GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u9f3b (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+9F3B「鼻」) (@13)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u9f3b) (u9f3b-g) (=aj1-13993) (=u9f3b-ue0103) (=u9f3b-ue0101) (=koseki-548260) (=juki-c09b) (=jmj-030041) (=u2fd0)
(u9f3b-itaiji-001)
(u9f3b-j) (=u9f3b-ue0102) (=u9f3b-ue0100) (=koseki-548270) (=juki-9f3b) (=jmj-030042) (=dkw-48498d) (=aj1-03475) (=u9f3b)
(u9f3b-k) (=zihai-174502)
(u9f3b-t) (=u9f3b-h)
(u9f3b-var-001)
(u9f3b-var-002)
(dkw-48498)
(sawd-35101) (=sawd-35111)
(sawd-35102)
(sawd-35104)
(sawd-35105)
(sawd-35106)
(sawd-35107)
(sawd-35108)
(sawn-f5d49)
(sawn-f5d4a)
(sawn-f5d4c)
(sawn-f5d4d)
(sawn-f5d4f)
(twedu-a04792-004-1)
(u2fa1c) (=u9f3b-ufe00)
(u2ff0-u9f3b-u4e01) (=sawn-f5d4e)
(u2ff0-u9f3b-u4ed1) (=sawn-f5d51)
(u2ff0-u9f3b-u4f96) (=sawn-f5d50)
(u2ff1-u7557-u4e0c-var-001)
(u2ff1-u81ea-u2627c)
(u2ff1-u81ea-u3ad2) (=toki-01101510)
(u2ff3-u81ea-u7f52-u53c8) (=irg2017-00369)
(u2ff3-u81ea-u7f52-u53c8-var-001) (=ka-kc07379)
(u2ffb-u22342-u7f52)
(ebag_s102-091)
(hdic_hkrm-03095641)
(hdic_u9f3b-var-001) (=hdic_hkrm-03109331)
(hkcs_m9f3b)
(hkcs_m9f3b-p01-s00)
(hkcs_m9f3b-p01-s01)
(hkcs_m9f3b-p02-s00)
(hkcs_u9f3b)
(otakusei_hkrm-03095641)
(otakusei_u9f3b-var-001)
(sz_s-u9f3b)
異體字: (u2fd0)
[康煕部首(非漢字)]
(u4557)
[入管正字]
(u4557)
(dkw-32249)
(koseki-365920) (=jmj-004188)
(hkcs_m4557)
(u4ac1)
[疑難字考釋與研究]
(u4ac1) (=koseki-492120) (=jmj-005545)
(u4ac1-t)
(dkw-43445)
(u2ff0-u81ea-u9875) (=zihai-126640)
(hkcs_m4ac1)
(u81ea)
[その他]
(u81ea-01)
(u81ea-01-var-001) (=u81ea-g01)
(u81ea-02) (=hkcs_u81ea-02)
(u81ea-02-var-001)
(u81ea-03)
(u81ea-03-var-002)
(u81ea-07)
(u81ea-g) (=u81ea-t) (=u81ea-h)
(u81ea-g03) (=u81ea-03-var-001)
(u81ea-j) (=u81ea-ue0100) (=u81ea-k) (=u81ea) (=u2f83) (=toikawa_hkrm-02078840) (=qin-ff055) (=linchuyi_hkrm-03038712) (=linchuyi_hkrm-02138432) (=linchuyi_hkrm-01084721) (=koseki-335850) (=juki-81ea) (=jmj-021296) (=hdic_hkrm-03038712) (=geog-qin-2055) (=aj1-02263)
(u81ea-t03)
(u81ea-v)
(u81ea-var-001)
(ak1-09083)
(dkw-30095)
(u2ff1-u4e3f-u4e14)
(u2ff1-u4e3f-u56d9)
(u2ff1-ufe45-u76ee)
(u3242) (=c8-7736) (=aj1-08145)
(zihai-001304)
(zihai-013234)
(hkcs_m81ea)
(hkcs_m81ea-p01-s00)
(hkcs_m81ea-p02-s00)
(hkcs_m81ea-p03-s00)
(hkcs_m81ea-p03-s01)
(hkcs_u81ea)
(rc4_test206)
(sz_s-u81ea)
(toikawa_hkrm-02079142)
(toikawa_hkrm-02079143)
(toikawa_hkrm-02079240)
(toikawa_hkrm-02079310)
(toikawa_hkrm-02079330)
(toikawa_hkrm-02079340)
(toikawa_hkrm-02079431)
(toikawa_hkrm-02079432)
𢊵 (u222b5)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u222b5)
(dkw-09497)
(koseki-107380)
(hkcs_m222b5)
𢋛 (u222db)
[異體字(漢語大字典)]
(u222db)
(hkcs_m222db)
𢍂 (u22342)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[繁簡関係(二簡字)]
(u22342) (=u22342-t) (=twedu-a04792-002) (=koseki-548210)
(u22342-var-001)
(dkw-48499)
(hkcs_m22342)
𦤓 (u26913)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u26913-jv) (=u26913)
(cbeta-09590)
(u2ff1-u81ea-u2ffb-cdp-8bd9-u4e3f)
(u2ff1-u81ea-u2ffb-cdp-8bd9-u4e3f-var-001)
(hkcs_m26913)
𮮰 (u2ebb0)
[その他]
(u2ebb0-j) (=extf-08456) (=u2ebb0) (=extf-04893) (=jmj-059275)
(u2ebb0-var-001) (=koseki-548250) (=cbeta-31291)
(zihai-109744)
(hkcs_m2ebb0)
𮮱 (u2ebb1)
[その他]
(u2ebb1-02)
(u2ebb1-j) (=u2ebb1) (=extf-08455) (=jmj-059277)
(u2ebb1-var-001) (=koseki-548290)
(hkcs_m2ebb1)
𮮲 (u2ebb2)
[その他]
(u2ebb2-j) (=zihai-126647) (=koseki-548230) (=extf-08457) (=u2ebb2) (=jmj-059273) (=cbeta-13047)
(hkcs_m2ebb2)
𮮳 (u2ebb3)
[その他]
(u2ebb3-j) (=koseki-548220) (=extf-08458) (=u2ebb3) (=jmj-059272)
(hkcs_m2ebb3)
𮮴 (u2ebb4)
[その他]
(u2ebb4-j) (=hdic_hkrm-03095641) (=koseki-548280) (=u2ebb4) (=jmj-059276) (=extf-08459)
(hkcs_m2ebb4)
𮮵 (u2ebb5)
[その他]
(u2ebb5-j) (=u2ebb5) (=koseki-548240) (=jmj-059274) (=extf-08460)
(hkcs_m2ebb5)
𮮸 (u2ebb8)
[その他]
(u2ebb8-jv) (=u2ebb8) (=sawn-f5d4b) (=g-z3511103) (=extf-08463)
(sawd-35103)
(hkcs_m2ebb8)
鼻 (u2fa1c)
[UCS互換]
[異體字(民國教育部)]

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部