GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

uf95b-k (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u62cf) (u62cf-g)
(u62cf-j) (=uf95b-k) (=u62cf) (=jmj-012271) (=sawn-f6194) (=u62cf-ufe00) (=u62cf-k) (=uf95b) (=u62cf-ue0100) (=koseki-134820) (=aj1-04963) (=juki-62cf)
(u62cf-ue0101) (=dkw-11954) (=aj1-13543) (=j83-593c)
(u62cf-var-001)
(hkcs_m62cf)
異體字: (u46d4)
[疑難字續考]
(u46d4-jv) (=u46d4) (=dkw-35416) (=koseki-402100)
(u2ff0-u8ba0-u800c) (=irg2017-04043) (=g-xm00412) (=sawn-f7436)
(hkcs_m46d4)
(u62ff)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
(u62ff-01)
(u62ff-itaiji-001)
(u62ff-j) (=zihai-010422) (=u62ff-ue0100) (=u62ff-k) (=u62ff) (=koseki-135770) (=juki-62ff) (=jmj-012319) (=dkw-12015) (=aj1-04964)
(hkcs_m62ff)
(hkcs_m62ff-p02-s00)
(hkcs_u62ff)
(u6310)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u6310-j) (=u6310) (=dkw-12054) (=jmj-012339) (=u6310-ue0100) (=koseki-135820) (=aj1-17670) (=juki-6310)
(hkcs_m6310)
(u8a24)
[異體字(漢語大字典)]
[疑難字續考]
(u8a24-j) (=u8a24) (=dkw-35273) (=koseki-400580) (=juki-8a24) (=gt-47430) (=aj1-22517) (=u8a24-ue0100)
(hkcs_m8a24)
(u8a49)
[疑難字續考]
(u8a49-j) (=u8a49) (=u8a49-ue0100) (=koseki-401500) (=juki-8a49) (=aj1-19801)
(dkw-35361)
(u2ff0-u8ba0-u5974) (=utc-02155) (=irg2015-03904)
(hkcs_m8a49)
(uf95b)
[UCS互換]
𢜲 (u22732)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u22732-jv) (=u22732) (=koseki-122480) (=dkw-10883)
𢮝 (u22b9d)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22b9d-jv) (=u22b9d)
(dkw-12288)
(koseki-138300)
𣭄 (u23b44)
[異體字(民國教育部)]
(u23b44-jv) (=u23b44) (=dkw-16805)
𧦀 (u27980)
[疑難字續考]
(u27980-jv) (=u27980)
(koseki-400980) (=dkw-35313)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部