GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-11893 (『大漢和辞典』11893) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字:𢪓 (u22a93) (u22a93) (=dkw-11893) (=koseki-133960)
異體字: (u64e7)
[←异体简化字]
[繁体字]
(u64e7-j) (=ligang_hkrm-03059610) (=u64e7) (=dkw-12863) (=u64e7-ue0100) (=u64e7-k) (=koseki-144790) (=juki-64e7) (=aj1-05038)
(u64e7-t)
(u64e7-var-001)
(u64e7-var-002)
(u64e7-var-003) (=jmj-012849)
(sdjt-05742)
(u2ff1-u2ff6-cdp-8ba8-u723b-u624b)
(zihai-000833)
(zihai-001420)
(zihai-001453)
(zihai-002155)
(zihai-002208)
(zihai-002213)
(zihai-002215)
(zihai-002801)
(zihai-004919)
(zihai-009402)
(zihai-010952)
(zihai-021032)
(zihai-079429)
(zihai-126401)
(zihai-126451)
(hkcs_m64e7)
(hkcs_u64e7)
(otakusei_hkrm-03083141) (=hdic_hkrm-03083141)
(u8201)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u8201) (=u8201-ue0101) (=aj1-06296) (=juki-8201) (=koseki-336840) (=u2f893) (=u8201-ue0100) (=u8201-ufe00)
(u8201-itaiji-001)
(u8201-itaiji-002)
(u8201-itaiji-005) (=cbeta-08746)
(u8201-var-001)
(u8201-var-002)
(cdp-8b64)
(cdp-8b64-05)
(cdp-8b64-05-var-001)
(cdp-8b64-10) (=cdp-8b64-var-003)
(cdp-8b64-10-var-001) (=cdp-8b64-var-002)
(cdp-8b64-10-var-002)
(cdp-8b64-10-var-003)
(cdp-8b64-10-var-004)
(cdp-8b64-11)
(cdp-8b64-11-var-001) (=cdp-8b64-var-001)
(cdp-8b64-itaiji-002)
(cdp-8b64-var-004)
(cdp-8b64-var-005)
(cdp-8b64-var-006)
(cdp-8b64-var-007) (=cdp-8b64-itaiji-001)
(cdp-8b64-var-008)
(cdp-8b64-var-009)
(cdp-8b64-var-010)
(cdp-8b64-var-012)
(cdp-8ba8) (=unstable-bsh-f5e6)
(cdp-8ba8-05-var-001) (=cdp-8ba8-var-011)
(cdp-8ba8-05-var-002) (=cdp-8ba8-var-008)
(cdp-8ba8-05-var-003) (=cdp-8ba8-var-009)
(cdp-8ba8-05-var-004)
(cdp-8ba8-10)
(cdp-8ba8-10-var-001)
(cdp-8ba8-10-var-002) (=cdp-8ba8-var-006)
(cdp-8ba8-10-var-003) (=cdp-8ba8-var-005)
(cdp-8ba8-10-var-004) (=cdp-8ba8-var-001)
(cdp-8ba8-10-var-005)
(cdp-8ba8-11)
(extf-06068) (=cbeta-02436)
(koseki-336910) (=dkw-30188) (=u8201-ue0103)
(u2f98b) (=u8201-ufe01) (=u8201-ue0102) (=koseki-337010) (=dkw-49560)
(u2ff1-cdp-8b56-u5182)
(u2ff1-cdp-8b56-u5182-var-001)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-001)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-002)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-003)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-004)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-005)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-006)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-007)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-008)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-009)
(u2ff1-u26951-u5196) (=cdp-8b64-var-011)
(u2ff1-u26951-u5efe-05)
(u2ff1-u2ffa-u4e04-u2ffb-u200cd-u4e8c-u516b)
(u2ff1-u2ffa-u4e04-u5200-u516b)
(u2ff1-u2ffb-u2ff8-u20086-u4e28-u2ffb-cdp-8bc8-u4e8c-u516b)
(u2ff1-u65e7-u5196)
(u2ff3-u2e8a-cdp-8bc0-u5927)
(u2ff3-u2e8a-cdp-8bc0-u5927-var-001)
(u2ff3-u2e8a-u20003-u516b)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-001) (=cdp-8ba8-var-002)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-002) (=cdp-8ba8-var-003)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-003) (=cdp-8ba8-var-004)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-004) (=cdp-8ba8-var-010)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-005)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-006) (=cdp-8ba8-var-007)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-007)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-008)
(u2ff3-u2ff0-u5202-u5200-u4e00-u516b)
(u2ff3-u4e3f-u20003-u201a2)
(u2ff3-u4e3f-u20003-u516b) (=u51ac-itaiji-002) (=u8201-05-itaiji-001)
(u2ff3-u4e3f-u20003-u516b-var-001)
(u2ff6-cdp-8b64-u5e1d)
(u2ff6-cdp-8b64-u793a)
(hkcs_igrn2204-cjk-radical-hold-one)
(hkcs_igrn2204-cjk-radical-hold-two)
(hkcs_m8201)
(hkcs_m8201-p02-s00)
(hkcs_m8201-p0305-s00)
(hkcs_m8201-p0305-s01)
(hkcs_m8201-p05-s01)
(hkcs_m8201-p05-s02)
(hkcs_m8201-p05-s11)
(hkcs_m8201-v01-p03-s00)
(hkcs_m8201-v01-p03-s01)
(kamiyo_parts-cdp-8ba8-var-001)
(umbreon126_cdp-8ba8)
(u8209)
[異體字(民國教育部)]
(u8209-g) (=zihai-002203)
(u8209-h)
(u8209-j) (=dkw-30238) (=u8209) (=u8209-ue0100) (=koseki-337610) (=juki-8209) (=aj1-05039)
(u8209-t)
(u2ff3-u2ff0-u5202-u20006-u4e00-u534a) (=v-f006e)
(u2ff3-u2ff0-u5202-u20006-u4e00-u534a-var-001) (=unstable-bsh-f2c2) (=u8209-itaiji-001) (=irg2017-00318)
(u2ff3-u2ff0-u5202-u20006-u4e00-u534a-var-002) (=u8209-itaiji-002)
(u2ff3-u2ff0-u5202-u20006-u4e00-u534a-var-003) (=u8209-itaiji-003)
(u2ff3-u2ff0-u5202-u20006-u4e00-u534a-var-004)
(ebag_s029-182)
(ebag_s037-110)
(hkcs_m8209)
(hkcs_u8209)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部