GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u96f6-ue0100 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+96F6「零」IVS異体字「零󠄀」) (@13)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u96f6) (u96f6-02)
(u96f6-02-var-001)
(u96f6-02-var-002)
(u96f6-02-var-003)
(u96f6-02-var-004)
(u96f6-g)
(u96f6-g01)
(u96f6-g02)
(u96f6-itaiji-001)
(u96f6-itaiji-002)
(u96f6-j) (=aj1-04021) (=jmj-027789) (=juki-96f6) (=u96f6-k) (=u96f6-ue0100) (=u96f6-ufe00) (=uf9b2) (=u96f6)
(u96f6-t)
(u96f6-t02)
(u96f6-var-001) (=dkw-42242) (=koseki-479050)
(u96f6-var-002)
(u96f6-var-003)
(twedu-a04475-011)
(twedu-a04475-016-1)
(u0030) (=xotarios_vheknum-0) (=aj1-20543) (=aj1-00247) (=c8-2131) (=aj1-00017) (=juki-0030)
(u0030-ufe00) (=u0030-var-001)
(u1d7ce)
(u1d7d8)
(u1d7e2) (=u07c0) (=u1d7f6) (=u1c50)
(u1d7ec)
(u24ea) (=c8-6473) (=aj1-08224)
(u24ff) (=aj1-10503) (=c8-652a)
(u2ff1-u211aa-u4ee4)
(u2ff1-u211aa-u4ee4-var-001)
(u2ff1-u211aa-u4ee4-var-002)
(u2ff1-u2e984-u4ee4) (=u96f6-itaiji-003)
(u2ff1-u2ffb-u2ffb-u4e05-u5196-u516b-u4ee4)
(u2ff1-u675f-u4ee4-var-001)
(u2ff1-u800c-u4ee4-itaiji-001)
(u2ff1-u800c-u4ee4-itaiji-002)
(u2ff1-u800c-u4ee4-itaiji-003)
(u2ff3-u2ffb-u2ffb-u4e05-u5196-u516b-u592a-u9fb4)
(u3007)
(u3007-var-001) (=zihai-043102) (=unstable-u1b50f) (=u54e1-itaiji-001) (=u31e3) (=koseki-901950) (=juki-3007) (=gt-04091) (=dkw-h0077) (=cbeta-33401) (=aj1-00659)
(zihai-043329)
(hkcs_m96f6)
(hkcs_m96f6-p02-s00)
(hkcs_u96f6)
(sz_u96f6)
(yukihisa0119_u0030) (=u2ffb-u1d7e2-u002f)
異體字: (u3007)
[異体字(数字)]
(u8576)
[入管正字]
(u8576)
(koseki-363560) (=dkw-32053)
(hkcs_m8576)
(u8626)
[入管正字]
(u8626-jv) (=u8626) (=gt-43797)
(u8626-var-001) (=koseki-369540) (=gt-43916) (=dkw-32508)
(dsknmt_hkrm-08015410)
(hkcs_m8626)
(u9717)
[中華字海]
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u9717) (=koseki-480090) (=dkw-49867)
(hkcs_m9717)
(u971d)
[異體字(漢語大字典)]
(u971d-03)
(u971d-03-var-001)
(u971d-03-var-002)
(u971d-08)
(u971d-09)
(u971d-g)
(u971d-g03)
(u971d-g08)
(u971d-g09)
(u971d-j) (=u971d-ue0100) (=u971d-k) (=u971d) (=koseki-480310) (=juki-971d) (=dkw-42364) (=aj1-22848)
(u971d-k03)
(u971d-t) (=u971d-h)
(u971d-t03)
(u971d-v03)
(u971d-var-001)
(u2ff1-u2e984-u20c60)
(u2ff1-u2ffb-u5de5-u5196-u20c60-var-001)
(u2ff1-u2ffb-u5de5-u5196-u20c60-var-002)
(u2ff1-u2ffb-u5de5-u5196-u7f52-var-001)
(u2ff1-u2ffb-u5e00-u2ff0-u4e36-u4e36-u20c60-var-001)
(u2ff1-u2ffb-u5e00-u2ff0-u4e36-u4e36-u20c60-var-002)
(u2ff1-u2ffb-u5e00-u516b-u20c60-var-001)
(u2ff1-u2ffb-u5e00-u516b-u20c60-var-002)
(u2ff1-u5169-u20c60)
(u2ff1-u5169-u20c60-var-001)
(u2ff1-u5169-u20c60-var-002)
(u2ff1-u96e8-u2ba4f)
(u2ff1-u96e8-u4e00-var-001)
(u2ff1-u96e8-u4e00-var-002)
(u2ff1-u96e8-u660d)
(u2ff1-u96e8-u660d-var-001)
(u2ff1-u96e8-u76bf)
(u2ff1-u96e8-u76bf-var-001)
(u2ff1-u96e8-u7f52)
(u2ff1-u96e8-u7f52-03)
(u2ff1-u96e8-u7f52-08)
(u2ff1-u96e8-u7f52-08-var-001)
(u2ff1-u96e8-u7f52-var-001)
(u2ff1-u96e8-u7f52-var-002)
(u2ff1-u96e8-u7f52-var-003)
(u2ff1-u971d-u4e00) (=u971d-itaiji-001)
(u2ff1-u971d-u4e00-var-001)
(u2ff3-u4e00-u2ffb-u5dfe-u4491-u706c)
(u2ff3-u4e00-u2ffb-u5dfe-u4e37-u7f52-var-001)
(hkcs_m971d)
(hkcs_m971d-p03-s00)
(hkcs_m971d-p04-s00)
(u9720)
[入管正字]
(u9720) (=nyukan-f343) (=koseki-480350) (=dkw-42368)
(hkcs_m9720)
(uf9b2)
[UCS互換]
[入管正字]
𠏡 (u203e1)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u203e1)
(koseki-013910) (=dkw-01203) (=jmj-030833)
(zihai-009217)
(hkcs_m203e1)
𡈍 (u2120d)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2120d) (=cdp-8559) (=dkw-04823) (=koseki-055040)
𤅫 (u2416b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2416b) (=dkw-18826) (=koseki-212160)
𥥋 (u2594b)
[可洪音義研究]
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u2594b) (=koseki-285080) (=dkw-25466)
(u2594b-t)
(twedu-a04475-012)
𩂙 (u29099)
[異體字(漢語大字典)]
(u29099) (=koseki-479180) (=dkw-42255)
(hkcs_m29099)
𩃞 (u290de)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u290de) (=dkw-42338) (=koseki-480020)
(twedu-a04497-015) (=u290de-t)
𩅶 (u29176)
[異體字(民國教育部)]
(u29176) (=dkw-42470) (=koseki-481400)
(u29176-t) (=twedu-a04497-014)
𩆖 (u29196)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u29196) (=koseki-481880) (=dkw-42511)
𩆼 (u291bc)
[異體字(漢語大字典)]
(u291bc)
(hkcs_m291bc)
𮖿 (u2e5bf)
[その他]
(u2e5bf-gv) (=twedu-a04475-010) (=u2e5bf-var-002)
(u2e5bf-j) (=koseki-395230) (=u2e5bf) (=jmj-058712) (=extf-06758)
(u2e5bf-s) (=z-sat03326) (=extf-06759)
(u2e5bf-var-001)
(u2ff1-u2ff0-u8980-u8980-u4ee4)
(u2ff1-u8980-u5408)
(hkcs_m2e5bf)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部