GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

g-za204213 (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u7df4) (u7df4-g) (=zhangxinfang_hkrm-06113420)
(u7df4-itaiji-001)
(u7df4-j) (=u7df4) (=dkw-27631d) (=ufab0) (=u7df4-ufe02) (=u7df4-ue0102) (=u7df4-ue0101) (=koseki-308610) (=juki-7df4) (=jmj-020277) (=ebag_s120-185) (=aj1-04037)
(u7df4-t) (=u7df4-h)
(u7df4-var-001) (=zhangxinfang_hkrm-06113340)
(u7df4-var-002) (=zihai-132230)
(nyukan-f58f)
(u2ff0-u7cf9-u4e1c) (=unstable-bsh-f120) (=u7ec3-itaiji-002)
(u2ff0-u7e9f-u4e1c) (=sawn-f704f)
(u2ff0-u7e9f-u67ec) (=sawn-f55a8) (=irg2017-03479) (=g-za204213)
(ufa57) (=uf996-k) (=ufa57-j) (=dkw-27689) (=aj1-13399) (=jmj-030286) (=juki-fa58) (=koseki-309360) (=u7df4-k) (=u7df4-ue0100) (=u7df4-ue0103) (=u7df4-ufe00) (=u7df4-ufe01) (=uf996)
(zihai-131426)
(hkcs_m7df4)
(hkcs_u7df4)
異體字: (u695d)
[異體字(漢語大字典)]
(u695d) (=dkw-15148) (=aj1-05251) (=juki-695d) (=koseki-171030) (=u695d-ue0100) (=jmj-014206)
(u2ff0-u6728-u2b823) (=u695d-itaiji-001)
(hkcs_m695d)
(hkcs_u695d)
(otakusei_hkrm-03085710) (=hdic_hkrm-03085710)
(otakusei_hkrm-03085720) (=hdic_hkrm-03085720)
(u70bc)
[入管正字]
(u70bc-g) (=u70bc)
(u70bc-itaiji-001) (=unstable-bsh-f11f) (=u2ff0-u706b-u4e1c-var-001)
(u70bc-var-001)
(u70bc-var-002)
(zihai-075802)
(fzyouhei_u70bc)
(hkcs_m70bc)
(u7ec3)
[←繁体字]
[入管正字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u7ec3-g) (=u7ec3)
(u7ec3-itaiji-002)
(u7ec3-itaiji-003)
(u7ec3-var-001)
(u7ec3-var-002)
(u2ff0-u7cf9-u2b823) (=zihai-131426) (=unstable-bsh-f15b) (=u7ec3-itaiji-001)
(u2ff0-u7cf9-u2b823-var-001) (=cc-7e52)
(hkcs_m7ec3)
(uf996)
[UCS互換]
[入管正字]
(ufa57)
[UCS互換]
[異体字(人名用漢字・別表2)]
[異体字(常用漢字表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
(ufab0)
[UCS互換]

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部