GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u8fa9 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+8FA9「辩」) (@10)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u8fa9) (u8fa9-g) (=u8fa9)
(u8fa9-var-001)
(zihai-145443)
(zihai-147002)
(zihai-147137)
(zihai-147225)
(zihai-147703)
(zihai-148055)
(zihai-148102)
(zihai-148143)
(zihai-148149)
(zihai-148431)
(hkcs_m8fa9)
異體字: (u5f01)
[入管正字]
(u5f01-g) (=zihai-020021)
(u5f01-itaiji-002)
(u5f01-j) (=u5f01) (=dkw-09588) (=jmj-011124) (=u5f01-ue0101) (=u5f01-ue0100) (=u5f01-k) (=koseki-108440) (=juki-5f01) (=aj1-03627)
(u5f01-t)
(u5f01-ue0103)
(u5f01-var-001)
(u5f01-var-002)
(u5f01-var-003)
(k5-02da)
(toki-01028970) (=u5f01-ue0102)
(toki-01028980)
(u2ff1-u53b6-u215d3)
(u2ff1-u53b6-u215dc-03-var-001)
(u2ff1-u53b6-u5349)
(u2ff1-u53b6-u5349-var-001)
(u2ff1-u53b6-u5927) (=cdpo-8c46) (=toki-01018980) (=u5f01-itaiji-001)
(u2ff1-u53b6-u5927-03) (=u5f01-03-itaiji-001)
(u2ff1-u53b6-u5927-03-var-001)
(u2ff1-u53b6-u5927-03-var-002)
(u2ff1-u53b6-u5927-03-var-003) (=u5f01-03-itaiji-002)
(u2ff1-u53b6-u5927-05) (=u5f01-05-itaiji-002)
(u2ff1-u53b6-u5927-05-var-001) (=u5f01-05-itaiji-003)
(u2ff1-u53b6-u5927-05-var-002)
(u2ff1-u53b6-u5927-var-004)
(u2ff1-u53b6-u5927-var-005)
(u2ff1-u53b6-u5bf8-var-001)
(u2ff8-u2ff1-u20089-u5efe-u4e36) (=toki-01001200)
(zihai-031349)
(zihai-031404)
(hkcs_m5f01)
(hkcs_m5f01-p01-s00)
(hkcs_m5f01-p02-s00)
(hkcs_m5f01-p02-s01)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-069)
(toikawa_u5f01-var-001)
(u8faf)
[←简化字]
[入管正字]
[繁体字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u8faf) (=dkw-38677) (=aj1-06886) (=juki-8faf) (=koseki-437310) (=u8faf-k) (=u8faf-ue0100)
(u8faf-g) (=otakusei_hkrm-05047810)
(u8faf-itaiji-001) (=otakusei_hkrm-05047731)
(jmj-025745)
(twedu-a04108-002)
(u2ff1-u4e37-u8a00)
(u2ff1-u4e37-u8a00-var-001)
(hkcs_m8faf)
(kk-shusei_kr125214)
(otakusei_hkrm-05047732)
(tomm_u8faf)
𰁏 (u3004f)
[中華字海]
(u3004f-g) (=g-hzr1006706)
(u3004f-jv) (=u3004f) (=irg2015-00104)
(zihai-003004)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部