GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m7fd2 (ユーザー hkcs 占有グリフ m7fd2) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u7fd2) (u7fd2-02-var-001)
(u7fd2-02-var-002)
(u7fd2-07)
(u7fd2-g) (=u7fd2-var-002)
(u7fd2-itaiji-001)
(u7fd2-itaiji-002)
(u7fd2-itaiji-003)
(u7fd2-j) (=huang-shuang144_shuang-000431d2) (=huang-shuang144_s000231d2) (=tudien-48704) (=tudien-19010) (=tudien-11708) (=u7fd2) (=dkw-28672d) (=u7fd2-ue0102) (=u7fd2-ue0100) (=koseki-320280) (=juki-7fd2) (=jmj-020683) (=j90-3d2c) (=fzyouhei_u7fd2) (=aj1-02358)
(u7fd2-k) (=v1-634e) (=u7fd2-v) (=u7fd2-var-001) (=koseki-320270) (=juki-b88e)
(u7fd2-k02)
(u7fd2-t)
(u7fd2-ue0101) (=aj1-13817)
(u7fd2-ue0103) (=jmj-020682)
(u7fd2-v02)
(u7fd2-var-003)
(u7fd2-var-004)
(u7fd2-var-005)
(u7fd2-var-006)
(dkw-28672)
(u2ff0-u7fd2-u21fe8)
(u2ff1-u53cc-u767d)
(u2ff1-u7fbd-u66f0)
(u2ff1-ufa1e-u2ffb-u4e3f-u2b739)
(u2ff1-ufa1e-u2ffb-u4e3f-u2b739-var-001)
(dzimuguri_u7fd2)
(hdic_hkrm-01030130)
(hdic_hkrm-08099530)
(hkcs_h7fd2)
(hkcs_m7fd2)
(hkcs_m7fd2-p02-s00)
(otakusei_u7fd2-var-001)
(simch-kx_kp0e4ec)
(simch-kx_t095623)
(toikawa_hkrm-02103340)
異體字: (u3804)
[入管正字]
(u3804) (=huang-shuang144_s00025604)
(hkcs_m3804)
(u3fc7)
[龍龕手鏡研究]
(u3fc7) (=huang-shuang144_s00025dc7) (=koseki-251630) (=jmj-002727) (=cbeta-01062)
(u3fc7-g)
(dkw-22463)
(hdic-tanki05_hkrm-07120521)
(hkcs_m3fc7)
(simch-kx_t077931)
(u4e60)
[←繁体字]
[入管正字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u4e60-08)
(u4e60-08-var-001)
(u4e60-08-var-002)
(u4e60-08-var-003)
(u4e60-08-var-004)
(u4e60-08-var-005)
(u4e60-08-var-006)
(u4e60-08-var-007)
(u4e60-g) (=cdp-8973)
(u4e60-itaiji-001)
(u4e60-jv) (=huang-shuang144_shuang-00040060) (=huang-shuang144_s00020060) (=zihai-002544) (=u4e60) (=hitsujun-u4e60-003)
(u4e60-var-001) (=bsp_j0006)
(u4e60-var-002)
(u4e60-var-003)
(u4e60-var-004)
(u4e60-var-005) (=univerx_u4e60)
(u2ff9-u200cc-u4e45-08)
(u2ff9-u200cc-u4e45-08-var-001)
(hkcs_m4e60)
(u8b35)
[字典考正]
(u8b35-jv) (=huang-shuang144_s00023d35) (=jmj-024725) (=u8b35) (=koseki-407390)
(u8b35-var-001)
(dkw-35889)
(hdic_hkrm-05048722)
(hkcs_m8b35)
(hkcs_u8b35)
(otakusei_hkrm-05048722)
(simch-kx_t117813)
(u8f9f)
[繁簡関係(二簡字)]
(u8f9f-02)
(u8f9f-02-var-001)
(u8f9f-03)
(u8f9f-03-var-001)
(u8f9f-03-var-002)
(u8f9f-06)
(u8f9f-g) (=g0-3159)
(u8f9f-g02)
(u8f9f-g03)
(u8f9f-g06)
(u8f9f-j) (=huang-shuang144_s0002419f) (=u8f9f-ue0100) (=u8f9f) (=tudien-59314) (=tudien-52510) (=tudien-43007) (=sarashina_hkrm-10014721) (=koseki-436930) (=juki-8f9f) (=jmj-025730) (=hdic_hkrm-10066842) (=hdic_hkrm-10066510) (=hdic_hkrm-10014721) (=hdic-tanki09_hkrm-10066842) (=hdic-tanki09_hkrm-10066510) (=dkw-38642) (=aj1-06883)
(u8f9f-k)
(u8f9f-t) (=u8f9f-h)
(u8f9f-t03)
(u8f9f-t06)
(u8f9f-v)
(u8f9f-var-001)
(u8f9f-var-002)
(sosho-u8f9f-001)
(sosho-u8f9f-002)
(twedu-a04103-017)
(u2ff0-cdp-8968-u8f9b)
(u2ff0-u21c2a-u5e78-03)
(u2ff0-u2ff1-u4e3f-cdp-8c7a-u8f9b)
(u2ff0-u2ff8-u5c38-u200cc-u2840c)
(u2ff0-u81e3-u8f9b)
(zihai-008545)
(zihai-148434)
(ebag_s044-042)
(ebag_s044-103)
(hkcs_m8f9f)
(hkcs_m8f9f-p01-s00)
(hkcs_m8f9f-p02-s00)
(hkcs_m8f9f-p02-s10)
(hkcs_m8f9f-p03-s00)
(hkcs_m8f9f-p03-s01)
(hkcs_m8f9f-p03-s02)
(hkcs_m8f9f-p26-s00)
(ligang_u8f9f-var-001)
(simch-kx_t125106)
(tachanka_u8f9f)
𮊸 (u2e2b8)
[その他]
(u2e2b8-j) (=u2e2b8) (=koseki-320010) (=jmj-058354) (=extf-05876)
(u2e2b8-var-001) (=u7fd2-itaiji-002)
(u2e2b8-var-002) (=zihai-130432)
(u2e2b8-var-003)
(hkcs_m2e2b8)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部