GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u6c08-ue0103 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+6C08「氈」IVS異体字「氈󠄃」) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u6c08) (u6c08) (=aj1-05376) (=j90-5d61) (=juki-6c08) (=koseki-192090) (=u6c08-k) (=u6c08-ue0100) (=u6c08-ue0103)
(u6c08-ue0101) (=aj1-07993) (=juki-b3fc)
(u6c08-ue0102) (=j83-5d61) (=aj1-13556)
(u6c08-ue0104) (=koseki-192180) (=juki-b3fd)
(u6c08-ue0105) (=toki-01048200)
(u6c08-var-001) (=jmj-014993)
(u6c08-var-002) (=jmj-014994)
(u6c08-var-003) (=u6c08-ue0106) (=jmj-014995)
(dkw-16982)
(u2ff0-u2e9ca-u6bdb)
(hkcs_m6c08)
異體字: (u3ca4)
[入管正字]
(u3ca4) (=dkw-16918) (=koseki-191440)
(u3ca4-var-001) (=jmj-002015)
(hkcs_m3ca4)
(u6be1)
[←繁体字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
[関連字(JIS X 0212)]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u6be1) (=dkw-16801) (=koseki-190320) (=u6be1-ue0100) (=aj1-14685) (=juki-6be1) (=nyukan-f445)
(u6be1-var-001) (=jmj-014956)
(zihai-157835)
(hkcs_m6be1)
(u6c03)
[入管正字]
(u6c03)
(u6c03-var-001) (=jmj-014988)
(u6c03-var-002) (=jmj-014989)
(koseki-191900) (=u6c03-ue0100) (=dkw-16964)
(koseki-192050) (=u6c03-ue0101)
(hkcs_m6c03)
(u6c0a)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u6c0a) (=cbeta-01733) (=aj1-17907) (=juki-6c0a) (=u6c0a-ue0100)
(u6c0a-var-001) (=u6c0a-j) (=koseki-192100) (=k6-101c) (=u6c0a-k) (=jmj-014998)
(dkw-16983)
(u2ff0-u6bdb-u4eb6) (=unstable-bsh-f206)
(hkcs_m6c0a)
𣭣 (u23b63)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u23b63)
(koseki-190590) (=dkw-16826)
𣮗 (u23b97)
[漢語俗字叢考]
(u23b97)
𣮿 (u23bbf)
[可洪音義研究]
[字典考正]
(u23bbf)
(koseki-191350) (=dkw-16912)
𣰔 (u23c14)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u23c14) (=koseki-192170) (=dkw-16991)
𩎄 (u29384)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u29384)
(dkw-43095)
(koseki-488220)
𩯤 (u29be4)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u29be4) (=koseki-516110)
(dkw-45600)
(hkcs_m29be4)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部