GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

ufa44 (国際符号化文字集合・ユニコード互換漢字 U+FA44「梅」) (@11)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u6885) (u6885) (=aj1-03349) (=dkw-14795d) (=gt-18800) (=jmj-013961) (=juki-6885) (=koseki-166580) (=u2f8e2) (=u6885-ue0101) (=u6885-ue0102) (=u6885-ufe01)
(u6885-07-var-001)
(u6885-g)
(gt-70719)
(gt-70720)
(gt-70721)
(toki-01043760)
(toki-01044140)
(toki-01044170)
(twedu-a01947) (=u6885-h) (=u6885-t)
(twedu-a01947-004)
(twedu-a01947-006)
(twedu-a01947-009)
(twedu-a01947-015)
(twedu-a01947-018)
(u1f022)
(ufa44) (=u6885-ufe00) (=u6885-ue0103) (=u6885-ue0100) (=u6885-k) (=koseki-167240) (=juki-fa44) (=jmj-030265) (=gt-18943) (=dkw-14830) (=aj1-13375)
(zihai-101833)
(hayama_takoume-ume)
(hkcs_m6885)
(hkcs_u6885)
(kamiyo_chars-ufa44-itaiji-001)
異體字: (u4288)
[入管正字]
(u4288) (=dkw-26956) (=koseki-301330)
(hkcs_m4288)
(u4526)
[入管正字]
(u4526)
(u4526-var-001)
(hkcs_m4526)
(u5446)
[異體字(民國教育部)]
(u5446-01)
(u5446-01-var-001)
(u5446-h)
(u5446-itaiji-001)
(u5446-itaiji-002)
(u5446-j) (=u5446-v) (=u5446-ue0100) (=u5446-k) (=u5446-g) (=u5446) (=twedu-a01947-012) (=koseki-039250) (=juki-5446) (=jmj-008130) (=dkw-03395) (=aj1-03650)
(u5446-t)
(u5446-var-001)
(u5446-var-002)
(u5446-var-003)
(u5446-var-004)
(u5446-var-005)
(u5446-var-006)
(u2ff1-cdp-8bb8-u6c34)
(u2ff1-cdp-8bb8-u6c34-var-001)
(u2ff1-u2ff0-cdp-8cbd-cdp-8c78-u6728)
(u2ff1-u53e3-u21b55)
(u2ff1-u53e3-u21b55-var-001)
(u2ffb-u30ff-u6728-02)
(zihai-110738)
(hkcs_m5446)
(hkcs_m5446-p02-s00)
(hkcs_m5446-p24-s00)
(hkcs_u5446)
(u5746)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5746) (=zihai-022109) (=aj1-17419) (=dkw-04915) (=gt-06219) (=jmj-008933) (=juki-5746) (=koseki-056120) (=u5746-ue0100) (=waseikanji-no-jiten-0269) (=waseikanji-no-jiten2014-0334)
(u5746-t) (=twedu-a01947-007)
(hkcs_m5746)
(u67d0)
[異體字(漢語大字典)]
(u67d0-01)
(u67d0-02)
(u67d0-02-var-001)
(u67d0-02-var-002)
(u67d0-06)
(u67d0-07-var-001)
(u67d0-g) (=u67d0-v) (=twedu-a01947-002)
(u67d0-j) (=u67d0) (=jmj-013757) (=juki-67d0) (=u67d0-k) (=u67d0-ue0100) (=koseki-164670) (=aj1-03693)
(u67d0-t)
(u67d0-var-001)
(dkw-14618)
(twedu-a01947-005) (=zihai-000733)
(u2ff1-cdp-88c8-u21b55)
(hkcs_m67d0)
(hkcs_m67d0-p01-s00)
(hkcs_m67d0-p01-s01)
(hkcs_m67d0-p02-s00)
(hkcs_m67d0-p02-s01)
(hkcs_u67d0)
(tomm_u67d0)
(tomm_u67d0-02)
(u6802)
[異體字(漢語大字典)]
(u6802-g) (=twedu-a01947-020)
(u6802-j) (=waseikanji-no-jiten2014-0947) (=waseikanji-no-jiten-0791) (=u6802-ue0100) (=u6802) (=nihonjin-no-tsukutta-kanji-119) (=koseki-165330) (=kokuji-no-jiten-0348) (=kkdjg-kokuji-a0256) (=juki-6802) (=jmj-013817) (=gt-18632) (=dkw-14686) (=cbeta-01267) (=aj1-03050)
(aj1-20146) (=u6802-ue0101) (=toki-01043040)
(toki-01043130)
(hkcs_m6802)
(u6973)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u6973) (=aj1-03350) (=juki-6973) (=koseki-171320) (=u6973-ue0100)
(u6973-t) (=twedu-a01947-001)
(u6973-var-001) (=jmj-014235)
(dkw-15178)
(hkcs_m6973)
(u69d1)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u69d1-g)
(u69d1-j) (=u69d1-ue0100) (=u69d1-h) (=u69d1) (=koseki-173090) (=juki-69d1) (=dkw-15324) (=cbeta-00318) (=aj1-17840)
(u69d1-t) (=twedu-a01947-003)
(u69d1-var-001) (=jmj-014348)
(u2ff0-u233bd-u2ff1-u53e3-u21b55)
(hkcs_m69d1)
(ufa44)
[UCS互換]
[異体字(人名用漢字・別表2)]
[異体字(常用漢字表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
𣏁 (u233c1)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u233c1) (=dkw-14462) (=koseki-162840)
(twedu-a01947-014)
(hkcs_m233c1)
𣒫 (u234ab)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u234ab) (=dkw-14905) (=koseki-167980) (=u234ab-ue0100)
(toki-01043590) (=n-gtwinppx_kanjishashin-005-018)
(toki-01043770) (=u234ab-ue0101)
(twedu-a01947-008)
(twedu-a01947-010)
(twedu-a01947-013)
(twedu-a01947-016)
(hkcs_m234ab)
𤯏 (u24bcf)
[異體字(漢語大字典)]
(u24bcf)
(dkw-07535)
(koseki-085640)
(twedu-a01947-017)
(hkcs_m24bcf)
𭩱 (u2da71)
[その他]
(u2da71-j) (=u2da71) (=twedu-a01947-009) (=koseki-165510) (=extf-03444)
(hkcs_m2da71)
梅 (u2f8e2)
[UCS互換]
[異體字(民國教育部)]

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形的別名一覽

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部

更新引用的舊部件

當前: 使用最新部件: 更新