GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

koseki-110580 (法務省 戸籍統一文字 110580) (@5)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

日本法務省 戶籍統一文字情報 (首頁 )

關聯字形

關聯字:𢏝 (u223dd) (u223dd-i) (=u223dd-g)
(u223dd-jv) (=koseki-110580) (=dkw-09785) (=u223dd)
(u223dd-var-001) (=twedu-a02552-009) (=twedu-a01146-016)
(u2ff2-u4e02-u4e02-u4e02) (=u223dd-07-var-001)
(u2ff2-u4e86-u4e86-u4e86)
(hkcs_m223dd)
異體字: (u5dde)
[漢語俗字叢考]
[異體字(民國教育部)]
(u5dde-04)
(u5dde-itaiji-001)
(u5dde-j) (=u5dde) (=dkw-08678) (=jmj-010764) (=u5dde-g) (=zihai-002334) (=u5dde-ue0100) (=u5dde-k) (=koseki-098080) (=juki-5dde) (=aj1-02349)
(u5dde-t) (=twedu-a01146)
(cbeta-16734)
(koseki-098370) (=extf-02185) (=u2d600)
(koseki-900550) (=tron-09-8360) (=juki-ac3f)
(sosaku-dpz-20080401)
(twedu-a01146-007)
(twedu-a01146-009)
(twedu-a01146-010)
(twedu-a01146-015)
(twedu-a01146-015-2)
(twedu-a01146-015-3)
(twedu-a01146-017)
(u18bf9)
(u2ff0-cdp-88b6-u5202)
(u2ff0-u4ecc-u5202)
(u2ff0-u4ecc-u5202-02)
(u2ff2-u20088-u4e29-u4e29)
(u2ffb-u5ddd-u4e00) (=vnpf-6017d)
(zihai-000750)
(zihai-002318)
(zihai-050718)
(zihai-071307)
(zihai-079811)
(hkcs_m5dde)
(hkcs_m5dde-p02-s00)
(hkcs_u5dde)
(n-gtwinppx_kanjishashin-006-030)
(n-gtwinppx_u5dde)
(n-gtwinppx_u5dde-2)
(u738b)
[異體字(民國教育部)]
(u738b-01)
(u738b-01-var-001)
(u738b-01-var-002)
(u738b-01-var-003)
(u738b-01-var-004)
(u738b-01-var-005)
(u738b-02)
(u738b-02-var-001)
(u738b-04)
(u738b-04-var-001)
(u738b-04-var-002)
(u738b-04-var-003)
(u738b-05-var-001)
(u738b-07-var-001)
(u738b-08)
(u738b-14)
(u738b-14-var-001)
(u738b-15)
(u738b-24)
(u738b-24-var-001)
(u738b-itaiji-001)
(u738b-j) (=juchen-140001) (=jjanggu_u18b04) (=aj1-01318) (=c1-455e) (=gt-26655) (=juchen-140000) (=juki-738b) (=koseki-233610) (=twedu-a00832-004) (=twedu-a02552) (=twedu-a02553-002) (=u2f929) (=u738b-g) (=u738b-k) (=u738b-t) (=u738b-ue0100) (=u738b-ufe00) (=jmj-017120) (=fzyouhei_u738b) (=dkw-20823) (=soupcum_khitanlarge-099) (=u738b)
(u738b-var-001)
(u738b-var-002)
(u738b-var-003) (=gt-26656)
(cdp-86ea) (=cbeta-15073)
(koseki-901410) (=tron-09-8462) (=juki-ac9f)
(koseki-901420) (=tron-09-8463) (=juki-aca0)
(toki-01104150)
(twedu-a02552-004)
(twedu-a02552-008)
(twedu-a02552-010)
(twedu-a02552-012)
(twedu-a02552-013-1)
(twedu-a02552-014)
(u18b04)
(u18b05)
(u1b10b) (=ninjal-440030010) (=jmj-090279)
(u1b10c) (=jmj-090280)
(u2f929-t)
(u2ff3-u4e00-u5927-u4e00)
(u2ffb-u4e96-u4e28)
(u2ffb-u4e96-u4e28-var-001) (=twedu-a02552-003) (=twedu-a00054-005)
(u2ffb-u5de5-u2ff0-u4e00-u4e00)
(zihai-071823)
(fitzgerald_u-1b10b)
(fitzgerald_u-1b10c)
(hkcs_m738b)
(hkcs_m738b-p01-s00)
(hkcs_m738b-p02-s00)
(hkcs_m738b-p04-s00)
(hkcs_m738b-p14-s00)
(hkcs_m738b-p24-s00)
(hkcs_u738b)
(hkcs_u738b-01)
(hkcs_u738b-04)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部