GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

aj1-20132 (Adobe-Japan-1文字コレクション 20132) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u6589) (u6589-g)
(u6589-itaiji-001) (=juki-b25e) (=u6589-ue0103) (=jmj-059659)
(u6589-j) (=aj1-02666) (=cbeta-18832) (=juki-6589) (=koseki-150910) (=u2eeb) (=u6589-ue0100) (=u6589)
(u6589-k) (=cdpo-9d68) (=dkw-13454) (=aj1-20132) (=u6589-ue0101)
(u6589-t) (=u6589-h)
(u6589-var-001) (=u6589-ue0102) (=jmj-013044)
(u6589-var-002)
(extf-03069) (=toki-01037290)
(juki-b260)
(toki-01001600) (=heisei-tk01001600)
(u2ff1-u5902-cdp-89c6)
(u2ff1-u6535-u8033)
(u2ffb-u9f50-u4e37)
(hkcs_m6589)
異體字: (u2eeb)
[部首(非漢字)]
(u4e9d)
[関連字(JIS X 0212)]
(u4e9d-07-itaiji-001)
(u4e9d-g)
(u4e9d-j) (=u4e9d) (=u4e9d-ue0100) (=kx-008712) (=kx-0087012) (=koseki-003270) (=juki-4e9d) (=jmj-006455) (=gt-00361) (=dkw-00273) (=aj1-17245)
(u4e9d-t)
(u4e9d-var-001)
(cbeta-09460)
(hkcs_m4e9d)
(u658a)
[関連字(JIS X 0212)]
(u658a) (=aj1-17724) (=juki-658a) (=koseki-150960) (=u658a-kv) (=u658a-ue0100)
(u658a-g)
(u658a-var-001)
(u658a-var-002) (=jmj-013045)
(u658a-var-003)
(dkw-13459)
(hkcs_m658a)
(u9f4a)
[漢越語研究]
[異体字(人名用漢字・別表2)]
[異体字(常用漢字表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u9f4a-02)
(u9f4a-05)
(u9f4a-05-var-001)
(u9f4a-10)
(u9f4a-11)
(u9f4a-g)
(u9f4a-g02)
(u9f4a-g05)
(u9f4a-h)
(u9f4a-itaiji-001)
(u9f4a-itaiji-002)
(u9f4a-itaiji-003)
(u9f4a-itaiji-004)
(u9f4a-itaiji-006)
(u9f4a-itaiji-007)
(u9f4a-itaiji-008)
(u9f4a-j) (=u9f4a) (=jmj-030059) (=u9f4a-v) (=u9f4a-ue0102) (=u9f4a-ue0100) (=u9f4a-k) (=u2fd1) (=koseki-548880) (=juki-9f4a) (=dkw-48560) (=aj1-07457)
(u9f4a-j02)
(u9f4a-k02)
(u9f4a-t)
(u9f4a-var-001)
(cbeta-17724)
(cbeta-31017)
(cbeta-32551)
(cdp-8deb)
(cdp-8deb-itaiji-001)
(cdp-8deb-itaiji-002)
(cdp-8deb-itaiji-003)
(cdp-8deb-var-001)
(cdp-8deb-var-002)
(cdp-8deb-var-003)
(cdp-8deb-var-004)
(cdp-8deb-var-005)
(cdp-8deb-var-006) (=unstable-bsh-f2ba)
(cdp-8deb-var-007)
(cdp-8deb-var-008)
(jmj-059280) (=u2ebbc) (=extf-08466)
(juki-ad34) (=extf-08467) (=jmj-059303) (=u2ebbb)
(k5-0379)
(k5-0390)
(koseki-107640) (=extf-02329)
