001)
(u72ac-02)
(u72ac-02-var-001)
(u72ac-02-var-002)
(u72ac-03)
(u72ac-04) (=cdpo-9f4d)
(u72ac-04-var-001)
(u72ac-04-var-002)
(u72ac-04-var-003)
(u72ac-04-var-004)
(u72ac-09) (=hkcs_u72ac-09)
(u72ac-09-var-001)
(u72ac-09-var-002)
(u72ac-09-var-003)
(u72ac-14)
(u72ac-g06)
(u72ac-itaiji-002)
(u72ac-itaiji-003)
(u72ac-j) (=hdic_hkrm-03103311) (=kaido_hkrm-03103311) (=u72ac) (=jmj-016884) (=u72ac-v) (=u72ac-ue0100) (=u72ac-t) (=u72ac-k) (=u72ac-g) (=u2f5d) (=twedu-a02507) (=koseki-227440) (=juki-72ac) (=dkw-20234) (=aj1-01880) (=hkcs_u72ac)
(u72ac-t09)
(cbeta-21528)
(u1f436)
(u2ff1-u201a2-u2ffb-u20086-cdp-8a43) (=u72ac-itaiji-001)
(u2ff7-u5927-u4e36)
(hkcs_m72ac)
(hkcs_m72ac-p01-s00)
(hkcs_m72ac-p02-s00)
(hkcs_m72ac-p02-s01)
(hkcs_m72ac-p04-s00)
(hkcs_m72ac-p04-s01)
(hkcs_m72ac-p09-s00)
(hkcs_u72ac-02)
(hkcs_u72ac-02-var-001)
(hkcs_u72ac-04)
(hkcs_u72ac-04-var-001)
(kamiyo_chars-u72ac-itaiji-001)
(zhenlige_ks72ac)
異體字: (u2f5d)
[康煕部首(非漢字)]
(u72ad)
[偏旁]
(u72ad-01) (=fzyouhei_u72ad)
(u72ad-07)
(u72ad-itaiji-001)
(u72ad-j) (=c8-736b) (=u72ad-h) (=u72ad-k) (=u72ad-t) (=u72ad-g) (=u72ad) (=zihai-049101) (=cbeta-08390) (=gt-25947) (=cdp-8baf) (=dkw-20235) (=jmj-016885) (=qin-ff130) (=juki-72ad) (=u72ad-ue0100) (=u2ea8) (=aj1-14780) (=koseki-227430)
(u2ff1-cdp-8c78-u65b9-01)
(u2ff1-cdp-8c78-u65b9-01-var-001)
(u2ffb-cdp-89a6-u31c1)
(u2ffb-u72ad-u4e3f)
(fitzgerald_cop46)
(fitzgerald_cop59)
(hkcs_m72ad)
(hkcs_m72ad-p01-s00)
(hkcs_u72ad-01)
(kaido_u72ad-var-001)
(sz_u72ad-01)
(u72ae)
[異體字(民國教育部)]
(u72ae-01)
(u72ae-02)
(u72ae-02-var-001)
(u72ae-02-var-002)
(u72ae-g01)
(u72ae-g02)
(u72ae-itaiji-001)
(u72ae-j) (=zihai-002320) (=u72ae-ue0101) (=u72ae-ue0100) (=u72ae-t) (=u72ae) (=twedu-b02498) (=twedu-a02507-001) (=twedu-a00470-007) (=koseki-227450) (=juki-72ae) (=jmj-016887) (=hkcs_u72ae) (=dkw-20236) (=aj1-18056)
(u72ae-t02)
(u72ae-var-001)
(cdp-8a66) (=twedu-a00470-014) (=zihai-020628) (=u72ae-ue0102) (=u72ae-g) (=twedu-b02498-005) (=koseki-036350) (=juki-ae9d) (=jmj-016886) (=dkw-h0062)
(cdp-8a66-02)
(cdp-8a66-02-var-001)
(cdp-8a66-02-var-002)
(toki-01057180) (=u72ae-ue0103)
(twedu-b02498-003) (=cbeta-00794) (=twedu-a00852-002) (=n747_cpn-sat-p06a-var-001)
(twedu-b02498-004)
(u2ff1-u4e00-u72ae-02)
(u2ff1-u4e3f-cdp-8a66-var-002) (=zihai-020654)
(u2ff8-u20087-u4e42)
(u2ffb-u5341-u5f61-05)
(u2ffb-u592d-u4e36)
(hkcs_m72ae)
(hkcs_m72ae-p01-s00)
(hkcs_m72ae-p02-s00)
(hkcs_m72ae-p02-s01)
(hkcs_u72ae-02)
𣴒 (u23d12)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u23d12) (=koseki-196900) (=dkw-17446)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部