GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-14369 (『大漢和辞典』14369) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字: (u3b36) (u3b36-g) (=u3b36-ue0101) (=toki-01042000) (=nyukan-f1e3)
(u3b36-j) (=u266e9) (=u3b36) (=u3b36-ue0100) (=u266e9-jv) (=koseki-329640) (=koseki-161560) (=juki-3b36) (=jmj-001677) (=dkw-29555)
(u3b36-t)
(u3b36-var-001)
(dkw-14369)
(hkcs_m3b36)
異體字: (u6667)
[字典考正]
(u6667-j) (=toikawa_hkrm-02094140) (=u6667-ue0102) (=u6667-ue0100) (=u6667) (=koseki-157120) (=juki-6667) (=jmj-013298) (=j90-5a6e) (=cbeta-00152) (=aj1-05107)
(u6667-k) (=u6667-ue0103) (=u6667-ue0101) (=koseki-157290) (=juki-b29b) (=jmj-013299) (=aj1-20138)
(dkw-13961)
(hkcs_m6667)
(u6d69)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u6d69) (=hdic_hkrm-05015730) (=lanseki_hkrm-05015730) (=dkw-17479d) (=aj1-02002) (=j90-3940) (=juki-6d69) (=koseki-197360) (=u6d69-ue0100) (=u6d69-ue0102) (=jmj-015356)
(u6d69-j)
(u6d69-k) (=u6d69-v) (=u6d69-g)
(u6d69-t) (=u6d69-h)
(k5-0b6d)
(koseki-197350) (=juki-b42d)
(toki-01048970)
(u2f903) (=aj1-13768) (=dkw-17479) (=u6d69-ufe00) (=u6d69-ue0103) (=u6d69-ue0101) (=jmj-015355)
(u2ff0-u6210-u5927)
(u2ff0-u6c35-u2ff1-u20092-u9fb4) (=irg2017-01918)
(u2ff0-u6c35-u2ff1-u20092-u9fb4-var-001) (=twedu-a02213-008) (=t13-325f) (=c13-325f)
(hkcs_m6d69)
(u9020)
[疑難字考釋與研究]
(u9020-05)
(u9020-05-var-001)
(u9020-g)
(u9020-h)
(u9020-itaiji-002)
(u9020-j) (=u9020-ue0102) (=u9020-ue0100) (=u9020) (=sarashina_hkrm-01058311) (=sarashina_hkrm-01058220) (=koseki-440090) (=juki-9020) (=jmj-025946) (=j90-4224) (=gt-52003) (=dkw-38898d) (=aj1-02820)
(u9020-k05)
(u9020-t)
(u9020-v)
(u9020-var-001) (=u9020-ue0104) (=toki-01089340)
(u9020-var-002)
(u9020-var-003) (=koseki-440630) (=juki-bc93)
(u9020-var-004)
(aj1-13897) (=u9020-ue0103) (=u9020-ue0101) (=u9020-k) (=gt-52117) (=dkw-38898)
(toki-01089970)
(u2ff0-u706b-u9020)
(u2ff0-u706b-u9020-var-001)
(u2ffa-u5ef4-u544a) (=toki-01028790)
(u2ffb-u2ff1-ufa5e-u77f3-u4e40)
(ebag_s066-043)
(ebag_s163-706)
(hkcs_m9020)
(hkcs_m9020-p02-s00)
(hkcs_u9020)
(jjanggu_u9020-h2)
(tomm_u9020)
𦛩 (u266e9)
[同型異字]
[関連字(その他)]
(u266e9)
(u266e9-i)
(u266e9-jv)
(u266e9-t)
(koseki-329640)
(hkcs_m266e9)
(otakusei_hkrm-02120730)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部