GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u9305 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+9305「錅」) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u9305) (u9305-jv) (=jmj-026949) (=u9305-m) (=u9305-t) (=u9305-g) (=u9305) (=dkw-40520) (=koseki-459880)
(hkcs_m9305)
異體字: (u936b)
[入管正字]
(u936b-j) (=u936b-ue0100) (=u936b) (=koseki-461200) (=juki-936b) (=dkw-40642) (=aj1-18851)
(nyukan-f33f)
(hkcs_m936b)
(u9457)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u9457) (=koseki-465610) (=u9457-ue0100)
(dkw-41004)
(toki-01094720) (=u9457-ue0101)
(u2ff0-u91d1-u257d6) (=zihai-154736)
(u2ff0-u91d1-u2ff1-u5229-u5c12) (=zihai-154505)
(hkcs_m9457)
(ligang_hkrm-08129140)
(u9ece)
[入管正字]
(u9ece) (=sarashina_hkrm-07028222) (=sarashina_hkrm-07028221) (=dkw-47994) (=aj1-07432) (=juki-9ece) (=koseki-542950) (=u9ece-ue0100) (=u9ece-ue0101) (=u9ece-ufe00) (=uf989)
(u9ece-01)
(u9ece-01-var-001)
(u9ece-g) (=uf989-k) (=u9ece-k)
(u9ece-g01)
(u9ece-j)
(u9ece-t) (=u9ece-h) (=u9ece-v)
(u9ece-ue0102) (=jmj-029889) (=koseki-561670) (=juki-c07b) (=cd-5e62)
(u9ece-var-001)
(cd-6c34)
(sosho-u9ece-001) (=u2ff1-u5347-u6729)
(toki-01010240)
(toki-01034350)
(toki-01101410)
(u2ff1-u25764-u5c12)
(u2ff1-u25764-u5c12-var-001)
(u2ff1-u2ff0-u8012-u52ff-u5c12)
(u2ff1-u30a1b-cdp-8d71) (=extf-08418) (=cbeta-09061)
(u2ff1-u412a-cdp-8cc0)
(u2ff1-u412a-cdp-8d71)
(u2ff1-u4f86-u6b62)
(u2ff1-u5229-u4eca) (=unstable-bsh-e99c)
(u2ff1-u5229-u4eca-var-001)
(u2ff1-u5229-u5c12) (=ebag_s018-193) (=u257d6-itaiji-002) (=u9ece-itaiji-001) (=zihai-070729)
(zihai-070752)
(zihai-108343)
(zihai-108522)
(zihai-109047)
(zihai-173642)
(zihai-173706)
(hkcs_m9ece)
𨩂 (u28a42)
[漢語俗字叢考]
(u28a42)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部