GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

zihai-001245 (『中華字海』12ページ 45番目) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u7533) (u7533-04-itaiji-001)
(u7533-04-itaiji-002)
(u7533-07)
(u7533-11-itaiji-001)
(u7533-itaiji-001)
(u7533-itaiji-002)
(u7533-j) (=u7533-v) (=u7533-t) (=u7533-h) (=u7533-g) (=u7533) (=jmj-017639) (=juki-7533) (=zihai-001202) (=u7533-ue0100) (=u7533-k) (=koseki-243650) (=aj1-02563) (=dkw-21726)
(cdp-8840)
(cdp-8840-var-001)
(k5-02b2)
(sosho-u7533-001)
(u1f238)
(u2ff0-u7533-u7533)
(u2ff0-u7cf8-u2ff1-u6771-u7530) (=irg2017-03450) (=unstable-bsh-f745)
(u2ff0-u7cf9-u2ff1-u6771-u7530) (=uk-10145)
(zihai-001245) (=u2ffb-u4e2d-u4e37) (=twedu-a02635-008)
(ebag_s215-062)
(hkcs_m7533)
(hkcs_m7533-p01-s00)
(hkcs_m7533-p02-s00)
(hkcs_u7533)
異體字: (u4f38)
[異體字(漢語大字典)]
(u4f38-j) (=u4f38-g) (=u4f38) (=zihai-006929) (=kx-0097006) (=jmj-006608) (=u4f38-ue0100) (=u4f38-k) (=kx-009706) (=koseki-005820) (=juki-4f38) (=dkw-00481) (=aj1-02547) (=gt-00654)
(u4f38-var-001) (=lgccc-0117)
(kikkou-shin)
(u2ff0-u4ebb-cdp-875c) (=toki-01002980)
(u2ff0-u4ebb-u26954) (=zihai-007934)
(u2ff0-u4ebb-u7535) (=zihai-006930)
(u2ff0-u5f73-u7533) (=gt-70401) (=u4f38-itaiji-001)
(hkcs_m4f38)
(hkcs_u4f38)
(tomm_u4f38)
🈸 (u1f238)
[□囲み]
𠭙 (u20b59)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20b59-jv) (=cdpo-9dfe) (=u20b59) (=twedu-a02635-002)
(koseki-036960) (=dkw-03185)
(twedu-a02635-010)
(twedu-a02635-011)
(zihai-020848)
(hkcs_m20b59)
(n-gtwinppx_kanjibeya-001-284)
𠭜 (u20b5c)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20b5c)
(koseki-036970) (=dkw-03186)
(twedu-a02635-001)
(zihai-020849)
(hkcs_m20b5c)
𢑚 (u2245a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2245a-i)
(u2245a-jv) (=u2245a-g) (=u2245a) (=koseki-112190) (=gt-12517) (=dkw-09919) (=cdp-88b0)
(u2245a-t) (=twedu-a02635-003)
(u2245a-var-001)
(u2245a-var-002)
(cdpo-816a-var-001) (=u2ff1-u4e28-u5382)
(cdpo-816a-var-002) (=u2ffb-u200ce-u4e28)
(twedu-a02635-009)
(u2ff1-u65e5-u2ff8-u5382-u2e95)
(u2ffb-u2ffb-u4e28-u5382-u2ff1-u5df3-u2ffb-u531a-u200ce)
(u2ffb-u2ffb-u4e28-u5382-u2ff1-u5f50-cdp-89e3)
(u2ffb-u4e28-u5382) (=cdpo-816a)
(hkcs_m2245a)
(ziyuan2020_u2245a)
𤰶 (u24c36)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24c36-jv) (=u2f935-t) (=dkw-21788) (=zihai-001343) (=u2f935) (=u24c36-ufe00) (=u24c36) (=twedu-a02635-004) (=koseki-244290) (=cdp-86ef)
(gt-27962)
(hkcs_m24c36)
𤱓 (u24c53)
[異體字(漢語大字典)]
(u24c53) (=zihai-001407) (=koseki-244650) (=dkw-21819)
𦥔 (u26954)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(その他)]
(u26954-02)
(u26954-09)
(u26954-g)
(u26954-jv) (=u26954-t) (=u26954) (=dkw-30176) (=zihai-001322) (=twedu-a02635-005) (=koseki-336740) (=cdpo-8ccd)
(u26954-var-001)
(u26954-var-002)
(cdp-8ccd) (=cdpn-8ccd)
(hkcs_m26954)
(kamiyo_chars-u26954-var-001)
𦦀 (u26980)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u26980) (=dkw-30220) (=zihai-001501) (=koseki-337420) (=twedu-a02635-013)
(u26980-03)
(irg2015-03502)
(twedu-a02635-006)
(hkcs_m26980)
𭽒 (u2df52)
[その他]
(u2df52-j) (=u2df52) (=jmj-058137) (=extf-04883)
(u2df52-var-001) (=koseki-254440)
(dkw-49355)
𤰶 (u2f935)
[異體字(民國教育部)]

本字形的別名一覽

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部