GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

uf95e (国際符号化文字集合・ユニコード互換漢字 U+F95E「丹」) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u4e39) (u4e39-01)
(u4e39-02)
(u4e39-07-itaiji-001) (=cdp-86fb)
(u4e39-07-itaiji-002)
(u4e39-07-var-002)
(u4e39-itaiji-001)
(u4e39-j) (=uf95e-k) (=u4e39) (=kx-0080016) (=jmj-006360) (=u4e39-g) (=zihai-002312) (=uf95e) (=u4e39-ufe00) (=u4e39-ue0102) (=u4e39-ue0100) (=u4e39-k) (=twedu-a03410-003) (=twedu-a00024) (=lgccc-0024) (=kx-008016) (=koseki-001130) (=juki-4e39) (=hkcs_u4e39) (=gt-00136) (=dkw-00099) (=aj1-02926)
(u4e39-t) (=u4e39-h)
(u4e39-ue0101) (=aj1-13914)
(u4e39-v)
(u4e39-var-001)
(u4e39-var-002) (=u4e39-07-var-001)
(koseki-000400) (=u4e39-ue0103) (=jmj-056826)
(koseki-900700) (=tron-09-8371) (=juki-ac50)
(twedu-a00024-004)
(twedu-a00024-005)
(twedu-a00024-006)
(twedu-a00024-007)
(twedu-a00024-009)
(twedu-a00024-011)
(twedu-a00024-012)
(twedu-a00024-013)
(u2ffb-u5182-u4ea0)
(zihai-001713) (=twedu-a00024-010)
(zihai-006301)
(zihai-018703)
(ebag_s215-034)
(hkcs_m4e39)
(hkcs_m4e39-p01-s00)
(hkcs_m4e39-p02-s00)
(hkcs_m4e39-p02-s01)
(hkcs_m4e39-p04-s00)
(hkcs_m4e39-p04-s10)
(n-gtwinppx_kanjibeya-001-235)
(sz_u4e39-j)
異體字: (u3424)
[異體字(漢語大字典)]
(u3424-g)
(u3424-jv) (=u3424) (=jmj-000017) (=gt-00280)
(u3424-t)
(u3424-var-001) (=gt-00281)
(u3424-var-002)
(u3424-var-003)
(dkw-00211)
(koseki-002530)
(zihai-002131)
(zihai-011601)
(hkcs_m3424)
(u38cb)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u38cb) (=dkw-09973) (=jmj-001096) (=koseki-112820) (=twedu-a00024-003)
(hkcs_m38cb)
(u821f)
[異體字(民國教育部)]
(u821f) (=u2f88) (=dkw-30350) (=aj1-02360) (=juki-821f) (=koseki-338860) (=u821f-k) (=u821f-ue0100) (=u821f-ue0102) (=jmj-021376)
(u821f-01)
(u821f-01-var-001)
(u821f-01-var-003)
(u821f-01-var-004)
(u821f-01-var-005)
(u821f-01-var-007)
(u821f-02)
(u821f-08)
(u821f-g01) (=hkcs_u821f-01)
(u821f-g08)
(u821f-j)
(u821f-t) (=u821f-g) (=twedu-a03410) (=fzyouhei_u821f)
(u821f-t01)
(u821f-ue0101)
(u821f-v01)
(u821f-var-001)
(cbeta-09274)
(koseki-338850) (=u821f-ue0103) (=mw080)
(shincho-09810)
(sosho-u821f-001) (=u821f-itaiji-001)
(twedu-a03410-003)
(twedu-a03410-006)
(u2ff0-u821f-u5947)
(u2ff1-u20089-u2ff5-u4e39-u4e36)
(u2ff1-u20089-u2ff5-u4e39-u4e36-var-002)
(u2ff1-u4e3f-u4e39) (=zihai-001752) (=twedu-a03410-007) (=twedu-a00024-009) (=ebag_kxr-00612) (=cc-224e) (=k5-02be)
(u2ff5-u4e39-u4e36) (=zihai-001803) (=cc-224c) (=gt-00141) (=twedu-a03410-004) (=twedu-a00024-008)
(u2ff5-u4e39-u4e36-var-001)
(u2ffb-u2053e-u4e28) (=u821f-itaiji-002)
(u2ffb-u2053e-u4e28-var-001) (=twedu-a03410-002) (=mw079) (=soupcum_khitanlarge-249)
(u2ffb-u2053e-u4e28-var-002) (=zihai-001751)
(u2ffb-u2053e-u4e28-var-003) (=unstable-bsh-f2be) (=u821f-01-var-002)
(u2ffb-u2053e-u4e28-var-004) (=u821f-01-var-006)
(u2ffb-u2053e-u4e36)
(u2ffb-u2053e-u4e36-var-001)
(u2ffb-u2053e-u4e36-var-002)
(u2ffb-u2ff5-u5182-u2e80-u4e00) (=u821f-07-itaiji-003)
(u2ffb-u2ff5-u51e0-u2e80-u4e00) (=u821f-07-itaiji-002)
(u2ffb-u2ff5-u51e2-u2e80-u4e00) (=twedu-a03410-005) (=zihai-001850)
(u2ffb-u51e0-u2ff1-u4ea0-u4e28)
(ebag_s137-004)
(hkcs_m821f)
(hkcs_m821f-p01-s00)
(hkcs_m821f-p01-s01)
(hkcs_m821f-p01-s10)
(hkcs_m821f-p02-s00)
(hkcs_m821f-p0201-s00)
(hkcs_m821f-p03-s00)
(hkcs_m821f-v01-p01-s00)
(hkcs_m821f-v01-p01-s01)
(hkcs_m821f-v01-p0201-s01)
(hkcs_u821f)
(rc4_test638)
(uf95e)
[UCS互換]
𠁿 (u2007f)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2007f) (=kx-0081002) (=dkw-00102) (=gt-00140) (=koseki-001160) (=kx-008102) (=twedu-a00024-001) (=zihai-002321)
(jmj-030369)
(hkcs_m2007f)
𠂁 (u20081)
[異體字(漢語大字典)]
(u20081) (=zihai-002322)
(hkcs_m20081)
𠕑 (u20551)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20551) (=twedu-a00024-002) (=kx-012914) (=kx-0129014) (=koseki-018120) (=jmj-031039) (=dkw-01530)
(zihai-006315)
𢒈 (u22488)
[異體字(民國教育部)]
(u22488) (=twedu-a01268-002) (=twedu-a00024-005) (=koseki-112790) (=dkw-09970)
(cbeta-10238)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部