GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u24510-ue0101 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+24510「𤔐」IVS異体字「𤔐󠄁」) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𤔐 (u24510) (u24510-jv) (=u24510)
(koseki-037040) (=dkw-48965) (=u24510-ue0100)
(koseki-221680) (=u24510-ue0101) (=dkw-19682)
異體字: (u4e82)
[異體字(漢語大字典)]
(u4e82-g) (=zihai-002939) (=gt-00286)
(u4e82-itaiji-001)
(u4e82-itaiji-002)
(u4e82-itaiji-003)
(u4e82-j) (=aj1-04101) (=u4e82-ue0101) (=u4e82-ufe00) (=uf91b) (=u4e82-ue0100) (=koseki-002560) (=k0-516a) (=dkw-00214) (=u4e82) (=juki-4e82) (=shincho-00115) (=u4e82-k)
(u4e82-t) (=lgccc-0044)
(irg2015-00106)
(jmj-006426) (=gt-00285)
(juki-ad28) (=u4e82-ue0102) (=jmj-006427)
(k5-031d)
(k5-0323)
(k5-0326)
(k5-0328)
(k5-032a)
(k5-032b)
(kx-0084033) (=kx-008433)
(qin-ff061) (=geog-qin-2061)
(twedu-a00045-015)
(twedu-a00045-017-3) (=shincho-00116)
(twedu-a00045-017-5)
(twedu-a00045-019-5)
(twedu-a00045-021)
(twedu-a00045-022)
(twedu-a00045-023)
(twedu-a00045-028)
(twedu-a00045-034)
(twedu-a00045-036)
(twedu-a00045-038)
(twedu-a00045-039)
(twedu-a00045-040)
(twedu-a00045-042)
(twedu-a00045-043)
(twedu-a00045-044)
(twedu-a00045-045)
(twedu-a00045-046)
(twedu-a00045-051)
(u2ff0-u2ff1-u722b-u518a-u4e5a) (=unstable-bsh-e93d)
(u2ff0-u2ff3-u722b-cdp-8c78-u20541-u4e5a)
(u2ff1-u4e0d-u2ff0-u675f-u2ff1-u6535-u6b63) (=unstable-u3001f) (=irg2015-00043)
(u2ff1-u4e0d-u2ff0-u675f-u2ff1-u6535-u6b63-var-001) (=g-hzr3158704)
(zihai-002928)
(zihai-002929)
(zihai-002938)
(zihai-002940)
(zihai-002946)
(zihai-002947)
(zihai-002948) (=twedu-a00045-017-4)
(zihai-003350)
(zihai-003406)
(zihai-003408)
(zihai-003409)
(chunichidaijiten_luan48105)
(hkcs_m4e82)
(hkcs_u4e82)
𤔔 (u24514)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u24514-01)
(u24514-01-itaiji-001)
(u24514-01-itaiji-002)
(u24514-01-itaiji-003)
(u24514-01-var-001)
(u24514-07-itaiji-001)
(u24514-08-itaiji-002)
(u24514-08-itaiji-003)
(u24514-g) (=u24514-i) (=cbeta-08594)
(u24514-g07)
(u24514-itaiji-002)
(u24514-itaiji-003)
(u24514-itaiji-004)
(u24514-itaiji-005)
(u24514-itaiji-006) (=u24514-ue0100) (=koseki-221720) (=dkw-19687)
(u24514-itaiji-007)
(u24514-itaiji-008)
(u24514-itaiji-011)
(u24514-jv) (=u24514)
(u24514-t)
(u24514-var-001) (=u24514-ue0101) (=koseki-221780)
(u24514-var-002)
(u24514-var-003)
(u24514-var-004)
(u24514-var-005) (=cdp-8c7d)
(cdp-8c7c)
(cdp-8c7c-var-001)
(cdp-8c7c-var-002)
(cdp-8c7c-var-003)
(irg2015-02323)
(u2ff1-cdp-8bb8-u5bf8)
(u2ff1-cdp-8c78-cdp-8c7c-var-001)
(u2ff1-u2ba4f-cdp-8c7c)
(u2ff1-u53e3-cdp-8c7c-var-001)
(u2ff1-u722b-cdp-8b7b-01)
(u2ff1-u722b-cdp-8c78-03)
(u2ff1-u722b-u20540)
(u2ff1-u722b-u2ff5-u5182-u5e72)
(u2ff1-u722b-u2ffb-cdp-8a44-u4e00)
(u2ff1-u722b-u518a)
(u2ff1-u722b-u53e3-03)
(u2ff1-u722b-u9fb4)
(u2ff1-ufa49-cdp-8bdc)
(u2ff1-ufa49-cdp-8bdc-var-001)
(u2ff1-ufa49-u2053f)
(u2ff1-ufa49-u20541)
(u2ff1-ufa49-u2067c-var-001)
(u2ff1-ufa49-u2ff5-u5182-u2ff1-u53b6-u53c8)
(u2ff1-ufa49-u2ff5-u5182-u2ff1-u53b6-u5bf8)
(u2ff1-ufa49-u2ff5-u5182-u53b6)
(u2ff1-ufa49-u2ff5-u5182-u5e72)
(u2ff1-ufa49-u2ff5-u5182-u5f01)
(u2ff1-ufa49-u2ff5-u5182-u7c73)
(u2ff1-ufa49-u5188)
