GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

zihai-000305 (『中華字海』3ページ 5番目) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u3e26) (u3e26) (=cdp-88dc)
(u3e26-02)
(u3e26-02-var-001)
(u3e26-02-var-002)
(u3e26-g) (=zihai-000304)
(u3e26-var-001) (=sat_g906047) (=koseki-224110) (=jmj-002357) (=dkw-19910)
(u3e26-var-002)
(u3e26-var-003)
(cbeta-09376)
(cbeta-09895)
(cdp-87b0)
(cdp-87b0-var-002)
(k5-0331)
(zihai-000305)
(hkcs_m3e26)
異體字: (u4e92)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u4e92-01)
(u4e92-01-var-001)
(u4e92-14)
(u4e92-g) (=zihai-000303) (=hkcs_u4e92) (=fzyouhei_u4e92)
(u4e92-j) (=u4e92) (=kx-0086009) (=gt-00337) (=jmj-006442) (=kx-008609) (=juki-4e92) (=u4e92-k) (=u4e92-ue0100) (=aj1-01939) (=dkw-00255) (=koseki-003090)
(u4e92-t) (=u4e92-h) (=lgccc-0052)
(u4e92-v)
(u4e92-var-001)
(u4e92-var-002)
(k5-0342) (=u4e92-var-003)
(u2ff1-u6b79-u4e00)
(u2ff8-u5c38-u2ff1-u5915-u5fc3) (=zihai-066440)
(zihai-000249)
(ebag_s007-004)
(hkcs_m4e92)
(hkcs_m4e92-p02-s00)
(hkcs_m4e92-p02-s01)
(hkcs_m4e92-p02-s02)
(u7259)
[同型異字]
[異體字(民國教育部)]
(u7259-01)
(u7259-01-var-001)
(u7259-01-var-002)
(u7259-01-var-003)
(u7259-01-var-004)
(u7259-01-var-005)
(u7259-01-var-006)
(u7259-01-var-007)
(u7259-01-var-008)
(u7259-01-var-009)
(u7259-01-var-010)
(u7259-01-var-011)
(u7259-02)
(u7259-02-var-001)
(u7259-02-var-002)
(u7259-02-var-003)
(u7259-02-var-004)
(u7259-02-var-005)
(u7259-03)
(u7259-04-var-001)
(u7259-07)
(u7259-07-var-001)
(u7259-08)
(u7259-14)
(u7259-g)
(u7259-g01)
(u7259-g02)
(u7259-g04)
(u7259-g14)
(u7259-itaiji-001)
(u7259-itaiji-002)
(u7259-itaiji-003)
(u7259-j) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-163) (=u7259) (=u7259-ue0103) (=u7259-ue0101) (=u2f5b) (=soupcum_khitanlarge-151) (=koseki-224100) (=jx1-2004-3267) (=juki-b575) (=jmj-016801) (=dkw-19909) (=aj1-07965)
(u7259-k)
(u7259-t)
(u7259-t01)
(u7259-t02)
(u7259-v)
(u7259-v01)
(u7259-v02)
(u7259-var-001)
(u7259-var-002)
(u7259-var-003)
(u7259-var-004)
(cbeta-09473)
(j90-3267) (=jmj-016802) (=jx1-2000-3267) (=juki-7259) (=u7259-ue0102) (=aj1-01383) (=koseki-224120) (=u7259-ue0100)
(k5-0247)
(k5-024d)
(koseki-224130) (=juki-b576) (=u7259-ue0104) (=jmj-016803)
(twedu-a02485-013)
(u2ff1-u4e00-u4e46)
(u2ff1-u4e00-u624d)
(u2ffb-u3404-u4e3f-var-006)
(zihai-000352)
(hkcs_m7259)
(hkcs_m7259-p01-s00)
(hkcs_m7259-p01-s01)
(hkcs_m7259-p02-s00)
(hkcs_m7259-p02-s01)
(hkcs_m7259-p02-s02)
(hkcs_m7259-p02-s03)
(hkcs_m7259-p03-s00)
(hkcs_m7259-p04-s00)
(hkcs_m7259-p26-s00)
(n-gtwinppx_u7259)
𤘔 (u24614)
[疑難字考釋與研究]
(u24614-jv) (=u24614) (=dkw-19924) (=koseki-224280)
(zihai-000242)
(hkcs_m24614)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部