GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

aj1-03763 (Adobe-Japan-1文字コレクション 3763) (@10)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u7b95) (u7b95-01)
(u7b95-itaiji-001)
(u7b95-j) (=u7b95) (=u7b95-ue0100) (=u7b95-k) (=koseki-292310) (=juki-7b95) (=aj1-03763)
(cc-6242)
(dkw-26143)
(u2ff0-u7b95-u21fe8)
(zihai-071526)
(zihai-123645)
(hkcs_m7b95)
(hkcs_m7b95-p02-s00)
(hkcs_m7b95-p02-s01)
異體字: (u41e7)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u41e7-jv) (=u41e7) (=koseki-290490) (=jmj-003279) (=dkw-25970)
(hkcs_m41e7)
(u5176)
[異體字(漢語大字典)]
(u5176-01)
(u5176-01-itaiji-001)
(u5176-01-var-001)
(u5176-02)
(u5176-02-var-001)
(u5176-03)
(u5176-03-var-001)
(u5176-03-var-002)
(u5176-03-var-003)
(u5176-03-var-004)
(u5176-07-var-001)
(u5176-itaiji-005)
(u5176-itaiji-006)
(u5176-itaiji-007)
(u5176-itaiji-008)
(u5176-itaiji-009)
(u5176-j) (=kx-0127018) (=u5176-g) (=u5176-t) (=jmj-007287) (=lgccc-0289) (=u5176-k) (=aj1-02838) (=juki-5176) (=koseki-017190) (=kx-012718) (=u5176-ue0100) (=zihai-011334) (=u5176)
(cdp-856a) (=u5176-itaiji-002)
(cdp-856a-var-001) (=u5176-itaiji-003)
(dkw-01472)
(u2ff0-u5176-u5176)
(u2ff1-u4e8c-u2ff0-u4ebb-u4e28) (=irg2015-00116) (=g-hzr1001503)
(u2ff1-u5176-u2ff0-u5176-u5176) (=zihai-011801)
(u2ff1-u7518-u516b)
(u2ff1-u7533-u5927)
(u2ff1-u7533-u5927-01)
(u2ff5-u5344-u4eba) (=unstable-bsh-f0ee) (=u5176-itaiji-001)
(zihai-000318)
(zihai-011336)
(zihai-011421)
(zihai-011422)
(zihai-011509)
(zihai-011518)
(ebag_s012-012)
(ebag_s034-005)
(hkcs_m5176)
(hkcs_m5176-p01-s00)
(hkcs_m5176-p02-s00)
(hkcs_m5176-p03-s00)
(hkcs_m5176-p04-s00)
(hkcs_m5176-v01-p02-s00)
(hkcs_u5176)
(hkcs_u5176-01)
(hkcs_u5176-02)
(hkcs_u5176-03)
(tomm_u5176-01)
(tomm_u5176-02)
(tomm_u5176-03)
(u8401)
[異體字(民國教育部)]
(u8401-j) (=u8401) (=u8401-ue0101) (=u8401-ue0100) (=koseki-349770) (=juki-8401) (=aj1-17081)
(dkw-31248)
(koseki-351440) (=juki-b9cd) (=u8401-ue0102)
(u2ff1-u2e8d-u5176)
(u2ff1-u4491-u5176)
(hkcs_m8401)
𠀠 (u20020)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20020) (=zihai-000423) (=koseki-108480) (=jmj-030333) (=dkw-09592)
(u20020-i)
(u20020-itaiji-001)
(u20020-itaiji-002)
(u20020-itaiji-003)
(u20020-jv) (=u20020-g) (=u20020-t)
(u20020-var-001)
(u2ff4-u5eff-u4e05)
(u2ff4-u5eff-u5341)
(hkcs_m20020)
𠀮 (u2002e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2002e-jv) (=zihai-000702) (=tron-08-215a) (=kx-007817) (=kx-0078017) (=koseki-000860) (=jmj-030340) (=gt-00079) (=dkw-00058) (=u2002e)
(twedu-a03010-025)
(hkcs_m2002e)
𠔋 (u2050b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2050b-jv) (=kx-012714) (=kx-0127014) (=koseki-017120) (=jmj-030986) (=dkw-01464) (=u2050b)
(zihai-011311)
𠔐 (u20510)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20510-jv) (=u20510) (=kx-0128004) (=kx-012804)
(dkw-01475) (=koseki-017220) (=jmj-030991)
(zihai-011335)
(hkcs_m20510)
𠔛 (u2051b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2051b-jv) (=u2051b) (=kx-012815) (=kx-0128015)
(dkw-01486) (=koseki-017360) (=jmj-031002)
(hkcs_m2051b)
(hkcs_m2051b-c01-p03-s00)
(hkcs_m2051b-v01)
𠔝 (u2051d)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u2051d-jv) (=u2051d)
(dkw-01488) (=koseki-017470) (=jmj-031004)
(zihai-011527)
(hkcs_m2051d)
(hkcs_m2051d-v01)
𠥊 (u2094a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2094a-jv) (=u2094a) (=koseki-030700) (=jmj-031687)
(dkw-02632)
(zihai-004544)
(hkcs_m2094a)
𠥩 (u20969)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20969-jv) (=u20969) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-035) (=koseki-031120) (=jmj-031707)
(dkw-02663)
(zihai-004710)
(hkcs_m20969)
𠴩 (u20d29)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20d29-jv) (=koseki-043170) (=u20d29)
(dkw-03759)
𠵶 (u20d76)
[異體字(漢語大字典)]
(u20d76-jv) (=u20d76)
(hkcs_m20d76)
𠷛 (u20ddb)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20ddb-jv) (=u20ddb)
(dkw-03998)
(koseki-045730)
(hkcs_m20ddb)
𡿸 (u21ff8)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21ff8-jv) (=u21ff8)
(koseki-098320) (=dkw-08689)
(hkcs_m21ff8)
𥫚 (u25ada)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u25ada-jv) (=u25ada) (=dkw-25845) (=koseki-289150)
(hkcs_m25ada)
𥫶 (u25af6)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u25af6-jv) (=u25af6) (=koseki-289620) (=dkw-25889)
(ebag_s118-021)
(hkcs_m25af6)
𦋊 (u262ca)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u262ca) (=koseki-316220)
(u262ca-07-var-001)
(dkw-28300)
(hkcs_m262ca)
𨅤 (u28164)
[疑難字續考]
(u28164-jv) (=koseki-428940) (=u28164)
(dkw-37893)
(hkcs_m28164)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部