GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u8ca8 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+8CA8「貨」) (@7)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u8ca8) (u8ca8-itaiji-001) (=n-gtwinppx_kanjishashin-005-002) (=mandel59_uc004)
(u8ca8-itaiji-002)
(u8ca8-itaiji-003)
(u8ca8-j) (=sarashina_hkrm-03014320) (=u8ca8) (=jmj-025009) (=juki-8ca8) (=u8ca8-ue0102) (=k0-7c27) (=u8ca8-k) (=u8ca8-ue0100) (=koseki-415990) (=aj1-01375)
(u8ca8-t)
(aj1-13668) (=u8ca8-ue0103) (=u8ca8-ue0101) (=koseki-416190)
(dkw-36678)
(barcos_b32-1504)
(hkcs_m8ca8)
(hkcs_u8ca8)
異體字: (u4788)
[入管正字]
(u4788-g) (=sarashina_hkrm-03015330)
(u4788-jv) (=u4788) (=koseki-418780) (=jmj-004754) (=gt-49445) (=cbeta-01692)
(u4788-var-001) (=u4788-t) (=sarashina_hkrm-03015320) (=gt-49350) (=c4-537e)
(dkw-36925)
(zihai-139602)
(hkcs_m4788)
(u5316)
[異體字(漢語大字典)]
(u5316-01)
(u5316-01-var-001)
(u5316-05-var-001)
(u5316-08-var-001)
(u5316-09-var-001)
(u5316-09-var-002)
(u5316-09-var-003)
(u5316-09-var-004)
(u5316-g) (=zihai-006514)
(u5316-g01)
(u5316-g05)
(u5316-g09)
(u5316-j) (=u5316-h) (=u5316) (=fzyouhei_u5316) (=jmj-007779) (=u5316-ue0102) (=u5316-ue0100) (=u5316-k) (=twedu-a00415-007) (=koseki-029810) (=juki-5316) (=aj1-01341)
(u5316-t) (=twedu-a00415)
(u5316-t01)
(u5316-t09)
(u5316-ue0101) (=aj1-13665) (=jmj-007778) (=twedu-a00415-004) (=u5316-ue0103) (=koseki-004510) (=juki-ad40) (=dkw-02572)
(u5316-var-001) (=u5316-v) (=gt-03298)
(u5316-var-002) (=gt-03297)
(twedu-a00415-005)
(twedu-a00415-006)
(twedu-a00415-007-1)
(twedu-a00415-007-2)
(twedu-a00415-008)
(twedu-a00415-009)
(twedu-a00415-010)
(twedu-a00415-011)
(twedu-a00415-012)
(twedu-a00415-014)
(u18c24)
(u2ff1-u201a2-u2090e)
(u2ff1-u201a2-u2090e-02)
(zihai-047505)
(hdic_hkrm-01032510)
(hkcs_m5316)
(hkcs_m5316-p01-s00)
(hkcs_m5316-p02-s00)
(hkcs_m5316-p02-s01)
(hkcs_m5316-p03-s00)
(hkcs_m5316-p04-s00)
(simch-kx_t015220)
(u8d27)
[←繁体字]
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u8d27-g) (=u8d27)
(u8d27-var-001)
(hkcs_m8d27)
𣱷 (u23c77)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u23c77) (=dkw-17110) (=zihai-003609) (=koseki-193490)
(hkcs_m23c77)
𧴦 (u27d26)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u27d26) (=koseki-415790)
(u27d26-t)
(u27d26-var-001)
(u27d26-var-002) (=cbeta-05458)
(dkw-36662)
(hkcs_m27d26)
𧵰 (u27d70)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u27d70-jv) (=zihai-008807) (=u27d70-t) (=u27d70-i) (=u27d70) (=koseki-416960) (=c6-5862)
(u27d70-var-001) (=u27d70-g) (=gt-49212)
(dkw-36766)
𧷴 (u27df4)
[異體字(漢語大字典)]
(u27df4-g)
(u27df4-i)
(u27df4-jv) (=u27df4)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部