GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

zihai-139916 (『中華字海』1399ページ 16番目) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u521d) (u521d-g) (=twedu-a03709) (=u521d-t) (=sawd-08304) (=sawd-09023)
(u521d-itaiji-001)
(u521d-itaiji-002)
(u521d-j) (=u521d) (=jmj-007483) (=u521d-ue0100) (=u521d-k) (=koseki-022500) (=juki-521d) (=dkw-01911) (=aj1-02419)
(u521d-u20dd)
(u521d-v)
(u521d-var-001)
(irg2015-00027)
(u1f220)
(u2ff1-cdp-8de0-u21240) (=zihai-023251)
(u2ff1-u2313c-u2ff5-u20628-u571f)
(u2ff3-u5196-u660d-u91d1) (=zihai-015330)
(zihai-012334)
(zihai-012335)
(zihai-012411)
(zihai-012417)
(zihai-012421)
(zihai-019001)
(zihai-021805)
(zihai-022944)
(zihai-024530)
(zihai-139916)
(ebag_s145-154)
(hkcs_m521d)
(hkcs_u521d)
(kesuuko_doukeiiji-u521d)
(umbreon126_u521d-g)
異體字: (u494c)
[疑難字續考]
(u494c) (=koseki-463180)
(dkw-40800)
(hkcs_m494c)
(u495a)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u495a) (=koseki-464320)
(dkw-40909)
(zihai-012432) (=jmj-005209)
(hkcs_m495a)
🈠 (u1f220)
[□囲み]
𠜆 (u20706)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20706)
(u20706-var-001) (=jmj-031309)
(dkw-01981) (=koseki-023090)
(twedu-a03709-001) (=u20706-t)
𠫎 (u20ace)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20ace) (=twedu-a03709-002) (=koseki-035320) (=jmj-031957)
(dkw-03054)
(twedu-a03709-029)
(zihai-004245)
𡔈 (u21508)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21508) (=zihai-024903) (=koseki-064410)
(dkw-05624)
(hkcs_m21508)
𢀯 (u2202f)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2202f) (=koseki-099020)
(dkw-08741)
(zihai-021748)
(hkcs_m2202f)
𢀰 (u22030)
[異體字(漢語大字典)]
(u22030)
(u22030-var-001)
(dkw-h0108)
(gt-07108)
(zihai-021804)
(zihai-024639)
(zihai-024812)
(zihai-073248)
(hkcs_m22030)
(n-gtwinppx_kanjibeya-002-002)
𣦂 (u23982)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u23982) (=zihai-000910) (=dkw-16319) (=koseki-185190)
(hkcs_m23982)
𥘉 (u25609)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
(u25609-jv) (=u25609)
(u25609-t) (=u25609-i)
(koseki-022430) (=u521d-itaiji-002) (=kesuuko_doukeiiji-u521d) (=juki-b697) (=jmj-007482)
(u2ff0-u793b-u200cc-var-001)
(hkcs_m25609)
𥝢 (u25762)
[異體字(民國教育部)]
(u25762) (=dkw-24936) (=cbeta-08660) (=cdp-8dc8) (=koseki-279330)
(u25762-03)
(u25762-03-var-001)
(u25762-g)
(u25762-j03)
(u2ff0-u2ff3-u200cd-u4e00-u6728-u529b)
(u2ff0-u7259-cdp-8dc9)
(u2ff0-u79be-u3431)
(u2ff0-u79be-u3431-var-001)
(hkcs_m25762)
(hkcs_m25762-p03-s00)
(hkcs_m25762-p03-s01)
(hkcs_m25762-p03-s02)
𨭧 (u28b67)
[疑難字續考]
[龍龕手鏡研究]
(u28b67)
(hkcs_m28b67)
𭃡 (u2d0e1)
[その他]
(u2d0e1-j) (=koseki-022870) (=u2d0e1) (=extf-00661) (=jmj-057046)
(hkcs_m2d0e1)
𭃨 (u2d0e8)
[その他]
(u2d0e8-j) (=koseki-023390) (=u2d0e8) (=jmj-057050) (=extf-00677)
(hkcs_m2d0e8)
𮕥 (u2e565)
[その他]
(u2e565-j) (=juki-bb02) (=u2e565) (=extf-06655) (=jmj-060167)
(kesuuko_doukeiiji-u2e565)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部