GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m79bb-p02-s00 (ユーザー hkcs 占有グリフ m79bb-p02-s00) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u79bb) (u79bb-01-var-001)
(u79bb-01-var-002)
(u79bb-01-var-003)
(u79bb-02)
(u79bb-02-itaiji-001)
(u79bb-02-var-001)
(u79bb-02-var-003)
(u79bb-02-var-004)
(u79bb-g) (=zihai-013427)
(u79bb-g14)
(u79bb-h)
(u79bb-itaiji-001)
(u79bb-j) (=u79bb) (=u79bb-v) (=u79bb-ue0101) (=u79bb-ue0100) (=koseki-278830) (=juki-79bb) (=aj1-14914)
(u79bb-k)
(u79bb-t)
(u79bb-var-001)
(u79bb-var-002)
(dkw-24888)
(jmj-058219) (=u79bb-ue0103)
(k5-0375)
(koseki-278850) (=extf-05273)
(koseki-278860) (=u79bb-ue0102)
(twedu-b03084-005)
(u2ff0-u79bb-u5de2) (=vnpf-6017f)
(u2ff1-u342b-u5185-var-001)
(u2ff3-u4ea0-u2ff6-u51f5-u4eba-u2ffb-u4e04-u5182)
(zihai-150826)
(zihai-150833)
(zihai-150911)
(hkcs_m79bb)
(hkcs_m79bb-p01-s00)
(hkcs_m79bb-p02-s00)
(hkcs_u79bb)
異體字: (u96e2)
[←简化字]
[漢越語研究]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[繁体字]
[韓国人名]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u96e2-g)
(u96e2-itaiji-001)
(u96e2-itaiji-002)
(u96e2-itaiji-005)
(u96e2-j) (=uf9ea-k) (=u96e2) (=u96e2-ufe00) (=u96e2-ue0101) (=juki-96e2) (=u96e2-ue0100) (=u96e2-k) (=uf9ea) (=koseki-477850) (=aj1-03949)
(u96e2-t)
(u96e2-var-001) (=dkw-42140)
(u96e2-var-002)
(u96e2-var-003) (=jmj-027760)
(koseki-477960) (=u96e2-ue0102)
(u1b0f7) (=ninjal-400060010) (=jmj-090259)
(u2ff0-u266be-u96b9)
(u2ff0-u5de0-u79bb)
(u2ff0-u79bb-u27607)
(u2ff0-u79bb-u5de0)
(zihai-151003)
(dzimuguri_u96e2)
(hkcs_m96e2)
(hkcs_m96e2-p02-s00)
(hkcs_u96e2)
(u9b51)
[異體字(漢語大字典)]
(u9b51) (=aj1-07306) (=juki-9b51) (=u9b51-ue0100) (=u9b51-ue0101)
(u9b51-j) (=koseki-519240)
(u9b51-var-001)
(dkw-45901)
(koseki-519350) (=u9b51-ue0102)
(twedu-b05936-010)
(twedu-b05936-011)
(twedu-b05936-015)
(twedu-b05936-016)
(twedu-b05936-017)
(u2ffa-u2ff1-u7530-u513f-u79bb)
(u2ffa-u2ff1-u7530-u513f-u79bb-var-001)
(zihai-160520)
(hkcs_m9b51)
(kamiyo_chars-u2ffa-u2ff1-u7530-u513f-u2ff1-u6587-u5185)
𡴥 (u21d25)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u21d25)
(koseki-089190) (=dkw-07862)
𧴁 (u27d01)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u27d01)
(u27d01-var-001) (=dkw-36616) (=koseki-415330)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部