GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

koseki-345970 (法務省 戸籍統一文字 345970) (@6)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

法務省 戶籍統一文字情報 文字情報

關聯字形

關聯字:𫟎 (u2b7ce) (u2b7ce-02-var-001)
(u2b7ce-02-var-002)
(u2b7ce-j) (=u2b7ce) (=unc-170) (=koseki-345970) (=juki-b984)
(u2b7ce-var-001)
(u2b7ce-var-002)
(u2b7ce-var-003)
(hkcs_m2b7ce)
(n-gtwinppx_u2b7ce)
異體字: (u8352)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u8352-02)
(u8352-02-itaiji-002)
(u8352-02-var-001)
(u8352-02-var-002)
(u8352-02-var-003)
(u8352-02-var-004)
(u8352-05-var-001)
(u8352-g)
(u8352-g02)
(u8352-g05)
(u8352-itaiji-003)
(u8352-itaiji-005)
(u8352-j) (=dkw-30953d) (=aj1-02021) (=j90-3953) (=jmj-021897) (=juki-8352) (=koseki-345430) (=u8352-ue0100) (=u8352-ue0102) (=u8352)
(u8352-t)
(u8352-v)
(u8352-v02)
(u8352-var-001)
(u8352-var-002)
(aj1-13772) (=u8352-ue0101)
(irg2015-02987)
(juki-b95f) (=u8352-ue0105) (=jmj-060100)
(juki-b987) (=jmj-060106) (=toki-01078650) (=u8352-ue0107)
(juki-c0cd) (=u8352-ue0108) (=jmj-060384)
(koseki-346980) (=dkw-30953) (=u8352-ue0103)
(koseki-347840) (=juki-b964) (=u8352-k) (=u8352-ue0104)
(koseki-347850) (=u8352-ue0106) (=juki-b985)
(toki-01001660) (=heisei-tk01001660)
(u2ff1-u8279-u342c-var-001)
(u2ff1-u8279-u342c-var-002) (=u8352-02-itaiji-001)
(u2ff1-u8279-u342c-var-003)
(u2ff1-u8279-u342c-var-004)
(u2ff1-ufa5e-u342c-var-001)
(u2ff3-u4491-cdp-89e3-u2bda7) (=toki-01007550)
(ufab3) (=u8352-ufe00)
(zihai-108153) (=g-hzr5278901)
(zihai-108154)
(dzimuguri_u8352-ue0103)
(dzimuguri_u8352-ue0103-2)
(ebag_s008-042)
(hkcs_m8352)
(hkcs_m8352-p01-s00)
(hkcs_m8352-p02-s00)
(kamiyo_chars-u8352-itaiji-001)
(kamiyo_chars-u8352-itaiji-002)
(n-gtwinppx_u8352)
(n-gtwinppx_u8352-2)
(n-gtwinppx_u8352-3)
(n-gtwinppx_u8352-4)
(n-gtwinppx_u8352-5)
(n-gtwinppx_u8352-6)
(tomm_u8352)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部