GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m9578-p01-s00 (ユーザー hkcs 占有グリフ m9578-p01-s00) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u9578) (u9578-01)
(u9578-01-itaiji-001)
(u9578-01-var-001)
(u9578-01-var-002)
(u9578-01-var-003)
(u9578-14)
(u9578-g) (=u9578-h)
(u9578-g01)
(u9578-g14)
(u9578-j) (=u9578) (=u9578-ue0100) (=u2ed2) (=koseki-466660) (=juki-9578) (=cdp-8d72) (=aj1-15255)
(u9578-t) (=c8-7437)
(u9578-t01)
(u9578-t14)
(u9578-var-001) (=dkw-41101)
(u2ff1-cdp-88b9-u53b6)
(hkcs_m9578)
(hkcs_m9578-c01-p03-s00)
(hkcs_m9578-p01-s00)
(hkcs_m9578-p01-s01)
(hkcs_m9578-p01-s02)
(hkcs_m9578-p14-s00)
異體字: (u2ed2)
[部首(非漢字)]
(u514f)
[関連字(JIS X 0212)]
(u514f) (=kx-0125001) (=aj1-21178) (=dkw-01362) (=juki-514f) (=koseki-015800) (=kx-012501) (=u514f-ue0100)
(u514f-g) (=jmj-007233)
(zihai-003619)
(hkcs_m514f)
(u9577)
[偏旁]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u9577) (=kaido_hkrm-03105441) (=dsknmt_hkrm-03074231) (=kaido_hkrm-03102311) (=u2ed1) (=dkw-41100) (=aj1-03029) (=juki-9577) (=koseki-466670) (=sawd-05918) (=u2fa7) (=u9577-k) (=u9577-ue0100) (=jmj-027400)
(u9577-01)
(u9577-01-itaiji-001)
(u9577-01-var-001)
(u9577-01-var-002)
(u9577-01-var-003)
(u9577-02)
(u9577-02-var-001)
(u9577-02-var-002)
(u9577-04)
(u9577-04-var-001)
(u9577-05)
(u9577-14)
(u9577-g)
(u9577-g02)
(u9577-g04)
(u9577-g05)
(u9577-j)
(u9577-t) (=c8-7436)
(u9577-t14)
(cbeta-07377)
(cc-3638)
(cdp-884a)
(cdp-884a-var-006)
(cdpo-884a)
(u2ff0-u842c-u4e08)
(u2ff1-cdp-884a-u4e00) (=cdp-884a-var-001)
(u2ff1-cdp-884a-u4e00-var-001) (=cdp-884a-var-004)
(u2ff1-cdp-884a-u4e00-var-002) (=cdp-884a-var-005)
(u2ff1-u20003-cdp-8cc6)
(u2ff1-u20003-u2ff0-u2010c-u2ffb-u4e3f-u4e40)
(u2ff7-u2ff1-cdp-86e8-u4e00-cdp-89a6) (=cdp-884a-var-002)
(u2ff7-u2ff1-cdp-86e8-u4e00-u4eba) (=cdp-884a-var-003)
(u2ff8-u2ffb-u4e96-u2010c-u4e40)
(u2ffb-cdp-8cc6-u4e8c)
(u2ffb-u4e00-u957f)
(zihai-000626)
(zihai-010120)
(zihai-010121)
(zihai-011304)
(zihai-011512)
(zihai-021637)
(ebag_s016-003)
(hkcs_m9577)
(hkcs_m9577-p01-s00)
(hkcs_m9577-p02-s00)
(hkcs_m9577-p14-s00)
(hkcs_u9577)
(kamiyo_chars-u9577-itaiji-001)
(n-gtwinppx_u9577)
(sinzengo_um003)
(someyamako_u-9577)
(u957f)
[入管正字]
(u957f-01)
(u957f-02)
(u957f-02-itaiji-001)
(u957f-02-itaiji-002)
(u957f-02-var-001)
(u957f-02-var-002)
(u957f-g) (=u957f) (=u2ed3) (=cdp-89a5)
(u957f-h)
(u957f-itaiji-001)
(u957f-itaiji-003)
(u957f-itaiji-004)
(u957f-itaiji-005)
(u957f-var-001)
(u957f-var-002)
(u957f-var-003)
(u957f-var-004)
(u957f-var-005)
(u957f-var-006)
(c8-7438)
(toki-01094830)
(u2ff8-u2ffb-u2010c-u4e8c-u4e40) (=unstable-bsh-f144) (=u957f-itaiji-002)
(u2ffb-u4e09-u53b6)
(u2ffb-u4e8c-u2ff0-u2010c-u4e36)
(u2ffb-u4e8c-u53b6-var-001) (=zihai-000209)
(zihai-148705)
(hkcs_m957f)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部