GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u9801-02 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+9801「頁」偏化変形部品) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u9801) (u9801-01)
(u9801-01-var-001)
(u9801-02) (=hkcs_u9801-02) (=kudou-michitoo_chant-f006d)
(u9801-02-itaiji-002)
(u9801-02-var-001)
(u9801-02-var-002)
(u9801-02-var-003)
(u9801-02-var-004)
(u9801-02-var-005)
(u9801-03)
(u9801-04)
(u9801-04-var-001)
(u9801-09)
(u9801-itaiji-001)
(u9801-j) (=u9801-k) (=u9801-ue0100) (=u9801) (=aj1-03607) (=juki-9801) (=k0-7a6d) (=koseki-490980) (=u2fb4) (=u9801-g)
(u9801-t)
(u9801-t02)
(u9801-var-001)
(u9801-var-002) (=dkw-43333)
(cdp-8cd4) (=unstable-bsh-f2c4)
(cdp-8cd4-03)
(cdp-8cd4-04)
(cdp-8cd4-var-001)
(cdp-8cd4-var-002)
(gt-69260)
(k5-0278)
(sosho-u9801-001) (=u2ff1-u4e00-u6b20)
(u2ff1-u4e00-u8c9d)
(u2ff1-u4e06-u53ea)
(u2ff1-u4e06-u53ea-02)
(u2ff1-u5ddb-u9801-02)
(u2ff1-u767e-u5196)
(u2ff3-u5341-cdp-865e-u5196) (=unstable-bsh-f2d5)
(u333b) (=kesuuko_msx225a) (=juki-333b) (=c8-7964) (=aj1-08047)
(v-f1f1d)
(fitzgerald_jur065) (=juchen-010702)
(hkcs_m9801)
(hkcs_m9801-p01-s00)
(hkcs_m9801-p02-s00)
(hkcs_m9801-p02-s02)
(hkcs_m9801-p02-s03)
(hkcs_m9801-p03-s00)
(hkcs_m9801-v01-p03-s00)
(hkcs_u9801)
(hkcs_u9801-02-var-001)
異體字: (u2fb4)
[康煕部首(非漢字)]
(u9875)
[←繁体字]
[入管正字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u9875-01)
(u9875-02)
(u9875-02-var-001)
(u9875-g) (=c8-743f) (=cdp-8a53) (=u2eda) (=u9875) (=u9875-h)
(u9875-itaiji-001)
(hkcs_m9875)
𩑋 (u2944b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2944b) (=koseki-490990)
(u2944b-14)
(dkw-43334)
(zihai-011938)
(tomm_u2944b-02)

本字形的別名一覽

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部