GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

toki-01041230 (登記統一文字 01041230) (@5)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u66c9) (u66c9) (=u66c9-ue0101) (=u66c9-ue0100) (=u66c9-k) (=koseki-159790) (=juki-66c9) (=j90-5a7c) (=aj1-05121)
(dkw-14176)
(jmj-013426)
(juki-b2b9) (=u66c9-ue0102) (=toki-01041230) (=jmj-059694)
(u2ff0-u65e5-u212aa)
(hkcs_m66c9)
(hkcs_u66c9)
(tomm_u66c9)
異體字: (u6653)
[←繁体字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u6653-g) (=u6653-ue0101) (=u6653) (=toki-01039160)
(nyukan-f3be)
(nyukan-f3cb)
(toki-01039010) (=u6653-ue0100)
(hkcs_m6653)
(u6681)
[←異体字(常用漢字表)]
[異体字(人名用漢字・別表2)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u6681) (=u6681-ue0102) (=u6681-ue0100) (=koseki-157920) (=juki-6681) (=aj1-01727)
(aj1-13728) (=u6681-ue0101) (=jmj-013329)
(dkw-14031)
(juki-b2b5) (=u6681-ue0103) (=toki-01041190) (=jmj-013330)
(sdjt-06545)
(u2ff0-u65e5-u2ff1-u592b-u5143) (=toki-01039560)
(u2ff0-u65e5-u5c0f) (=u6681-itaiji-001)
(hkcs_m6681)
(u76a2)
[異體字(漢語大字典)]
(u76a2) (=u76a2-ue0100) (=koseki-255100) (=juki-76a2) (=aj1-22041)
(u76a2-itaiji-001)
(dkw-22781)
(juki-b62a)
(zihai-109645)
(hkcs_m76a2)
(hkcs_u76a2)
𣉊 (u2324a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2324a) (=koseki-158570)
(dkw-14077)
𭦩 (u2d9a9)
[その他]
(u2d9a9) (=juki-b2b6) (=jmj-059692) (=extf-03229)
(hkcs_m2d9a9)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部