(koseki-548870) (=nyukan-efb4) (=u9f4a-ue0101) (=u9f4a-ue0103) (=aj1-14277) (=juki-ad32) (=jmj-030058)
(koseki-548890) (=u2ebba) (=jmj-059279) (=extf-08465)
(koseki-548900)
(toki-01101520)
(toki-01101530)
(toki-01101550)
(toki-01101560)
(toki-01101570)
(toki-01101590)
(toki-01101600)
(toki-01101610)
(toki-01101620)
(toki-01101630)
(toki-01101640)
(u2ff0-u9f4a-cdp-88cd) (=unstable-bsh-f80d)
(u2ff0-u9f4a-u21fe8)
(u2ff1-cdp-88d9-u5196)
(u2ff1-cdp-88d9-u5196-var-001)
(u2ff1-cdp-8de9-u5196-03)
(u2ff1-cdp-8deb-cdp-8bf5) (=u9f4a-itaiji-005)
(u2ff1-cdp-8deb-cdp-8bf5-var-001)
(u2ff1-cdp-8deb-u53e3)
(u2ff1-cdp-8deb-u5c71) (=ka-kc10344)
(u2ff1-u2e8a-cdp-8bab)
(u2ff1-u4ea0-u2ff0-u3405-u4e42)
(u2ff1-u4ea0-u2ff2-cdp-89a6-u4e2b-cdp-85bf)
(u2ff1-u4ea0-u2ff2-u5200-u21c23-cdp-89ca)
(u2ff1-u4ea0-u2ff2-u5200-u4e2b-cdp-88d5)
(u2ff1-u4ea0-u2ff2-u5200-u4e86-cdp-89ca)
(u2ff1-u4ea0-u2ff2-u5203-u4e86-cdp-89ca)
(u2ff1-u4ea0-u2ff2-u5915-u4e86-cdp-88d5)
(u2ff1-u4ea0-u2ff2-u5915-u4e86-cdp-89ca)
(u2ff1-u4ea0-u2ff2-u5915-u4e86-cdp-8c66)
(u2ff1-u4ea0-u2ff2-u5915-u4ebb-cdp-89ca)
(u2ff1-u4ea0-u2ff2-u5c38-u4e2b-cdp-89ca)
(u2ff1-u4ea0-u2ff2-u5c38-u4e86-cdp-8c66)
(u2ff1-u4ea0-u2ff2-u5c38-u4e86-u4eba)
(u2ff1-u8279-u2ff2-u5c38-u4e86-cdp-89ca)
(u2ff1-ufa5d-u2ff2-u5200-u4e86-cdp-89ca)
(u2ff3-u4ea0-u6c36-cdp-89c6)
(u2ffb-cdp-8d52-u53b8)
(u2ffb-cdp-8d52-u53b8-var-001)
(u2ffb-cdp-8deb-u4e36)
(u2ffb-cdp-8deb-u4e3f)
(zihai-013420)
(zihai-013447)
(hkcs_m9f4a)
(hkcs_m9f4a-c00-p03-s00)
(hkcs_m9f4a-c00-p03-s01)
(hkcs_m9f4a-p02-s00)
(hkcs_u9f4a)
(hkcs_u9f4a-11)
(kamiyo_parts-u9f4a)
(univerx_u9f4a)
𫿭 (u2bfed)
[関連字(その他)]
(u2bfed) (=waseikanji-no-jiten2014-0826) (=waseikanji-no-jiten-0694) (=kokuji-no-jiten-0294) (=gt-00348) (=extd-03532)
(koseki-150880) (=kkdjg-kokuji-a0227)
𭚃 (u2d683)
[その他]

(jmj-057452) (=u2d683)
(hkcs_m2d683)
𭤘 (u2d918)
[その他]
(u2d918-j) (=extf-03067) (=jmj-059661) (=juki-b260) (=toki-01037240) (=u2d918) (=u2d918-ue0100)
(jmj-059662) (=u2d918-ue0101)
(juki-b262) (=toki-01037280)
(juki-b262-var-001)
(hkcs_m2d918)
𮮺 (u2ebba)
[その他]
(u2ebba)
(hkcs_m2ebba)
𮮼 (u2ebbc)
[その他]
(u2ebbc)
(hkcs_m2ebbc)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部