GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

koseki-504440 (法務省 戸籍統一文字 504440) (@11)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

日本法務省 戶籍統一文字情報 (首頁 )

關聯字形

關聯字: (u995f) (u995f-j) (=u995f-ue0101) (=u995f-ue0100) (=u995f) (=koseki-504430) (=juki-995f) (=dkw-44480) (=aj1-15306)
(u995f-var-001) (=u995f-ue0102) (=koseki-504440) (=juki-bfcc)
(hkcs_m995f)
(hkcs_u995f)
異體字: (u945c)
[関連字(JIS X 0212)]
(u945c-j) (=u945c-ue0100) (=koseki-465690) (=juki-945c) (=aj1-22811) (=u945c)
(dkw-41012)
(u2ff0-u9485-u8d4f)
(hkcs_m945c)
(u9909)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u9909-g)
(u9909-j) (=u9909) (=dkw-44140) (=gt-59286) (=u9909-ue0102) (=j90-712e) (=juki-9909) (=k0-7a43) (=u9909-ue0100) (=aj1-07205) (=koseki-499780) (=u9909-k)
(aj1-14262) (=gt-59211) (=juki-bf27) (=koseki-499540) (=u9909-ue0101) (=u9909-ue0103)
(sawd-07207)
(u2ff1-u5c19-u98df)
(u2ff1-u5c1a-u98df)
(hkcs_m9909)
(u9962)
[入管正字]
(u9962-itaiji-001)
(u9962-jv) (=u9962)
(hkcs_m9962)
(u9977)
[简化字]
(u9977-g) (=u9977)
(zihai-162306)
(hkcs_m9977)
(u9995)
[入管正字]
(u9995-g) (=u9995)
(u2ff0-u9963-cdp-8ddd)
(u2ff0-u9963-u2ff3-u2ff1-cdp-8ddd-u5196-u2000e-u27607) (=u9995-itaiji-001)
(hkcs_m9995)
(zhenlige_x9995)
𩝾 (u2977e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u2977e-jv) (=dkw-44342) (=koseki-502690) (=u2977e)
(u2977e-var-001)
(hkcs_m2977e)
𩞥 (u297a5)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u297a5-jv) (=dkw-44381) (=u297a5-ue0100) (=u297a5) (=koseki-503270) (=juki-bfa7)
(koseki-503180) (=u297a5-ue0101) (=juki-bfa8)
(hkcs_m297a5)
𫗵 (u2b5f5)
[←繁体字]
[异体简化字]
(u2b5f5-g) (=u2b5f5)
(u2ff0-u9963-u2ff3-u4ea0-u2000e-u27607) (=u2b5f5-itaiji-001)
(hkcs_m2b5f5)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部