GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u77db-01 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+77DB「矛」偏化変形部品) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u77db) (u77db-01) (=hkcs_u77db-01)
(u77db-01-itaiji-001) (=u2dff5-01-var-001)
(u77db-02)
(u77db-02-var-001)
(u77db-03)
(u77db-03-var-001)
(u77db-03-var-002)
(u77db-14)
(u77db-g03)
(u77db-itaiji-003)
(u77db-itaiji-004) (=u2dff5-var-001)
(u77db-j) (=u77db-v) (=u77db-t) (=u77db-h) (=u77db-g) (=u77db) (=dkw-23846) (=jmj-018387) (=u77db-ue0100) (=u77db-k) (=u2f6d) (=koseki-266580) (=juki-77db) (=aj1-03779)
(u77db-var-001)
(k5-02ad) (=u2dff5-var-002)
(u2ff0-u77db-u22991) (=zihai-116332)
(u2ff1-u4e3f-u2667)
(zihai-116302) (=n-gtwinppx_kanjibeya-002-056)
(zihai-152104)
(zihai-152409)
(hkcs_m77db)
(hkcs_m77db-p01-s00)
(hkcs_m77db-p03-s00)
(hkcs_m77db-p08-s00)
(hkcs_m77db-p09-s00)
(hkcs_u77db)
(inaz_u77db-var-001)
(ligang_u77db-var-001)
(tachanka_u77db)
異體字: (u2f6d)
[康煕部首(非漢字)]
(u927e)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u927e-j) (=ligang_hkrm-08125141) (=u927e) (=dkw-40353) (=u927e-ue0100) (=koseki-457950) (=juki-927e) (=gt-54303) (=aj1-03702)
(u2ff0-u91d1-u2ff1-u53b6-u5348)
(u2ff0-u91d2-u2ff1-u53b6-u30001) (=u2ff0-u91d1-u2ff1-u53b6-u30001)
(u2ff0-u91d2-u2ff1-u53b6-u30001-var-001) (=zihai-152104) (=u2ff0-u91d1-u2ff1-u53b6-u30001-var-001)
(hkcs_m927e)
𢦧 (u229a7)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u229a7) (=dkw-11570) (=koseki-130410)
(u2ff0-u77db-u2b820) (=zihai-116305)
(hkcs_m229a7)
𢦵 (u229b5)
[異體字(漢語大字典)]
(u229b5)
(cbeta-11805)
𢧟 (u229df)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u229df) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-264) (=dkw-11631) (=koseki-131080)
𥍤 (u25364)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u25364) (=koseki-266720) (=dkw-23857)
(hkcs_m25364)
𥍥 (u25365)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u25365) (=koseki-266730) (=dkw-23858)
(hkcs_m25365)
𥎠 (u253a0)
[異體字(漢語大字典)]
(u253a0-jv) (=dkw-23920) (=koseki-267350) (=u253a0)
(hkcs_m253a0)
𨥨 (u28968)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u28968-jv) (=u28968) (=koseki-457270) (=gt-54212) (=dkw-40293) (=cbeta-00426)
(u2ff0-u9485-u77db)
(hkcs_m28968)
(ligang_hkrm-08125142)
𨦜 (u2899c)
[異體字(漢語大字典)]
(u2899c-jv) (=u2899c) (=koseki-458400) (=gt-54304) (=dkw-40402)
(u2899c-t) (=c6-6350)
(u2899c-var-001) (=gt-54306)
(ligang_hkrm-08125230)
𭿵 (u2dff5)
[その他]
(u2dff5-01-var-001)
(u2dff5-j) (=koseki-266590) (=u2dff5) (=u77db-itaiji-001) (=jmj-058190) (=u2dff5-ue0100) (=extf-05076)
(u2dff5-var-001)
(u2dff5-var-002)
(koseki-266610) (=u2dff5-ue0101) (=u77db-itaiji-002) (=jmj-058191) (=extf-05075)
(hkcs_m2dff5)
𭿶 (u2dff6)
[その他]
(u2dff6-j) (=koseki-266620) (=u2dff6) (=u77db-itaiji-003) (=extf-05074) (=jmj-058192)

本字形的別名一覽

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部