GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u623b-ue0101 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+623B「戻」IVS異体字「戻󠄁」) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u623b) (u623b) (=aj1-03821) (=j90-4c61) (=juki-623b) (=koseki-131940) (=u623b-ue0100) (=u623b-ue0102) (=jmj-012112)
(u623b-02)
(u623b-02-var-001)
(u623b-02-var-002)
(u623b-g)
(aj1-14059) (=u623b-ue0101)
(koseki-131910) (=u623b-ue0103) (=dkw-11707) (=jmj-012111)
(hkcs_m623b)
異體字: (u3466)
[入管正字]
(u3466-g) (=zihai-008043)
(u3466-j) (=cbeta-00128) (=u3466) (=kx-010724) (=kx-0107024) (=koseki-009000) (=juki-3466) (=jmj-000076) (=dkw-00764)
(u2ff0-u5f73-u623b) (=z-sat06422)
(u2ff0-u5f73-u623e) (=irg2017-01245)
(hkcs_m3466)
(u623e)
[同型異字]
[異体字(原規格分離)]
[異体字(常用漢字表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u623e) (=dkw-11712) (=juki-623e) (=koseki-131990) (=u623e-k)
(u623e-01)
(u623e-02)
(u623e-g) (=sawn-f5cfb) (=sawd-34922)
(u623e-g01)
(u623e-g02)
(u623e-itaiji-001)
(u623e-j) (=u623e-ue0100) (=jmj-012115) (=aj1-13390)
(u623e-v)
(u623e-v01)
(koseki-132270)
(koseki-132380)
(u2ff8-u5c38-u706b) (=zihai-066217)
(u2ff8-u5c38-u706b-01)
(u2ff8-u5c38-u706b-01-var-001)
(u2ff8-u5c38-u706b-03)
(u2ff8-u5c38-u72ac) (=zihai-066145)
(u2ff8-u6236-u706b)
(u2ff8-u6237-u2ff1-u4e3f-u72ae)
(u2ff8-u6237-u706b)
(u2ff8-u6237-u706b-07)
(u2ff8-u6237-u706b-var-001)
(zihai-079723)
(ebag_s094-119)
(fitzgerald_jur1151) (=juchen-480609)
(hkcs_m623e)
(hkcs_m623e-p01-s00)
(hkcs_m623e-p02-s00)
(hkcs_m623e-p02-s01)
(hkcs_u623e)
(hkcs_u623e-02)
(tomm_u623e)
(tomm_u623e-02)
(u76ed)
[入管正字]
(u76ed) (=dkw-23087) (=koseki-258370)
(cbeta-11432)
(koseki-386970) (=u2e561-j) (=jmj-058679) (=extf-06651) (=u2e561)
(u2ff1-u6535-u8840)
(zihai-106943)
(zihai-107107)
(ebag_s108-013)
(hkcs_m76ed)
𭠅 (u2d805)
[その他]
(u2d805-j)
(u2d805-var-001) (=extf-02759) (=jmj-057548) (=u2d805) (=koseki-132270) (=u2d805-ue0100)
(u2d805-var-002)
(u2d805-var-003)
(extf-02761)
(jmj-057550) (=u2d805-ue0101)
(z-sat05952)
(hkcs_m2d805)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部