GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

zihai-001239 (『中華字海』12ページ 39番目) (@5)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u66f3) (u66f3-02)
(u66f3-02-var-001)
(u66f3-j) (=u66f3-v) (=u66f3-t) (=u66f3-h) (=u66f3-g) (=juchen-290106) (=u66f3) (=dkw-14282) (=zihai-001233) (=jmj-013481) (=u66f3-k) (=juki-66f3) (=u66f3-ue0100) (=koseki-154540) (=aj1-01258)
(u2ffb-u4e00-u66f3) (=cc-2c30)
(u2ffb-u7533-u4e3f)
(zihai-001239)
(zihai-001240)
(fitzgerald_jur406) (=juchen-230207)
(fitzgerald_jur408) (=juchen-230209)
(fitzgerald_jur530) (=juchen-280108)
(hkcs_m66f3)
(hkcs_m66f3-p02-s00)
(ligang_u66f3-var-001)
異體字: (u387c)
[入管正字]
(u387c) (=u387c-ufe00) (=u2f88a) (=koseki-105200) (=jmj-001024) (=dkw-09299)
(hkcs_m387c)
(u41e9)
[入管正字]
(u41e9) (=koseki-290530) (=jmj-003281) (=dkw-25974)
(hkcs_m41e9)
(u43ac)
[入管正字]
(u43ac-g) (=u43ac)
(hkcs_m43ac)
(u62b4)
[異體字(漢語大字典)]
(u62b4) (=u62b4-k) (=u62b4-jv) (=koseki-134150) (=jmj-012245) (=dkw-11920)
(u62b4-g)
(u62b4-t)
(hkcs_m62b4)
(hkcs_u62b4)
(linchuyi_hkrm-03051510)
(u62fd)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u62fd-j) (=linchuyi_hkrm-03051520) (=u62fd) (=dkw-12013) (=u62fd-ue0100) (=nyukan-f465) (=koseki-135130) (=juki-62fd) (=jmj-012317) (=aj1-17668)
(chunichidaijiten_zhuai19673)
(hkcs_m62fd)
(u66f5)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
[関連字(その他)]
(u66f5-itaiji-001) (=u66f5-ue0103) (=koseki-154870) (=juki-b2d3) (=jmj-013485)
(u66f5-j) (=u66f5) (=dkw-14284) (=jmj-013484) (=u66f5-ue0102) (=u66f5-ue0100) (=koseki-154830) (=juki-66f5) (=aj1-05133)
(aj1-14139) (=u66f5-t) (=u66f5-g) (=zihai-001315) (=juki-b2d4) (=u66f5-ue0101) (=u66f5-ue0104) (=jmj-013486)
(nyukan-f860)
(hkcs_m66f5)
(u7535)
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u7535-01) (=cdpo-9efb)
(u7535-02)
(u7535-02-var-001)
(u7535-05)
(u7535-11)
(u7535-14)
(u7535-14-var-001)
(u7535-g) (=cbeta-02169) (=zihai-001205) (=u7535-h) (=u7535) (=fzyouhei_u7535) (=cdp-8dc4) (=cbeta-07352)
(u7535-var-001)
(u7535-var-004)
(cdp-88e5)
(cdp-88e5-var-001)
(cdp-8be8) (=unstable-bsh-ec30) (=ka-kc02689) (=u7533-itaiji-001) (=u7535-var-002)
(cdp-8be8-04) (=u7533-04-itaiji-001)
(cdp-8be8-04-var-001) (=u7533-04-itaiji-002)
(cdp-8be8-04-var-002)
(cdp-8be8-11) (=u7533-11-itaiji-001)
(cdp-8be8-var-001)
(cdp-8be8-var-002)
(cdp-8be8-var-003) (=u601d-itaiji-002) (=u7535-var-003) (=u7533-itaiji-002)
(u2ff1-u96e8-u6641)
(zihai-149549)
(zihai-149709)
(fitzgerald_jur1068) (=juchen-450302)
(fitzgerald_jur560) (=juchen-290103)
(hkcs_m7535)
(hkcs_m7535-p14-s00)
𠈐 (u20210)
[漢語俗字叢考]
(u20210-jv) (=gt-00761) (=zihai-007219) (=kx-010228) (=kx-0102028) (=koseki-007280) (=jmj-030590) (=dkw-00617) (=u20210)
(zihai-007534)
(hkcs_m20210)
𡛽 (u216fd)
[疑難字考釋與研究]
(u216fd-g)
(u216fd-jv) (=dkw-06126) (=koseki-070190) (=u216fd)
(u216fd-t)
𡝨 (u21768)
[疑難字考釋與研究]
(u21768) (=dkw-06408) (=koseki-073150)
(u21768-var-001)
(hkcs_m21768)
𢦣 (u229a3)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u229a3-jv) (=u229a3) (=koseki-155500) (=jmj-057653)
(toki-01034580)
(hkcs_m229a3)
𦥙 (u26959)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u26959-jv) (=dkw-30179) (=cdp-86ab) (=u26959-i) (=koseki-336820) (=u26959)
(u26959-t) (=c6-3433)
(u26959-var-001) (=cdp-8755)
(hkcs_m26959)
𭨘 (u2da18)
[その他]
(u2da18-j) (=jmj-057650) (=koseki-154570) (=u2da18) (=extf-03125)
(hkcs_m2da18)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部