GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

g-cyy01242 (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u862d) (u862d-itaiji-002)
(u862d-itaiji-003)
(u862d-itaiji-004)
(u862d-j) (=u862d-ue0102) (=u862d-ue0100) (=u862d) (=koseki-367670) (=juki-862d) (=j90-4d76) (=gt-43607) (=dkw-32477dd) (=aj1-03936)
(u862d-t)
(u862d-var-001)
(u862d-var-002) (=u862d-ue0105) (=toki-01082230) (=gt-43786)
(u862d-var-003) (=koseki-369630)
(aj1-14084) (=u862d-ue0104) (=u862d-ue0101) (=u862d-g) (=koseki-369180) (=k0-5535) (=k0-5170) (=juki-baa3) (=gt-43788)
(dkw-32519)
(u1f023)
(u2ff0-u5f73-u5922)
(u2ff1-u4e37-u4e19) (=sawn-f6a55)
(u2ff1-u4e37-u4e19-var-001)
(u2ff1-u8279-u2ff5-u95e8-u4e1c) (=g-dm00179) (=unstable-bsh-e43b) (=sawn-f64a1) (=n-gtwinppx_kanjishashin-006-050)
(u2ff1-u8279-u5170) (=extd-06880) (=g-cyy01242) (=g-dm00138) (=irg2017-03668) (=unstable-bsh-e4b3)
(uf91f) (=u862d-ufe00) (=u862d-ue0103) (=u862d-k) (=gt-43909)
(hkcs_m862d)
(hkcs_m862d-p02-s00)
(hkcs_u862d)
異體字: (u5170)
[←繁体字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u5170-02)
(u5170-g) (=zihai-011215) (=u5170) (=toki-01007220) (=fzyouhei_u5170)
(u5170-itaiji-001)
(hkcs_m5170)
(u6b04)
[漢語俗字叢考]
(u6b04-itaiji-001)
(u6b04-j) (=u237ec-jv) (=u6b04) (=dkw-15880d) (=u6b04-ue0102) (=u6b04-ue0101) (=u237ec) (=koseki-180250) (=juki-6b04) (=jmj-014716) (=aj1-03933)
(u6b04-t)
(dkw-15904)
(u2ff0-u6728-u9611) (=v-f02ab) (=irg2017-01777) (=unstable-bsh-f32f)
(uf91d) (=uf91d-j) (=aj1-13392) (=jmj-030183) (=juki-f91d) (=k0-516d) (=koseki-180580) (=u6b04-g) (=u6b04-k) (=u6b04-ue0100) (=u6b04-ue0103) (=u6b04-ufe00) (=uf91d-k)
(hkcs_m6b04)
(hkcs_u6b04)
(n-gtwinppx_u6b04)
(u6b17)
[漢語俗字叢考]
(u6b17) (=u6b17-ue0101) (=u6b17-ue0100) (=koseki-181260) (=juki-6b17) (=jmj-014734) (=aj1-17886)
(u6b17-ue0103) (=nyukan-f396)
(dkw-15967)
(koseki-181340) (=jmj-014735) (=u6b17-ue0102)
(toki-01047240)
(u2ff0-u6728-u2ff1-u8279-u2ff5-u95e8-u4e1c) (=sawn-f7ad9)
(hkcs_m6b17)
(uf91f)
[UCS互換]
𬞕 (u2c795)
[←繁体字]
[拟似简化字]
(u2c795-v) (=u2c795) (=sawd-27613) (=extd-07142)
(hkcs_m2c795)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部