(u2ff1-ufa49-u5b88)
(u2ff1-ufa49-u9fb4)
(u2ff1-ufa49-u9fb4-var-001)
(u2ff1-ufa49-u9fb4-var-002)
(u2ff3-u2ff1-ufa49-u2067c-u53b6-u5bf8-var-001)
(u2ff3-u722b-cdp-8c78-u20541) (=u24514-itaiji-009)
(u2ff3-u722b-cdp-8c78-u2ff5-u5182-u4e95)
(u2ff3-u722b-cdp-8c78-u5182)
(u2ff3-u722b-u5e7a-u53c8) (=u24514-itaiji-010)
(u2ff3-u722b-u5e7a-u53c8-01)
(u2ff3-u722b-u5e7a-u5efe)
(u2ff3-u722b-u9fb4-u20541)
(u2ff3-u722b-u9fb4-u2ff5-u5182-u53b6)
(u2ff3-u722b-u9fb4-u2ff5-u5182-u571f)
(u2ff3-u722b-u9fb4-u2ff5-u5182-u5915) (=u24514-itaiji-001)
(u2ff3-u722b-u9fb4-u2ffb-u2626b-u4e09)
(u2ff3-u722b-u9fb4-u5182)
(u2ff3-u722b-u9fb4-u5182-01)
(u2ff3-u722b-u9fb4-u5182-var-001)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-cdp-8bdc)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-cdp-8bdc-var-001)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-u20541)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-u2054b)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-u2ff1-u53b6-u2020c)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-u2ff5-u5182-u2ff1-u53b6-u5927)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-u2ff5-u5182-u2ff1-u53b6-u5bf8)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-u2ff5-u5182-u2ff1-u53b6-u5bf8-var-001)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-u2ff5-u5182-u2ff1-u53e3-u5902)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-u2ff5-u5182-u53b6)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-u2ff5-u5182-u53b6-var-001)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-u2ff5-u5182-u5915)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-u2ff5-u5182-u5bf8)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-u2ff5-u5182-u5e72)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-u2ff5-u5182-u5f00)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-u2ff5-u5182-u5f00-var-001)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-u2ff5-u5182-u5f01) (=zihai-089415)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-u2ff5-u5182-u5f01-var-001)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-u2ff5-u5182-u5f01-var-002)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-u2ff9-u200cc-u2ff1-cdp-89b2-u31c0)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-u5182)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-u5182-var-001)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-u5182-var-002)
(u2ff3-ufa49-u9fb4-u518f)
(u2ff5-u2ff3-u722b-u9fb4-u5182-u2ff1-u4e3f-u53c8)
(u2ff5-u2ff3-u722b-u9fb4-u5182-u2ff1-u53b6-u5927)
(u2ff5-u2ff3-u722b-u9fb4-u5182-u53f0)
(u2ff5-u5182-u2ff0-u572d-u572d)
(u2ff5-u5182-u2ff1-u53b6-u53c8) (=irg2017-00211)
(u2ff5-u5182-u2ff1-u53b6-u53c8-var-001)
(u2ff5-u5182-u2ff1-u53b6-u53c8-var-002)
(u2ff5-u5182-u2ff1-u53b6-u53c8-var-003) (=z-sat05857)
(u2ff5-u5182-u2ff1-u53b6-u5927-var-001)
(u2ff5-u5182-u2ff1-u53b6-u5bf8-var-001)
(u2ff5-u5182-u2ff1-u53b6-u5bf8-var-002)
(u2ff5-u5182-u2ff1-u53e3-u5902-var-001)
(u2ff5-u5182-u5e72)
(u2ff9-u200cc-u2ff1-cdp-89b2-u31c0)
(zihai-001401)
(ebag_s029-117)
(hkcs_m24514)
(hkcs_m24514-p01-s00)
(hkcs_m24514-v01-p08-s00)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部