GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u939a-ue0102 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+939A「鎚」IVS異体字「鎚󠄂」) (@7)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u939a) (u939a-j) (=u939a-ue0103) (=u939a-ue0101) (=u939a-k) (=u939a) (=koseki-462160) (=jx1-2004-444a) (=juki-be1c) (=j78-444a) (=gt-54783) (=dkw-40715) (=aj1-07745)
(u939a-var-001) (=ligang_hkrm-08117110) (=ligang_hkrm-08116820)
(u939a-var-002) (=nyukan-f5ed)
(j90-444a) (=ligang_hkrm-08117210) (=u939a-ue0102) (=u939a-ue0100) (=koseki-461710) (=jx1-2000-444a) (=juki-939a) (=gt-54670) (=aj1-03046)
(hkcs_m939a)
(hkcs_u939a)
異體字: (u4b54)
[入管正字]
(u4b54-jv) (=jmj-005712) (=u4b54-ue0100) (=u4b54) (=koseki-502400) (=juki-4b54) (=gt-59671) (=dkw-44324)
(u4b54-var-001) (=jmj-005711) (=u4b54-ue0101) (=koseki-501450) (=juki-bf79) (=gt-59494)
(u4b54-var-002)
(zihai-161434)
(hkcs_m4b54)
(u8ffd)
[異體字(漢語大字典)]
(u8ffd-05)
(u8ffd-05-var-001)
(u8ffd-08)
(u8ffd-08-var-001)
(u8ffd-g)
(u8ffd-g05)
(u8ffd-g08)
(u8ffd-j) (=sarashina_hkrm-01053530) (=u8ffd-ue0102) (=u8ffd-ue0100) (=koseki-439290) (=juki-8ffd) (=jmj-025871) (=j90-4449) (=gt-51912) (=dkw-38836d) (=aj1-03045) (=u8ffd)
(u8ffd-t)
(u8ffd-var-001) (=u8ffd-ue0103) (=u8ffd-ue0101) (=u8ffd-k) (=koseki-439720) (=juki-bc7a) (=gt-52011) (=dkw-38836) (=aj1-13938)
(u8ffd-var-002)
(u8ffd-var-003)
(toki-01089250)
(u2ff1-u96b9-u571f)
(u2ff1-u96b9-u571f-var-001)
(u2ffa-u200ca-u200a4-08)
(u2ffa-u200ca-u200a4-08-var-001)
(u2ffa-u200ca-u200a4-08-var-002)
(u2ffa-u200ca-u200a4-var-001)
(u2ffa-u200ca-u382f-08)
(u2ffa-u200ca-u382f-08-var-001)
(u2ffa-u200ca-u382f-var-001) (=u268dd-itaiji-002)
(u2ffa-u5ef4-u200a4)
(u2ffa-u5ef4-u5415-02)
(u2ffa-u8fb6-u382f) (=sarashina_hkrm-01053520) (=shincho-12771)
(u2ffa-u8fb6-u382f-var-001) (=zihai-063501)
(zihai-063646)
(ebag_s004-038)
(hkcs_m8ffd)
(hkcs_m8ffd-p02-s00)
(hkcs_u8ffd)
(hkcs_u8ffd-02)
(tomm_u8ffd)
(u9318)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u9318-g)
(u9318-j) (=u9318) (=dkw-40547) (=gt-54505) (=u9318-ue0100) (=u9318-k) (=koseki-460150) (=juki-9318) (=aj1-02612)
(u2ff0-u91d1-u2ff1-u4e56-u5c71) (=cbeta-33139)
(u2ff0-u91d2-u690e)
(u2ff0-u91d2-u690e-var-001) (=zihai-154418)
(hkcs_m9318)
(kk-shusei_kr131011)
(ligang_hkrm-08117131)
(u9446)
[漢語俗字叢考]
(u9446-jv) (=koseki-465270) (=dkw-40976) (=u9446)
(u2ff0-u91d1-u5bf9)
(hkcs_m9446)
(ligang_hkrm-08128430)
(u9524)
[简化字]
(u9524-g) (=u9524)
(zihai-153452)
(zihai-154418)
(hkcs_m9524)
𨮀 (u28b80)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u28b80-jv) (=u28b80) (=dkw-40961) (=koseki-464970)
𬭨 (u2cb68)
[←繁体字]
[异体简化字]
(u2cb68-g) (=g-gh202125) (=u2cb68) (=extd-08878)
(hkcs_m2cb68)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部