GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-01463 (『大漢和辞典』1463) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字:𠔊 (u2050a) (u2050a) (=kx-012713) (=kx-0127013) (=koseki-017110) (=jmj-030985) (=dkw-01463)
(u2050a-g) (=zihai-011317)
(u2050a-t) (=twedu-a04369-009)
(hkcs_m2050a)
(n-gtwinppx_kanjibeya-002-274)
異體字: (u5175)
[同型異字]
(u5175-j) (=u5175) (=kx-0127010) (=u5175-t) (=u5175-g) (=jmj-007286) (=lgccc-0287) (=zihai-011316) (=u5175-ue0100) (=u5175-k) (=twedu-a00290) (=sawd-02002) (=kx-012710) (=koseki-017100) (=juki-5175) (=dkw-01462) (=aj1-03596)
(u5175-var-001) (=u5175-v07)
(u5175-var-002)
(twedu-a00290-007)
(twedu-a00290-008)
(twedu-a00290-009)
(twedu-a00290-010)
(twedu-a00290-011)
(twedu-a00290-012)
(twedu-a00290-013)
(twedu-a00290-016)
(twedu-a00290-018)
(twedu-a00290-018-1)
(twedu-a00290-018-2)
(u1fa66)
(u2ff0-u8864-u5175)
(u2ff0-u8864-u5175-var-001)
(u2ff1-u5175-u2ff0-u5175-u5175)
(zihai-007113) (=twedu-a00290-017)
(zihai-007722)
(zihai-020836)
(hkcs_m5175)
(hkcs_m5175-p02-s00)
(hkcs_u5175)
(kamiyo_chars-u2ff3-u7af9-u4e00-u516b) (=kamiyo_chars-u5175-itaiji-001)
(n-gtwinppx_u5175)
(u9577)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u9577) (=kaido_hkrm-03105441) (=dsknmt_hkrm-03074231) (=kaido_hkrm-03102311) (=u2ed1) (=dkw-41100) (=aj1-03029) (=juki-9577) (=koseki-466670) (=sawd-05918) (=u2fa7) (=u9577-k) (=u9577-ue0100) (=jmj-027400)
(u9577-01)
(u9577-01-itaiji-001)
(u9577-01-var-001)
(u9577-01-var-002)
(u9577-01-var-003)
(u9577-02)
(u9577-02-var-001)
(u9577-02-var-002)
(u9577-04)
(u9577-04-var-001)
(u9577-05)
(u9577-14)
(u9577-g)
(u9577-g02)
(u9577-g04)
(u9577-g05)
(u9577-j)
(u9577-t) (=c8-7436)
(u9577-t14)
(cbeta-07377)
(cc-3638)
(cdp-884a)
(cdp-884a-var-006)
(cdpo-884a)
(u2ff0-u842c-u4e08)
(u2ff1-cdp-884a-u4e00) (=cdp-884a-var-001)
(u2ff1-cdp-884a-u4e00-var-001) (=cdp-884a-var-004)
(u2ff1-cdp-884a-u4e00-var-002) (=cdp-884a-var-005)
(u2ff1-u20003-cdp-8cc6)
(u2ff1-u20003-u2ff0-u2010c-u2ffb-u4e3f-u4e40)
(u2ff7-u2ff1-cdp-86e8-u4e00-cdp-89a6) (=cdp-884a-var-002)
(u2ff7-u2ff1-cdp-86e8-u4e00-u4eba) (=cdp-884a-var-003)
(u2ff8-u2ffb-u4e96-u2010c-u4e40)
(u2ffb-cdp-8cc6-u4e8c)
(u2ffb-u4e00-u957f)
(zihai-000626)
(zihai-010120)
(zihai-010121)
(zihai-011304)
(zihai-011512)
(zihai-021637)
(ebag_s016-003)
(hkcs_m9577)
(hkcs_m9577-p01-s00)
(hkcs_m9577-p02-s00)
(hkcs_m9577-p14-s00)
(hkcs_u9577)
(kamiyo_chars-u9577-itaiji-001)
(n-gtwinppx_u9577)
(sinzengo_um003)
(someyamako_u-9577)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部