GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

koseki-901350 (法務省 戸籍統一文字 901350) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

日本法務省 戶籍統一文字情報 (首頁 )

關聯字形

關聯字: (u793c) (u793c-05)
(u793c-g) (=u793c-t) (=u793c-h) (=sawd-29013) (=sawd-34920)
(u793c-g05)
(u793c-g11)
(u793c-itaiji-001)
(u793c-j) (=u793c) (=dkw-24626d) (=kesuuko_doukeiiji-u2e564) (=jmj-018750) (=u793c-k) (=u793c-ue0102) (=u793c-ue0100) (=koseki-274940) (=juki-793c) (=j90-4e69) (=aj1-04017)
(u793c-v)
(u793c-v05)
(u793c-v11)
(u793c-var-001) (=ufa18-g) (=gu-0fa18)
(k5-030d)
(k5-0311)
(koseki-901350) (=tron-09-845a) (=juki-ac97)
(u2ff0-u23c73-u4e5a) (=zihai-002730)
(u2ff0-u244ef-u4e5a) (=zihai-002643)
(u2ff0-u8864-u5315)
(u2ff0-u8864-u5315-var-001)
(ufa18) (=cdpo-9d61) (=dkw-24626) (=aj1-08579) (=jmj-030210) (=juki-fa18) (=koseki-274950) (=u793c-ue0101) (=u793c-ue0103) (=u793c-ufe00) (=ufa18-u) (=utc-00922)
(ufa18-05)
(ufa18-10)
(ufa18-11)
(vnpf-60863)
(fitzgerald_jur1139) (=juchen-480505)
(fitzgerald_jur1139-itaiji-001)
(hkcs_m793c)
(hkcs_m793c-p05-s00)
(hkcs_m793c-p05-s01)
(hkcs_m793c-p05-s02)
(hkcs_u793c)
異體字: (u79ae)
[←简化字]
[異体字(人名用漢字・別表2)]
[異体字(常用漢字表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[繁体字]
[関連字(JIS X 0212)]
[韓国人名]
(u79ae-g)
(u79ae-j) (=uf9b6-k) (=uf9b6) (=u79ae-ufe00) (=u79ae-ue0102) (=u79ae-ue0100) (=u79ae-k) (=u79ae) (=koseki-278280) (=juki-79ae) (=jmj-018965) (=j90-6339) (=dkw-24844) (=aj1-05900)
(u79ae-t)
(u79ae-v)
(aj1-14171) (=u79ae-ue0103) (=u79ae-ue0101) (=nyukan-ef9b) (=koseki-278210) (=kesuuko_doukeiiji-u2b313) (=juki-b723)
(koseki-901650) (=tron-09-845c) (=juki-ac99)
(toki-01102440)
(tron-09-845a)
(twedu-a02906-028) (=t13-3a23)
(u1b0fe) (=ninjal-420010010) (=jmj-090266)
(u1b0ff) (=ninjal-420010030) (=jmj-090267)
(u2ff0-u793a-u2ff1-u2ffb-u81fc-u4e28-u8c46) (=irg2017-03112)
(u2ff0-u793a-u2ff3-u66f2-u5927-u8c46)
(ebag_s030-153)
(ebag_s113-193)
(fitzgerald_u-1b0fe)
(fitzgerald_u-1b0ff)
(hkcs_m79ae)
(hkcs_m79ae-p02-s00)
(ufa18)
[UCS互換]
[入管正字]
𤓱 (u244f1)
[疑難字考釋與研究]
(u244f1) (=koseki-221380) (=dkw-19656)
𮕤 (u2e564)
[その他]
(u2e564-j) (=jmj-060166) (=extf-06654) (=u2e564) (=juki-bb01)
(kesuuko_doukeiiji-u2e564)

本字形的別名一覽

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部