GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u9194-ue0100 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+9194「醔」IVS異体字「醔󠄀」) (@8)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u9194) (u9194) (=u9194-ue0100) (=koseki-453330) (=juki-9194) (=aj1-22702)
(dkw-39942)
(hkcs_m9194)
異體字: (u7bd8)
[入管正字]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u7bd8) (=koseki-294130) (=dkw-26309)
(u7bd8-itaiji-001)
(u2ff1-u7af9-u21588-var-001)
(u2ff3-u7af9-u2b740-u2b740) (=u2ff1-u7af9-u21588-var-002)
(hkcs_m7bd8)
(u914b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u914b-01-var-001)
(u914b-01-var-002)
(u914b-02)
(u914b-02-var-001)
(u914b-02-var-002)
(u914b-02-var-003)
(u914b-02-var-004)
(u914b-02-var-005)
(u914b-02-var-006)
(u914b-g)
(u914b-itaiji-001)
(u914b-itaiji-002)
(u914b-itaiji-003)
(u914b-itaiji-004)
(u914b-j) (=u914b) (=juki-bda2) (=u914b-ue0103) (=u914b-ue0101) (=u914b-k) (=koseki-451410) (=jx1-2004-3d36) (=j78-3d36) (=aj1-07698)
(u914b-t)
(u914b-var-001) (=dkw-39765)
(u914b-var-002)
(u914b-var-003)
(u914b-var-004)
(u914b-var-005)
(u914b-var-006)
(u914b-var-007) (=u914b-ue0104) (=toki-01091280)
(u914b-var-008)
(u914b-var-009)
(u914b-var-010)
(u914b-var-011)
(u914b-var-012)
(u914b-var-013)
(j90-3d36) (=aj1-02368) (=jx1-2000-3d36) (=koseki-451440) (=u914b-ue0102) (=juki-914b) (=u914b-ue0100)
(jmj-026435)
(juki-add4) (=extf-00502) (=jmj-059344) (=u914b-ue0105)
(toki-01007490)
(u2ff1-u201a2-u897f)
(u2ff1-u201a2-u9149)
(u2ff1-u4e37-u2ff4-u56d7-u4491)
(u2ff1-u4e37-u2ffb-u897e-u4e8c)
(u2ff1-u516b-u8980)
(hkcs_m914b)
(hkcs_m914b-p01-s00)
(hkcs_m914b-p02-s00)
(hkcs_m914b-p03-s00)
(hkcs_u914b)
(hkcs_u914b-01)
(hkcs_u914b-02)
(ligang_u914b-var-001)
(u919f)
[入管正字]
(u919f)
(u919f-var-001)
(dkw-39976)
(koseki-453720)
(hkcs_m919f)
𨡲 (u28872)
[異體字(民國教育部)]
(u28872) (=koseki-453340)
(dkw-39943)
(hkcs_m28872)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部