GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

geog-qin-00000 (@7)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u6563) (u6563-itaiji-001)
(u6563-j) (=u6563-g) (=u6563) (=dkw-13265) (=u6563-ue0100) (=u6563-k) (=koseki-148570) (=juki-6563) (=jmj-012998) (=aj1-02180)
(u6563-t)
(geog-qin-00000)
(geog-qin-2004)
(koseki-900340) (=tron-09-8349) (=juki-ac28)
(u1b041) (=ninjal-110050010) (=jmj-090068)
(u2ff0-cdp-8cec-u2ff1-u53e3-u6535)
(u2ff0-u6614-u898b)
(u2ff1-u2232c-cdp-885e) (=unstable-bsh-f8b2)
(unstable-bsh-f080)
(dzimuguri_u6563)
(ebag_s066-462)
(ebag_s130-230)
(ebag_s130-231)
(fitzgerald_u-1b041)
(hkcs_m6563)
(hkcs_m6563-c01)
(hkcs_m6563-c01-v01)
(hkcs_u6563)
(ligang_u6563-var-001)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-090)
(toikawa_u6563-var-001)
異體字: (u3a94)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u3a94) (=cdp-8ad8) (=dkw-13263) (=jmj-001522) (=koseki-148550)
(u3a94-g) (=zihai-075722)
(u3a94-var-001)
(hkcs_m3a94)
(kesuuko_doukeiiji-u3a94)
(u3a9a)
[←简化字]
[入管正字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u3a9a-jv) (=jmj-057599) (=u6563-itaiji-001) (=koseki-148820) (=u3a9a)
(ebag_s066-153)
(hkcs_m3a9a)
(u4248)
[入管正字]
(u4248) (=jmj-003379) (=dkw-26497) (=koseki-296170)
(hkcs_m4248)
𢻎 (u22ece)
[異體字(民國教育部)]
(u22ece) (=dkw-13084)
(hkcs_m22ece)
𢻞 (u22ede)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22ede) (=koseki-149610)
(dkw-13097)
𢻦 (u22ee6)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22ee6)
(koseki-150300) (=dkw-13105)
(hkcs_m22ee6)
𢻾 (u22efe)
[異體字(漢語大字典)]
(u22efe-jv) (=u22efe) (=dkw-13141) (=koseki-147010)
(hkcs_m22efe)
𢿨 (u22fe8)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22fe8-jv) (=cdpo-9db7) (=u22fe8)
(dkw-13390)
(extf-00848) (=cbeta-05576)
(koseki-150170)
(u2ff0-u23205-u652f)
(hkcs_m22fe8)
(hkcs_u22fe8)
(tomm_u22fe8)
𢿱 (u22ff1)
[関連字(その他)]
(u22ff1)
(cbeta-09201)
(cbeta-12781)
(hkcs_m22ff1)
(hkcs_u22ff1)
𢿷 (u22ff7)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22ff7) (=dkw-13397) (=koseki-150240)
𢿺 (u22ffa)
[異體字(漢語大字典)]
(u22ffa) (=dkw-h0226)
𣀙 (u23019)
[異體字(漢語大字典)]
(u23019-jv) (=u23019)
(u23019-var-001)
(u23019-var-002) (=cdpo-9e7e)
(hkcs_m23019)
𦠐 (u26810)
[字典考正]
(u26810) (=dkw-29892) (=koseki-333520)
(otakusei_hkrm-02113223)
𭣚 (u2d8da)
[その他]
(u2d8da-j) (=jmj-057603) (=u2d8da) (=koseki-149220) (=extf-03002)
(hkcs_m2d8da)
𭣹 (u2d8f9)
[その他]
(u2d8f9-j) (=jmj-057598) (=koseki-148810) (=u2d8f9) (=extf-03031)
(hkcs_m2d8f9)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部