GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

uf935-k (@6)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u8606) (u8606-itaiji-001)
(u8606-itaiji-002)
(u8606-j) (=u8606) (=u8606-ue0101) (=u8606-ue0100) (=u8606-g) (=koseki-367800) (=k0-5656) (=k0-5248) (=juki-8606) (=j90-6943) (=aj1-06474)
(u8606-ue0102) (=dkw-32425) (=uf935-k) (=uf935) (=u8606-ufe00) (=u8606-k) (=koseki-368470) (=juki-ba9f)
(u8606-ue0103) (=toki-01082250)
(cbeta-30953)
(u2ff1-u8279-u5362) (=v-f04d7) (=irg2017-03660)
(u2ff3-u8279-cdp-88bc-cdp-8cf4)
(hkcs_m8606)
(hkcs_u8606)
(n-gtwinppx_u8606)
異體字: (u82a6)
[←繁体字]
[拡張新旧]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
[簡易慣用字体(表外漢字字体表)]
[関連字(JIS X 0212)]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u82a6-g)
(u82a6-h)
(u82a6-itaiji-001)
(u82a6-itaiji-002)
(u82a6-j) (=u82a6-ue0103) (=u82a6-ue0101) (=koseki-342950) (=jx1-2004-3032) (=juki-b92a) (=j78-3032) (=hitsujun-u82a6-007) (=gt-67420) (=aj1-07961) (=u82a6)
(u82a6-t)
(u82a6-var-001)
(u82a6-var-002) (=unstable-bsh-f11d)
(j90-3032) (=u82a6-ue0102) (=u82a6-ue0100) (=tsuruki_dot-3032) (=koseki-342770) (=jx1-2000-3032) (=juki-82a6) (=gt-39829) (=aj1-01142)
(juki-b92f) (=toki-01076910) (=u82a6-ue0106)
(koseki-343000) (=u82a6-ue0109) (=juki-b92c)
(koseki-343010) (=u82a6-ue0108) (=nyukan-f104) (=juki-b92b)
(koseki-343020) (=u82a6-ue0104) (=juki-b92e)
(koseki-343310) (=dkw-30716) (=gt-40008) (=u82a6-k) (=u82a6-ue0105)
(koseki-344420) (=juki-b92d) (=u82a6-ue0107)
(hkcs_m82a6)
(n-gtwinppx_u82a6)
(n-gtwinppx_u82a6-2)
(uf935)
[UCS互換]
𤬛 (u24b1b)
[異體字(漢語大字典)]
(u24b1b-jv) (=u24b1b) (=u24b1b-var-001) (=dkw-21426)
(koseki-240240)
(zihai-110120)
(zihai-110235)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部