GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m658e (ユーザー hkcs 占有グリフ m658e) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u658e) (u658e) (=aj1-02120) (=juki-658e) (=u658e-ue0100)
(u658e-02)
(u658e-02-var-001)
(u658e-02-var-002)
(u658e-ue0101) (=aj1-20134)
(u658e-var-001)
(u658e-var-002) (=jmj-013050) (=gt-17026) (=u658e-ue0103)
(u658e-var-003)
(dkw-13467)
(juki-b25f) (=u2d915-j) (=extf-03064) (=jmj-059660) (=u2d915)
(koseki-151020) (=jmj-013049) (=juki-b6da) (=u658e-ue0102)
(hkcs_m658e)
異體字: (u3ab0)
[入管正字]
(u3ab0) (=juki-3ab0) (=jmj-001547)
(cbeta-00274)
(koseki-150980) (=dkw-13461) (=u3ab0-kv)
(hkcs_m3ab0)
(u4b29)
[入管正字]
(u4b29-jv) (=dkw-44068) (=koseki-498830) (=u4b29)
(hkcs_m4b29)
(n-gtwinppx_kanjibeya-002-167)
(u5908)
[入管正字]
(u5908) (=dkw-05702) (=juki-5908) (=koseki-065280) (=jmj-009411)
(u5908-g) (=zihai-051201) (=n-gtwinppx_kanjishashin-009-058)
(hkcs_m5908)
(u658b)
[入管正字]
(u658b-g)
(u658b-h)
(u658b-itaiji-001)
(u658b-jv) (=u658b) (=juki-658b) (=jmj-013046)
(u658b-t)
(u658b-var-001)
(u658b-vv)
(k5-0111) (=extd-06634)
(koseki-150970) (=dkw-13460) (=u658b-kv)
(hkcs_m658b)
(u9f4b)
[異体字(常用漢字表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u9f4b) (=aj1-05898) (=j90-6337) (=juki-9f4b) (=koseki-548940) (=u9f4b-k) (=u9f4b-ue0100) (=u9f4b-ue0102) (=jmj-030060) (=dkw-48565)
(u9f4b-02)
(u9f4b-02-var-001)
(u9f4b-02-var-002)
(u9f4b-02-var-003)
(u9f4b-g)
(u9f4b-g02)
(u9f4b-itaiji-001)
(u9f4b-j)
(u9f4b-ue0101) (=aj1-14170)
(u9f4b-var-001)
(u9f4b-var-002)
(u9f4b-var-003)
(u9f4b-var-004)
(u9f4b-var-005)
(cbeta-30389)
(cbeta-31099)
(jmj-059306) (=extf-08468)
(juki-ad38) (=u9f4b-ue0103) (=jmj-030062)
(juki-ad39) (=u9f4b-ue0105)
(juki-b720) (=u9f4b-ue0106) (=jmj-030063)
(koseki-548960) (=heisei-jtad37) (=juki-ad37) (=toki-00548960) (=u9f4b-ue0104) (=jmj-030061)
(toki-01001950)
(toki-01066230)
(u2ff5-u2ff3-u4ea0-u6c36-cdp-89c6-u5c0f)
(zihai-014012)
(zihai-014103)
(zihai-014137)
(zihai-014217)
(zihai-014218)
(zihai-014223)
(zihai-020358)
(hkcs_m9f4b)
(hkcs_u9f4b)
𭤕 (u2d915)
[その他]
(u2d915)
(u2d915-j)
(u2ff1-u6587-u793a) (=sawn-f3b70)
(hkcs_m2d915)
𮁶 (u2e076)
[その他]
(u2e076-j) (=juki-b6dd) (=u2e076) (=toki-01065180) (=jmj-059966) (=extf-05213)
(hkcs_m2e076)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部