GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

zihai-073337 (『中華字海』733ページ 37番目) (@5)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u74bf) (u74bf) (=u74bf-ue0101) (=u74bf-ue0100) (=u74bf-k) (=koseki-238830) (=juki-74bf) (=aj1-14840)
(dkw-21311)
(toki-01059560) (=u74bf-ue0102)
(toki-01059690) (=u74bf-ue0103) (=extf-04645) (=extd-05138) (=cbeta-04636)
(toki-01059740) (=u74bf-ue0104)
(zihai-003308)
(zihai-072506)
(zihai-072807)
(zihai-072918)
(zihai-073038)
(zihai-073146)
(zihai-073147)
(zihai-073337)
(zihai-101401)
(hkcs_m74bf)
異體字: (u3efd)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u3efd) (=koseki-238460) (=jmj-002541) (=dkw-21275)
(nyukan-f32c)
(hkcs_m3efd)
(u4967)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u4967-t) (=koseki-465200) (=u4967) (=u4967-g)
(u4967-var-001)
(dkw-40969)
(hkcs_m4967)
(u7401)
[異體字(民國教育部)]
(u7401) (=u7401-ue0100) (=u7401-k) (=koseki-235560) (=juki-7401) (=dkw-21008) (=aj1-18096)
(zihai-071934)
(zihai-072302)
(hkcs_m7401)
(u7487)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
(u7487-j) (=u7487) (=u7487-ue0100) (=u7487-k) (=koseki-237650) (=juki-7487) (=dkw-21203) (=aj1-14831)
(hkcs_m7487)
(u74ca)
[異體字(漢語大字典)]
(u74ca) (=u74ca-ue0102) (=u74ca-ue0100) (=u74ca-k) (=koseki-239080) (=juki-74ca) (=aj1-05684)
(u74ca-h)
(u74ca-itaiji-001)
(u74ca-j) (=u74ca-g)
(u74ca-t)
(u74ca-ue0101) (=u74ca-ue0103) (=koseki-239180) (=juki-b5da) (=aj1-14159)
(u74ca-v)
(u74ca-var-001)
(ce-4134)
(dkw-21328)
(juki-b5db) (=u74ca-ue0104)
(u2f932) (=u74ca-ufe00)
(u2ff0-u74ca-u21fe8)
(zihai-073051)
(zihai-073302)
(zihai-073343)
(hkcs_m74ca)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-137)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-139)
𤩅 (u24a45)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24a45) (=koseki-238170) (=dkw-21255)
𤩋 (u24a4b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u24a4b)
(koseki-238230) (=dkw-21261)
𤩡 (u24a61)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24a61)
(koseki-238670) (=dkw-49313)
𤪽 (u24abd)
[関連字(その他)]
(u24abd) (=toki-01059830)
(toki-01059550)
(toki-01059570)
(u2ff0-u738b-u2ff8-u864d-u661a)
𤫀 (u24ac0)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24ac0-jv) (=gt-27356) (=koseki-239300) (=u24ac0)
(dkw-21343)
(hkcs_m24ac0)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部