GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

zihai-011644 (『中華字海』116ページ 44番目) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u8206) (u8206-03)
(u8206-g) (=u8206)
(u8206-var-001) (=zihai-011644)
(zihai-135734)
(fitzgerald_cop55)
(hkcs_m8206)
異體字: (u8201)
[入管正字]
(u8201) (=u8201-ue0101) (=aj1-06296) (=juki-8201) (=koseki-336840) (=u2f893) (=u8201-ue0100) (=u8201-ufe00)
(u8201-itaiji-001)
(u8201-itaiji-002)
(u8201-itaiji-005) (=cbeta-08746)
(u8201-var-001)
(u8201-var-002)
(cdp-8b64)
(cdp-8b64-05)
(cdp-8b64-05-var-001)
(cdp-8b64-10) (=cdp-8b64-var-003)
(cdp-8b64-10-var-001) (=cdp-8b64-var-002)
(cdp-8b64-10-var-002)
(cdp-8b64-10-var-003)
(cdp-8b64-10-var-004)
(cdp-8b64-11)
(cdp-8b64-11-var-001) (=cdp-8b64-var-001)
(cdp-8b64-itaiji-002)
(cdp-8b64-var-004)
(cdp-8b64-var-005)
(cdp-8b64-var-006)
(cdp-8b64-var-007) (=cdp-8b64-itaiji-001)
(cdp-8b64-var-008)
(cdp-8b64-var-009)
(cdp-8b64-var-010)
(cdp-8b64-var-012)
(cdp-8ba8) (=unstable-bsh-f5e6)
(cdp-8ba8-05-var-001) (=cdp-8ba8-var-011)
(cdp-8ba8-05-var-002) (=cdp-8ba8-var-008)
(cdp-8ba8-05-var-003) (=cdp-8ba8-var-009)
(cdp-8ba8-05-var-004)
(cdp-8ba8-10)
(cdp-8ba8-10-var-001)
(cdp-8ba8-10-var-002) (=cdp-8ba8-var-006)
(cdp-8ba8-10-var-003) (=cdp-8ba8-var-005)
(cdp-8ba8-10-var-004) (=cdp-8ba8-var-001)
(cdp-8ba8-10-var-005)
(cdp-8ba8-11)
(extf-06068) (=cbeta-02436)
(koseki-336910) (=dkw-30188) (=u8201-ue0103)
(u2f98b) (=u8201-ufe01) (=u8201-ue0102) (=koseki-337010) (=dkw-49560)
(u2ff1-cdp-8b56-u5182)
(u2ff1-cdp-8b56-u5182-var-001)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-001)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-002)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-003)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-004)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-005)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-006)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-007)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-008)
(u2ff1-cdp-8bd6-u5927-var-009)
(u2ff1-u26951-u5196) (=cdp-8b64-var-011)
(u2ff1-u26951-u5efe-05)
(u2ff1-u2ffa-u4e04-u2ffb-u200cd-u4e8c-u516b)
(u2ff1-u2ffa-u4e04-u5200-u516b)
(u2ff1-u2ffb-u2ff8-u20086-u4e28-u2ffb-cdp-8bc8-u4e8c-u516b)
(u2ff1-u65e7-u5196)
(u2ff3-u2e8a-cdp-8bc0-u5927)
(u2ff3-u2e8a-cdp-8bc0-u5927-var-001)
(u2ff3-u2e8a-u20003-u516b)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-001) (=cdp-8ba8-var-002)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-002) (=cdp-8ba8-var-003)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-003) (=cdp-8ba8-var-004)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-004) (=cdp-8ba8-var-010)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-005)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-006) (=cdp-8ba8-var-007)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-007)
(u2ff3-u2ff0-cdp-8969-u2ffb-u200cd-u4e8c-u4e00-u516b-var-008)
(u2ff3-u2ff0-u5202-u5200-u4e00-u516b)
(u2ff3-u4e3f-u20003-u201a2)
(u2ff3-u4e3f-u20003-u516b) (=u51ac-itaiji-002) (=u8201-05-itaiji-001)
(u2ff3-u4e3f-u20003-u516b-var-001)
(u2ff6-cdp-8b64-u5e1d)
(u2ff6-cdp-8b64-u793a)
(hkcs_igrn2204-cjk-radical-hold-one)
(hkcs_igrn2204-cjk-radical-hold-two)
(hkcs_m8201)
(hkcs_m8201-p02-s00)
(hkcs_m8201-p0305-s00)
(hkcs_m8201-p0305-s01)
(hkcs_m8201-p05-s01)
(hkcs_m8201-p05-s02)
(hkcs_m8201-p05-s11)
(hkcs_m8201-v01-p03-s00)
(hkcs_m8201-v01-p03-s01)
(kamiyo_parts-cdp-8ba8-var-001)
(umbreon126_cdp-8ba8)
輿 (u8f3f)
[←简化字]
[入管正字]
[繁体字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u8f3f) (=dkw-38468) (=koseki-435040) (=aj1-03883) (=u8f3f-ue0100) (=juki-8f3f)
(u8f3f-03)
(u8f3f-03-var-001)
(u8f3f-j) (=zihai-011728) (=u8f3f-g) (=u8f3f-t) (=u8f3f-h) (=u8f3f-k)
(u8f3f-var-001)
(heisei-tk01007890)
(toki-01007890)
(toki-01007910)
(twedu-a04094-004)
(u2ff1-u8f3f-u30001) (=extd-06794) (=g-ch201320) (=utc-03154) (=unstable-bsh-e60f) (=irg2017-03620) (=u2ff1-u8f3f-cdp-8bf1)
(zihai-011636)
(zihai-011702) (=n-gtwinppx_kanjishashin-010-068)
(ebag_s134-102)
(hkcs_m8f3f)
(hkcs_m8f3f-p03-s00)
(hkcs_m8f3f-p07-s00)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部